Kritiky.cz > Filmy > 101 nejlepších hororů > #29 - Maska démona (1960)

#29 - Maska démona (1960)

Upíři jsou vždy zají­ma­vým námě­tem pro horo­ro­vý film, ani neva­dí, že se slo­vo upír nepo­u­ži­je ane­bo je jejich myto­lo­gie pokrou­ce­ná a pozmě­ně­ná. Naopak, dílo je pak ori­gi­nál­ní a jiné. I Bavův pohled je nový a zají­ma­vý.

Maska démo­na

La Maschera del Demonio

Itálie, 1960, 87 minut

Režie: Mario Bava

Scénář: Ennio De Concini, Mario Serandrei a Marcello Coscia pod­le povíd­ky Vij od Nikolaje Gogola

Hrají:

Barbara Steel (Katja Vajda/Princezna Asa Vajda)

John Richardson (Dr. Andre Gorobec)

Andrea Checchi (Dr. Thomas Kruvajan)

Arturo Dominici (Igor Javutič)

O svém horo­ro­vém umě­ní nás už pře­svěd­či­li Němci, Švédové, Američani, Britové, Francouzi, a tak se koneč­ně dostá­vá­me i k Italům, kte­ří jsou ve dru­hé deká­dě 20. sto­le­tí zná­mi pře­de­vším díky dvě­ma dru­hům fil­mů – spaghet­ti wes­ter­nům a prá­vě horo­rům. I když nut­no říci, že „Maska démo­na“ úpl­ně neza­pa­dá do před­sta­vy o tom, co je to ital­ský horor. Lidé si vět­ši­nou před­sta­ví zom­bie horo­ry, kde je maxi­mál­ně kla­den důraz na gore a sadis­mus, mini­mál­ně na pří­běh, pří­pad­ně kani­ba­lis­tic­ké horo­ry, kte­ré prá­vě Itálie pro­sla­vi­la. Asi v tomhle smě­ru mají men­ší zábra­ny než jiné náro­dy.

„Maska démo­na“, jak se film uvá­děl na fes­ti­va­lech v České repub­li­ce, je fil­mem, kte­rý nazna­ču­je, jakým smě­rem se ital­ské horo­ry vyda­jí, ale pře­de­vším se jed­ná o film, kte­rý nechce pou­ze šoko­vat, pře­destí­rá nám i poměr­ně zají­ma­vý pří­běh.

„La Maschera del Demonio“ vychá­zí z kla­sic­ké­ho pří­bě­hu Nikolaje Vasilijeviče Gogola, kte­rý nazval „Vij“ a s nímž se nese­tká­me napo­sle­dy. „Vij“ je upír­skou legen­dou s tro­chu jiné­ho pohle­du. Nemáme zde špi­čá­ky, nemá­me pro­blémy se slun­cem, ale upír je nemrt­vým, kte­rý se sna­ží za kaž­dou cenu vrá­tit zpět do svě­ta. Neshledáme se s „dět­mi noci“, ale spí­še s démo­nic­ký­mi bytost­mi, jejichž pova­ha je dána na zákla­dě pověs­tí a legend, kte­ré se tra­do­va­ly, než na zákla­dě díla Brama Stokera a dal­ších. Proto zjiš­ťu­je­me, že jedi­né, co na upí­ra, démo­na nebo jak ho bude­me nazý­vat, fun­gu­je, je kříž a hrot zabod­nu­tý okem do moz­ku, pří­pad­ně upá­le­ní.

Prostředí pří­bě­hu je vel­mi pří­jem­né, až pohád­ko­vé, což dává fil­mu napros­to jiný ráz než ostat­ním podob­ným fil­mům. A to i pro­to, že se Italové drže­li čer­no­bí­lé­ho pro­ve­de­ní. Přesto je zde patr­ná inspi­ra­ce stu­di­em Hammer a jeho fil­my, i když Bava pre­zen­tu­je pří­běh odliš­ný. Ještě dál dota­hu­je natu­ra­lis­mus až sadis­mus, se kte­rý­mi jsou zabí­rá­ny někte­ré akti­vi­ty, kte­ré ve fil­mu pro­bí­ha­jí, ale záro­veň se sna­ží o kri­ti­ku.

Středem toho­to fil­mu je jed­no­znač­ně posta­va, respek­ti­ve dvě žen­ské posta­vy, kte­ré ztvár­ni­la krás­ná Barbara Steel, niko­li tedy Italka, ale Britka, žena, kte­rá herec­ky sta­nu­la i po boku Vincenta Price. Barbara je uvě­ři­tel­ná jako nevin­ná dív­ka, stej­ně jako ďábel­ská čaro­děj­ni­ce a prá­vě ona pou­ka­zu­je na to, co se cír­kev tolik sna­ži­la ze svě­ta vyma­zat – roz­díl mezi posluš­nou, tichou ženou, kte­rá poslu­hu­je své­mu man­že­lo­vi, a ženou, kte­rá sama dis­po­nu­je rozu­mem, doká­že mys­let a pří­pad­ně i spřá­dat intri­ky – pod­le cír­kev­ní­ho pohle­du je dru­há jme­no­va­ná čaro­děj­ni­cí.

Příběh se drží kla­sic­ké linie mon­ster horo­rů, kdy posta­vy při­jíž­dě­jí na tajem­né mís­to, kde se uvol­ní zlo, násle­du­je sna­ha zlo najít a nako­nec i potrestat, k čemuž v tom­to fil­mu dochá­zí, a to hap­py endem, kte­rý byl i pro mě poměr­ně sne­si­tel­ný, pře­de­vším pro­to, že obsa­ho­val nád­her­ný střih mezi líba­jí­cí se dvo­ji­cí a čaro­děj­ni­cí hoří­cí na hra­ni­ci.

Film je vel­mi expre­si­o­nis­tic­ký a doka­zu­je to už od počát­ku, kdy sle­du­je­me, jak je čaro­děj­ni­ci na obli­čej při­bí­je­na mas­ka smr­ti. Bava se vůbec neští­til odpu­di­vým zábě­rů, což se potvr­di­lo i ke kon­ci, kde nás nechal nahléd­nout na odha­le­ná žeb­ra prin­cez­ny Asy. Osobně si mys­lím, že podob­né zábě­ry k horo­ru pros­tě pat­ří a jen uka­zu­jí, jak hnus­ný svět může být. Zde mi roz­hod­ně nepři­jdou samo­ú­čel­né, mají své mís­to i svůj smy­sl. I pro­to napří­klad odsu­zu­ji film Hostel, kte­rý se pou­ze sna­žil před­vést co nej­vět­ší dáv­ku nási­lí, kde smy­sl v pod­sta­tě nee­xis­tu­je. Určitě ne pak v pří­pa­dě „Hostelu 2“.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Mario Bava uká­zal, jak doká­že pra­co­vat s horo­rem, kte­rý v zemi neměl vůbec žád­nou tra­di­ci, stej­ně tak uká­zal, jak skvě­le umí pra­co­vat s kame­rou a že ví, jaké zábě­ry pro film vybrat, aby jeho vyzně­ní bylo dosta­teč­ně děsi­vé a šoku­jí­cí.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

V dneš­ní době není film ničím úpl­ně pře­kva­pi­vým, pro dneš­ní­ho divá­ka je jen dal­ším upír­ským horo­rem. Ale prá­vě Bavova kame­ra je něčím nová­tor­ským a uka­zu­je, že i ve stí­nu Hitchcocka a fil­mů podob­ných tvor­bě toho­to mága, lze nato­čit sní­mek odliš­ný, a přes­to skvě­lý.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 30.9.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

  • Warhorse Studios loni vygenerovalo tržby půl miliardy před...17. srpna 2020 Warhorse Studios loni vygenerovalo tržby půl miliardy před... Warhorse Studios loni vygenerovalo tržby půl miliardy před zdaněním. Ač české studio vydalo pouze DLC A Woman's Lot a Royal pro Kingdom Come: Deliverance, dokázalo vygenerovat tržby 463 […] Posted in Krátké herní aktuality
  • NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 20188. září 2018 NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 2018 Členové programu EA Access můžou začít hrát už od včera.  Já už si svoji hru nainstaloval a hledám rozdíly oproti NHL 18. Bohužel jsou minimální, a tak budu muset hledat (krom nového módu […] Posted in Novinky ze světa her
  • Titulky k Mary Kills People S03E01 - The Key to Faith19. května 2019 Titulky k Mary Kills People S03E01 - The Key to Faith Mary a Des spolu provozují hospic. Mary však dále pokračuje za zády Dese s pomocí lidem mimo hospic. U jednoho případu se to ale zvrtne a může z toho být velký problém. Titulky pro vás […] Posted in Titulky
  • Smoothie12. listopadu 2019 Smoothie Smoothie nápoje si vyrábějí zejména raw vegani, kterým se říká také vitariáni. Vitariáni konzumují pouze ovoce, zeleninu a další rostlinné potraviny takovým způsobem, že při přípravě nesmí […] Posted in Pro ženy
  • Divoká stvoření (Fierce Creatures)12. listopadu 2003 Divoká stvoření (Fierce Creatures) Multimiliardář Rod McCain (Kevin Kline) věnuje celý život budování svého imperia a shromažďování majetku. Neustále kupuje další a další firmy a od každé požaduje ziskovost 20%. Mimo jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nový příběhový trailer k 3D plošinovce Sackboy: A Big...12. října 2020 Nový příběhový trailer k 3D plošinovce Sackboy: A Big... Nový příběhový trailer k 3D plošinovce Sackboy: A Big Adventure Posted in Krátké herní aktuality
  • Dirt3. srpna 2008 Dirt Dirt 21.August.2007 Seriály | Autor: Jan Bodnár Lucy Spiller je […] Posted in Seriály
  • #2007: Justina28. června 2019 #2007: Justina Justina (Justine)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Justine" v roce 1979. České vydání má 160 stran a prodává se v plné ceně za 449 […] Posted in Recenze komiksů
  • MARTIN FREEMAN15. února 2018 MARTIN FREEMAN MARTIN FREEMAN (Everett K. Ross) byl zatím naposledy k vidění v roli doktora Johna Watsona, kterou znovu ztvárnil v již čtvrté sérii televizního seriálu Sherlock, a také v roli Phila Raska […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21934 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54280 KB. | 14.04.2021 - 18:27:39
X