3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.

3sezony

Devatenáctiletý Ivan chce  zapad­nout mezi  sku­pi­nu mla­dých lidí, kde se kaž­dý sna­ží zaujmou oso­bi­tos­tí a bohém­ským sty­lem živo­ta. Ivan si vybral dráhu bás­ní­ka a píše, co mu sli­na na jazyk při­ne­se. Básnické úle­ty jsou drzé, vul­gár­ní i poe­tic­ké a  dokres­lu­jí čas­to jed­not­li­vé fil­mo­vé scé­ny. Ivan si při své váš­ni pro psa­ní poezie  také nachá­zí  způ­sob, jak se sezná­mit s při­taž­li­vou a oso­bi­tou dív­kou Janou. Spolužití s Janou je pro Ivana obdo­bím pozná­vá­ní nové váš­ně, žár­li­vos­ti i bás­nic­ké tvor­by. Se spo­le­čen­ský­mi změ­na­mi se Jana i Ivan stře­tá­va­jí naho­di­le a půso­bí jen jako nepří­jem­né momen­ty týka­jí­cí  něko­ho jiné­ho. Postupně však zkom­pli­ku­jí i jejich život. Proto plá­nu­jí Ivan s Janou odjezd do bohém­ské­ho ráje – do Paříže. Stačí jen sehnat pení­ze a všech­no bude zase tak  krás­ně dob­ro­druž­né a tvůr­čí. Tentokrát se Ivan setká s tvr­dou rea­li­tou. Sehnat pení­ze není snad­né. Cesta vede Ivana až do pová­leč­né Vídně a potom zase zpět přes hra­ni­ce, do svě­ta budo­vá­ní komu­nis­tic­ké spo­leč­nos­ti, pode­zí­rá­ní a hle­dá­ní způ­so­bu jak pře­žít. Konec pří­bě­hu nebu­du vyprá­vět. Film 3 sezo­ny v pekle je potře­ba vidět a tro­chu si užít bohém­ské­ho živo­ta i rea­li­ty živo­ta v prv­ních letech komu­nis­tic­ké­ho stá­tu.

Tvůrci fil­mu si dali zále­žet na zachy­ce­ní dobo­vé atmo­sfé­ry a vyzně­ní jed­not­li­vých scén. Především pro­stor bytu, kde Ivan s Janou zaží­vá milost­né hrát­ky i hád­ky, se  postup­ně mění z bohém­sky vyba­ve­né­ho bytu mla­dé ženy v prázd­né poko­je. Stejně tak pro­chá­zí změ­nou byt, kde Ivan byd­lel se svým tatín­kem a kde ho navští­ví před plá­no­va­nou ces­tou do Paříže. Změny  spo­le­čen­ské se v pod­sta­tě sym­bo­lic­ky odrá­ží v ome­ze­ní pro­sto­ru, v pohle­du do prázd­ných poko­jů  a neu­stá­lé­ho stě­ho­vá­ní něko­ho někam.

I když se film natá­čel ve 48 loka­cích a hrá­lo v něm 1200 kom­par­sis­tů půso­bí film spíš komor­ně. Práce s kame­rou je výbor­ná a sní­má­ní jed­not­li­vých scén i vol­ba tem­pa dodá­vá fil­mu přes­ně vyvá­že­né kom­bi­na­ce napě­tí a kli­du. Divák je do jed­not­li­vých scén vlast­ně vta­žen. Tempo se zpo­ma­lí až v samém závě­ru pří­bě­hu. Zdlouhavé mi  při­pa­da­ly scé­ny z vyšet­řo­va­cí vaz­by a čeká­ní Jany v prázd­ném bytě. Tady jsem oče­ká­va­la něja­kou změ­nu a nedo­čka­la jsem se.  Možná to byl umě­lec­ký záměr, ale ten mi neza­pa­dal do sviž­né­ho tem­pa v prv­ní tře­ti­ně fil­mu ani k samot­né hrdin­ce. Jako by se spo­lu s kom­pli­ka­ce­mi v pří­bě­hu zpo­ma­lo­va­lo i tem­po fil­mu. Naštěstí při­ta­hu­je  divá­ka samot­ný pří­běh hlav­ní­ho hrdi­ny. Ten na sebe sou­stře­dí v kaž­dé situ­a­ci pozor­nost a všech­no kolem něj je sou­část svě­ta, kte­rý mla­dé­ho bás­ní­ka láká, pro­vo­ku­je, inspi­ru­je a v pod­sta­tě i ničí. Nemusíme s myš­len­ka­mi hrdi­ny sou­hla­sit, nemu­sí­me ho milo­vat, obdi­vo­vat  ani ho nemu­sí­me chá­pat. Získává si  však postup­ně  naše sym­pa­tie a nako­nec mu drží­me pal­ce.

Režisér Tomáš Mašín obsa­dil do hlav­ní role  Kryštofa Hádka, kte­rý se pro­sla­vil rolí mla­dé­ho let­ce ve fil­mu Tmavomodrý svět. A reži­sér vsa­dil na dobrou kar­tu. Kryštof Hádek si roli oprav­du užil, hra­je s chu­tí a se zau­je­tím , kte­ré přes­ně role potře­bu­je. Kombinace rebe­la a cit­li­vé bás­nic­ké duše pros­tě Hádkovi sed­la a opět se uká­za­lo, že by si zaslou­žil kva­lit­ní role ve fil­mu i tele­viz­ních insce­na­cích. Škoda jeho talen­tu pro fil­my typu  jed­no­du­chých Bobulí.

Více na Kritiky.cz
Koření života (No Reservations) Do kin dorazil další snímek od Warner Bros. O co v něm jde, co vás při jeho sledování ček...
První republika Videa z novinářské konference 23. 8. 2018....
FRIGHTENERS - PŘÍZRAKY Před šesti lety autor filmové adaptace Pána Prstenů Peter Jackson natočil tento film - horror ...
Aprílový čtvrtečník Tento týden je opravdu nabitý kvalitními novinkami, jako by se ditributoři chtěli na apríla uk...
Český lev 2017 Devět videí z dnešního představení nové sošky Českého lva....

Hlavní žen­skou roli Jany hra­je pol­ská hereč­ka Karolina Gruszka, kte­rá doká­za­la, že je pěk­ná žen­ská a také výbor­ná hereč­ka.  Škoda, že se ve scé­ná­ři nepo­da­ři­lo pro posta­vu Jany najít více akč­ních scén a v závě­ru fil­mu se její postav muse­la spo­ko­jit se zapa­lo­vá­ním sví­ček a s pasiv­ním čeká­ním. Možná by pak lépe vyzně­la i scé­na s Ivanovým tatín­kem, kte­ré­ho hra­je Martin Huba.  Postava otce má sice ve fil­mu jen něko­lik scén, ale všech­ny jsou vel­mi dob­ře napsa­né a výbor­ně zahra­né. Martin Huba doká­zal dát své posta­vě věro­hod­nost a lid­ský roz­měr. Je to člo­věk, kte­rý už hod­ně pro­žil a sna­ží se s lid­skou důstoj­nos­tí pře­žít  nastu­pu­jí­cí režim. V dal­ších rolích uvi­dí divá­ci pol­ské­ho her­ce Tomase Tyndyka jako Ivanova pří­te­le Hanese, slo­ven­ské­ho her­ce Luboše Koseného v roli Karla a her­ce Jana Krause v roli Ivanova bás­nic­ké­ho uči­te­le. Ve fil­mu si zahrál i zpě­vák Matěj Ruppert, kte­rý si svou malou roli pře­kup­ní­ka střih­nul s nad­hle­dem.

Scénář Tomáše Mašína vychá­zí z námě­tu Lubomíra Drozda a vol­ně adap­tu­je kni­hu Egona Bondyho Prvních deset let. Knihu jsem nečet­la a asi ani číst nebu­du. Dokážu si před­sta­vit bohém­ské a revol­tu­jí­cí sešlos­ti, kde se míchá rea­li­ta s fan­ta­zií a blá­ho­vý­mi před­sta­va­mi o ide­ál­ní spo­leč­nos­ti.  Byly a budou v kaž­dé době. Proto není pod­stat­né, jak dale­ce film vychá­zel a před­lo­hy a jak dale­ce doká­zal vystih­nout urči­té spo­le­čen­ské obdo­bí.

Každý dob­rý film by měl mít vlast­ní poe­ti­ku a to  3 sezo­ny v pekle mají. Nepodařilo se sice udr­žet sviž­né tem­po po celou dobu trvá­ní fil­mu, ale dá se to dá vydr­žet. Kdo má rád her­ce Kryštofa Hádka, ten si ho uži­je. Škoda jen, že reži­sér Tomáš Mašín  nedo­ká­zal odo­lat své pro­fe­si a upřed­nost­nil vizu­ál­ní strán­ku fil­mu. Film zaujme, mož­ná vzbu­dí růz­no­ro­dé reak­ce. Někomu mož­ná bude chy­bět něja­ká vel­ká myš­len­ka. Mě tedy nechy­bě­la.

Více na Kritiky.cz
Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět...
Sébastien Loeb Rally Evo   Jak už nám název napovídá, bude se ve hře jednat hlavně o zážitky z kariéry S...
Vlastnosti a účinky vitamínu D Vitamin D je většinou spojen s prevencí křivice a osteoporózy. Málokdo ví, že vitamin D mů...
Čtvrtečník - 18. března 2004 Dnešního dne naše kina obohatí jeden "béčkový" horor - Gothika, sci-fi film Výplata, Costner...
Slavnostní vyhlášení vítězů Českého Lva se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu. Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro 23. ročník výročních cen...

Scházelo mi  však víc humo­ru. Citovat bás­nič­ky nesta­čí a revol­ta není jen pití a kou­ře­ní. Ivan Heinz nemu­sel být jen poeta a sní­lek, ale s tro­chou nad­sáz­ky mu mohl scé­nář nabíd­nout víc humor­ných scén a hlá­šek.  Tak tře­ba někdy jin­dy. Film 3 sezó­ny v pekle  jako fil­mo­vý debut Tomáše Mašína není špat­ný.


3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.
Hodnocení: 5 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Wilsonov - 55 %16. září 2015 Wilsonov - 55 % Fiktivní příběh z města na Dunaji, kde snaživý starosta Dangl připravuje připojení města ke Spojeným státům americkým, začíná strašnou vraždou mladé dívky. Další vraždy následují a vypadá […]
  • Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov15. září 2015 Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov Dnes se nový film Wilsonov režiséra Tomáše Mašína představil před novinářským publikem  a od 1.října 2015 se už bude ucházet o zájem filmových diváků. Vtipná detektivní komedie má skvělé […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“4. května 2019 Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“ Kdo byl alespoň jednou v životě na českém autobusovém zájezdu, a to ideálně nějakých pár let nazpátek, určitě mu budou účastníci tohoto zájezdu velmi povědomí. Pár let nazpátky proto, že […]
  • Román pro muže, který nemůže18. srpna 2019 Román pro muže, který nemůže Šest let po Renčově filmové adaptaci Románu pro ženy přichází zopakovat komerční úspěch na plátnech kin další z úspěšných bestsellerů Michala Viewegha Román pro muže. Projekt, který si na […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […]
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]