Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 3 (Drei, 2010)

3 (Drei, 2010)

3a
3a

Tom Tykwer je beze­spo­ru zají­ma­vý zjev němec­ké kine­ma­to­gra­fie. Upoutal na sebe fil­mem „Lola běží o život“, zau­jal „Princeznou a bojov­ní­kem“ a defi­ni­tiv­ně se zapsal do pově­do­mí širo­ké veřej­nos­ti sním­kem „Parfém, pří­běh vra­ha“.
„Drei“ je jeho posled­ním poči­nem.
Dobrým?
Snad.
Tak jed­no­du­ché to totiž není.
Tykwer při­vá­dí na scé­nu bezdět­ný pár (věk cca 40 let) Hannu a Simona. Jsou už takří­ka­jíc „pře­cho­ze­ní“, ke svat­bě se moc nehr­nou, jeden z nich je evi­dent­ně neplod­ný (a ani je moc netrá­pí kdo), ale jinak sluš­ná ruti­na. Ta se změ­ní až v oka­mži­ku, kdy do jejich živo­tů vstou­pí Adam (skvě­lý David Striesow)...
Už z prv­ních zábě­rů lze poznat Tykwerův „ruko­pis“, tedy roz­dě­le­ná obra­zov­ka a ryt­mic­ká elek­tro­nic­ká hud­ba, na kte­ré se reži­sér rov­něž i čás­teč­ně autor­sky podí­lel. Přes slab­ší úvod má film doce­la zají­ma­vý spád a nou­ze zde není ani o komic­ké situ­a­ce. Také je tu hod­ně sexu, tak­že pokud se na něj někdo dívá nerad, tak „Drei“ asi nebu­de fil­mem zrov­na pro něj, mimo­cho­dem, zkus­te se zamys­let nad tím, proč se zrov­na jme­nu­je „3“ :-).
„Drei“ je urči­tě pozi­tiv­ním zážit­kem, jen bych podotkl, že tomu­to fil­mu by mož­ná neuško­di­ly sil­něj­ší stři­hač­ské nůž­ky....
P. S. A Sophie Rois ......, toto je mož­ná její nej­lep­ší film, hra­je tu cel­kem sluš­ně, nicmé­ně na její nahé tělo není zrov­na nej­lep­ší pohled (sub­jek­tiv­ní postoj).
P. P. S. A něco mi tam chy­bě­lo, něco, co by tu vše­ob­jí­ma­jí­cí mno­ho­vrs­tev­nost dalo tro­chu do pev­něj­ší vaz­by, ale to je asi vskut­ku věc názo­ru.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,34872 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56616 KB. | 28.06.2022 - 19:45:29