Kritiky.cz > Zajímavosti > 3 zajímavosti o české klasice: Co jste možná netušili o muzikálu Noc na Karlštejně?

3 zajímavosti o české klasice: Co jste možná netušili o muzikálu Noc na Karlštejně?

kritiky.cz hotelmlynkarlstejn cz nahledovy

Lásko má, já stů­ňu… Ústřední melo­die z fil­mu reži­sé­ra Zdeňka Podskalského st. se vry­la pod kůži něko­li­ka gene­ra­cím a i dnes se na sní­mek z roku 1973 rádi podí­vá­me. Hvězdné obsa­ze­ní v čele s Högerem, Brodským, Brejchovou a dal­ší­mi iko­na­mi čes­ké­ho fil­mu je zkrát­ka nesmr­tel­né a baví i po téměř půl sto­le­tí. A pro­to­že je léto, ide­ál­ní čas pro dovo­le­nou, není od věci si muzi­kál při­po­me­nout a načer­pat inspi­ra­ci na poho­do­vý výlet. Posbírali jsme pro vás pár zají­ma­vých infor­ma­cí, kte­ré jste o Noci na Karlštejně mož­ná netu­ši­li.

1. Ve středověku se na kolech nejezdilo

Ačkoliv se reži­sé­ři sna­ží o per­fekt­ní výsle­dek, do kaž­dé­ho fil­mu se vlou­dí něja­ká ta chy­ba. V pří­pa­dě Noci na Karlštejně se vší­ma­vý divák poba­ví hned na začát­ku, kdy se během rytíř­ské­ho tur­na­je ved­le his­to­ric­ky odě­ných rytí­řů pro­jíž­dí lidé na kole. Vezměte si z nich pří­klad a udě­lej­te si výlet na hrad Karlštejn na sed­le bicyklu.

2. Krásné, leč umělé interiéry

Pokud vždy při sle­do­vá­ní Noci na Karlštejně obdi­vu­je­te nád­her­né inte­ri­é­ry, věz­te, že jste nale­tě­li zruč­ným fil­ma­řům. V době natá­če­ní byl hrad rekon­stru­o­ván a scé­ny bylo mož­né natá­čet jen v exte­ri­é­rech. Nutno podotknout, že si s kom­pli­ka­cí pora­di­li na jed­nič­ku. Přesné kopie kom­nat a čás­ti kap­le sva­té­ho Kříže by za repli­ky pova­žo­val málo­kdo.

3. Za Janu Brejchovou zpívala Helena Vondráčková

Přítomní her­ci si v rám­ci muzi­ká­lu zazpí­va­li, tedy až na Janu Brejchovou, kte­rou zastou­pi­la Helena Vondráčková. Ve sku­teč­nos­ti se reži­sér nemohl roz­hod­nout, koho do role Elišky obsa­dí. Nakonec dile­ma vyře­šil šala­moun­sky – hereč­ku nechal hrát a zpě­vač­ku zpí­vat. Dámy s tím nemě­ly žád­ný pro­blém.

Pokud jsme vás navna­di­li na výlet, rezer­vuj­te si uby­to­vá­ní poblíž Karlštejna a poznej­te jeden z nejim­po­zant­něj­ších evrop­ských hra­dů na vlast­ní oči.

kritiky

Skvělou vol­bou je Romantický hotel Karlštejn, kte­rý byl něko­li­krát zvo­len sva­teb­ním mís­tem roku. Od hra­du se nachá­zí jen kou­sek a kro­mě kom­fort­ní­ho uby­to­vá­ní nabí­zí čaro­krás­né výhle­dy na oko­lí.


3 zajímavosti o české klasice: Co jste možná netušili o muzikálu Noc na Karlštejně?
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...