Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > 30 dní dlouhá noc

30 dní dlouhá noc

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sice se zpož­dě­ním ale pře­ce… Konečně při­šel čas na recen­zi nové­ho horo­ru 30 dní dlou­há noc. Snímek už od doby, kdy při­šli prv­ní zmín­ky o jeho obsa­hu a herec­kém obsa­ze­ní se stal vel­mi dis­ku­to­va­ným. Za kame­ru use­dl David Slade a do hlav­ních rolí si obsa­dil Joshe Hartnetta (Pearl har­bor nebo 40 dní a 40 nocí:).
Po jeho boku divá­ky osl­ňu­je Mellisa George (Turistas) a nut­no uznat, že jí to slu­ší:). No a jak ten­to oče­ká­va­ný sní­mek dopa­dl? Stane se z něj horor roku? Nebo upad­ne v zapo­mně­ní? To si poví­me v násle­du­jí­cích řád­cích…
Tak měl bych začít tím, že jsem do kina šel s vel­kým oče­ká­vá­ním, poně­vadž jsem se na ten­to sní­mek moc těšil a trai­le­ry mne sil­ně navna­di­ly. Někde ve skry­tu duše jsem dou­fal, že to bude ten horor roku…
Děj nás zave­de do měs­teč­ka, kte­ré leží na Aljašce a je to nej­za­pad­lej­ší mís­to na svě­tě. Jednou za rok při­jde měsíc, kdy je 30 dnů noc a v tuto dobu navští­ví měs­teč­ko par­ta nemrtvých. Příběh je pros­tý, ale skvě­lý. První čtvr­ti­na fil­mu je tako­vá oťuká­vač­ka, upí­ři nejsou moc vidět a kdo by nevě­děl o čem film je, i když o tom sil­ně pochy­bu­ji, tak by ani nemu­sel nejdřív vědět co měs­teč­ko napadlo a byl by tím pádem napnu­tý. Ostatní divá­ci si můžou uží­vat vraž­dě­ní nevin­ných lidi­ček a jejich zby­teč­nou sna­hu na odpor. Asi tak v půl­ce se film dosta­ne do té pra­vé řež­by, jsme svěd­ky obrov­ské­ho dran­co­vá­ní měs­teč­ka a pobí­je­ní lidí jak stá­da krav. Skupina pře­ži­vších, kte­ří se ukry­jí na půdě jed­no­ho bará­ku se zby­tek fil­mu sna­ží zachrá­nit. A tady nastá­vá zlom. Konečně tu není vidět něja­ké hrdin­ské čin­ny typu já sem Rambo, ale sna­hu vystra­še­ných oby­va­tel čelit nepří­te­li u kte­ré­ho vědí, že nema­jí šan­ci. Takže naše sku­pi­na utí­ká, skrý­vá se a toto dohro­ma­dy dává fil­mu úpl­ně jiný směr.

Dokážete se lépe vcí­tit do postav a oprav­du jenom čeká­te odkud a kdy vysko­čí upír a roz­tr­há posta­vu na kusy. Ovšem co se mi líbi­lo nej­víc je jazyk jakým upí­ři hovo­ří. Konečně je tu uká­za­né, že ne kaž­dý upír má jako rod­ný jazyk Angličtinu:) a tím pádem mají svo­jí řeč. Musím uznat že půso­bí ori­gi­nál­ně a dob­ře se poslou­chá. Dalším kla­dem je styl vystu­po­vá­ní upí­rů. Žádný špi­na­vý vaga­bun­di, ale pra­vý upí­ři jako od Stokera. Moje před­sta­va je totiž tako­vá, že upír by měl být čis­tý, cel­kem chyt­rý, cho­dit vzpří­me­ně a být v kaž­dém ohle­du chlad­ný a za kaž­dé okol­nos­ti klid­ný. A to se mi spl­ni­lo:). Vůdce upí­rů (Danny Huston) je kapi­to­la sama pro sebe. Jeho cho­vá­ní je doko­na­lé. Je klid­ný, rozum­ný a cha­risma­tic­ký. Ovšem jeho s pro­mi­nu­tím idi­ot­ský výraz ve tvá­ři sem občas nechápal,ale tak co, hlav­ně že je to cool.:)

Takže to jsem popsal kla­dy. Upíři jsou cool, atmo­sfé­ra je super, hud­ba pěk­ně pod­kres­lu­je scé­ny a krví se v žád­ném pří­pa­dě nešet­ři­lo. No tak bohu­žel taky musí při­jít na řadu mínu­sy. První mínus jsem už řekl, to je ten stu­pid­ní výraz:), ale kdy­by zůsta­lo jen u toho, tak je to v poho­dě. Jenomže ve fil­mu jich je víc. V prv­ní řadě je to sám hart­nett. Sice je fakt, že by se do role ochrán­ce pře­ži­vších neho­dil něja­ký 40letý chlá­pek s pum­po­va­cí bro­kov­ni­cí a že mla­dík je asi vět­ší tahák. Ale tak mys­lím, že by ochrán­ce záko­na dělal spíš star­ší člo­věk, kte­rý by měl respekt a ne tako­vý cucák. Proto mi ve fil­mu při­jde řada věcí podiv­ných, pod­le mne by v stre­so­vých situ­a­cích nepo­slou­cha­ly 25letýho klu­ka. Dále je to potom občas nelo­gic­ké jed­ná­ní postav (a to bez ohle­du na Hartnetta:). Ale to pat­ří do kaž­dý­ho fil­mu a kdo šťou­rá, tak vždyc­ky něco najde. Co mne ale nej­víc zkla­ma­lo, tak je konec. Nebudu tady udá­vat něja­ké spo­i­le­ry, ale kdo viděl Blade II, tak tuší:(.
 

To je asi tak všech­no. Celkově to není špat­ná podí­va­ná, ba co víc, je to skvě­lá podí­va­ná se spous­tou krve a vychy­tá­vek.

Pokud máte rádi upír­skou téma­ti­ku, tak skvě­lá vol­ba. Ovšem film roku? Pokud ho nepřed­běh­ne nový halloween nebo AvP II, tak asi post zís­ká. Poněvadž zatím to je to nej­lep­ší, co bylo v kinech k vidě­ní z horo­ro­vé scé­ny, a konec roku se kva­pem blí­ží…

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

30 dní dlou­há noc koneč­ně na dvd

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
6. November 2007 - 12:35 — Jan Slezáček


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72243 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58066 KB. | 08.08.2022 - 16:23:48