Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 28 dní poté (28 days later...)

28 dní poté (28 days later...)

n200709111822 28D
n200709111822 28D
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200709111822_28DJe pátek večer, za oknem se roz­lé­vá šedi­vá tem­no­ta, jež všech­no kolem halí do stí­nů. Do duše se vkrá­dá zvlášt­ní smu­tek a pocit, že k úpl­né­mu zakon­če­ní dne stá­le něco chy­bí. Co takhle horor z díl­ny Dannyho Boyle?

Pracovník kurýr­ní služ­by Jim (Cillian Murphy) se pro­be­re v nemoc­ni­ci a s údi­vem zjiš­ťu­je, že je v budo­vě sám. Mnohem vět­ší šok ho čeká ven­ku. Ulice zejí prázd­no­tou, všu­de spoušť a zvlášt­ní ticho. Milosrdenství nevě­do­mos­ti mu však není dopřá­no na dlou­ho.

My (divá­ci) už chá­pe­me, co se sta­lo. Hned na začát­ku jsme tuši­li, že tohle dob­ře neskon­čí. Věděli jsme, že sku­pin­ka akti­vis­tů osvo­bo­zu­jí­cí opi­ce z kle­cí v labo­ra­to­ři (navzdo­ry zou­fa­lým a ve výsled­ku mar­ným poku­sům míst­ní­ho věd­ce je odra­dit), nemů­že nako­nec způ­so­bit nic dob­ré­ho. Opičky totiž mís­to legrač­ní­ho ple­sá­ní (jak to zná­me z cir­ku­su), nebo totál­ní­ho nezájmu (kte­rý čas­to vidí­me v zoo) své osvo­bo­di­te­le rov­nou za odmě­nu pokou­šou a naka­zí virem, kte­rý se na nich do té doby tes­to­val.

Jim potká ve měs­tě (vše se ode­hrá­vá v Londýně) Selenu a Marka. Vyprávějí o tom, jak se náka­za šíři­la, jakou vyvo­la­la mezi lid­mi pani­ku, o hro­mad­ných útě­cích ze zamo­ře­ných oblas­tí i o těch, kte­ří se zachrá­nit nestih­li. Oni sami pře­ží­va­jí tím způ­so­bem, že během dne si obsta­rá­va­jí záso­by a hle­da­jí jiné pře­ži­vší, po nocích se scho­vá­va­jí před infi­ko­va­ný­mi jedin­ci, kte­ří ze svých úkry­tů vychá­ze­jí prá­vě v noci. Nemoc se šíří krví a není před ní ochra­ny. Nakažený se musí ihned zabít, neboť ke změ­ně v orga­nis­mu dochá­zí řádo­vě během sekund.

Platnost dané­ho pozná­ní vidí Jim během návštěvy rod­né­ho domu, kam ho dopro­vá­ze­jí jeho noví spo­leč­ní­ci a kde jsou v noci pře­pa­de­ni sku­pi­nou infi­ko­va­ných. Během potyč­ky byl Mark kous­nut útoč­ní­kem. Selena nevá­há ani chví­li a ukon­čí Markův život dří­ve, než by měl mož­nost (až by se pro­mě­nil) ukon­čit jejich.

Naše nově vznik­lá dvo­ji­ce oprav­du nemá moc šan­cí na pře­ži­tí, to si jis­tě kaž­dý domys­lí. Při jed­né honič­ce, kde to začí­ná vypa­dat, že skon­čí stej­ně jako už mno­ho před nimi, do dění neče­ka­ně vstu­pu­je Frank. Pomůže uprch­lí­kům zba­vit se pro­ná­sle­do­va­te­lů a poskyt­ne jim úkryt ve svém bytě, kde byd­lí s dce­rou Hannah. Začíná sví­tat na lep­ší časy? Zdá se, že ano. V rádiu zachy­tí zprá­vu, že za měs­tem je záchran­ná jed­not­ka. Je nut­né už jen dostat se z měs­ta. Frank nechtěl ris­ko­vat útěk jenom s dce­rou, ale když je jich víc, vzrost­la i šan­ce na úspěch. Jelikož už není, co by moh­li ztrá­cet, vyda­jí se na ces­tu za záchra­nou. Bohužel nevě­dí, že ono je to tak tro­chu jinak, než se zdá.

„Jde o dal­ší film s legrač­ně nad­ska­ku­jí­cí­mi a pokul­há­va­jí­cí­mi „zom­bí­ky“?“, ptá­te se. Ne, nejde. „Zombie“ (hez­ky čes­ky nedo­mr­lec), jinak oživlá mrt­vo­la, je pros­tě bytost, kte­rá už nemů­že být víc mrt­vá, než je. Střílejte do ní, sekej­te, píchej­te špend­lí­kem (chcete-li), jí je to šumák. Pochopitelně, když se „hez­ky“ napor­cu­je, tak dá pokoj, jinak máte pro­blém vy. V našem fil­mu nejde o pra­vé „zom­bie“. Tady máme lidi, kte­ré někdo naka­zil. Pročež kul­ka (čím víc, tím líp), nůž či špend­lí­ky (pokud jich máte celou kra­bi­ci) zabí­ra­jí. Tyto bytos­ti jsou vel­mi rych­lé (dal­ší roz­díl opro­ti poma­lej­ším a neo­hra­ba­ným „zom­bie“) a nesmír­ně agre­siv­ní bez jaké­ho­ko­liv půdu sebezá­cho­vy (tohle zase mají spo­leč­né).

Správně bys­te se měli ptát: “Proč úto­čí jen na ty nena­ka­že­né a proč se nena­pa­da­jí navzá­jem?“ Musel bych sklo­pit zrak a uznat, že na tohle odpo­věď neznám. Těm z vás, kte­ří už film vidě­li, mož­ná není jas­né, proč po tako­vé pohro­mě nele­ží na uli­cích hro­ma­dy mrt­vol? Dobrá otáz­ka, to kéž bych věděl. Třeba se zeptá­te: „Jak je mož­né, že z klid­né­ho a neprů­boj­né­ho Jima se na kon­ci fil­mu stá­vá pan „Akční“?“ Zeptám se já vás: „A jaké šan­ce na pře­ži­tí by měl pan „Uťáplý“?“

Možná vám budou chy­bět pro­pra­co­va­něj­ší tri­ky a víc akč­ních scén. Co dodat? Nejde zrov­na o vel­ko­roz­počto­vou zále­ži­tost, roz­hod­ně to ale neu­bí­rá na zážit­ku. Drahé tri­ky si doká­že vykom­pen­zo­vat syro­vou digi­tál­ní kame­rou, jež k vám do poko­jů pře­ná­ší vět­ší rea­lis­mus a navo­zu­je tu pra­vou horo­ro­vou atmo­sfé­ru, kte­rou u tako­vých fil­mů všich­ni hle­dá­me.

Celkem vza­to není film bez chyb. Najdou se nelo­gič­nos­ti, ale není jich zase tolik, aby vám film úpl­ně zne­chu­ti­ly. Kdo čekal sci-fi posta­po­ka­lyp­tic­ký mega-giga-extra-super-(a já nevím, co všech­no ješ­tě) nášup, bude, zdá se, zkla­ma­ný. Tady jde víc o nehezkou vizi nehez­ké budouc­nos­ti, kte­rá ale není zas tak úpl­ně nemož­ná. Nechme na sebe půso­bit Jimovy poci­ty! Sám ve vylid­ně­ném měs­tě, kolem jen ti, kte­ří usi­lu­jí o jeho život a teď se s tím psy­chic­ky a fyzic­ky poper!

Co já osob­ně fil­mu odpus­tit nedo­ká­žu (kro­mě někte­rých nelo­gic­kých pasá­ží), je až násil­ně zakom­po­no­va­ný dob­rý konec. Nic pro­ti dob­rým kon­cům. Ale takhle?

 

Originální název: 28 Days Later...
Žánr: Sci-Fi / Horor
Produkce: Velká Británie / USA
Rok: 2002
Délka: 112 minut
Režie: Danny Boyle
Hrají: Cillian Murphy, Naomie Harris, Megan Burns, Brendan Gleeson, Christopher Eccleston, Alex Palmer, Christopher Dunne


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • UFO – Scullyová znovu na stopě12. října 2020 UFO – Scullyová znovu na stopě Filmfanatic patří k milovníkům inteligentních sci-fi, které zaujmou spíše příběhem a silnou myšlenkou, než drahou výpravou nebo úchvatnými triky. Proto s láskou vzpomíná na famózní Europa […] Posted in Filmové recenze
  • Mission Impossible - Ghost Protocol – výborný akční thriller plný hvězd!20. června 2018 Mission Impossible - Ghost Protocol – výborný akční thriller plný hvězd! Ethan Hunt (Tom Cruise) je opět v akci a zase bude muset bojovat o svůj život, protože po něm půjde nejenom jeho vláda, ale také Ruští agenti, kteří mají pifku na každého vetřelce. Proč? […] Posted in Filmové recenze
  • Josef Krček: Naše ukolébavky1. prosince 2016 Josef Krček: Naše ukolébavky Přivítáte do rodiny miminko? A lámete si hlavu, čím potěšit novopečené rodiče? Rádi byste věnovali něco tradičního? Potom sáhněte po novince Josefa Krčka Naše ukolébavky. Právě vychází […] Posted in Recenze knih
  • Únava - tichý nepřítel12. srpna 2016 Únava - tichý nepřítel Pokud se Vám chce přes den stále spát a postrádáte mnoho energie, může být problém způsoben více důvody – stres, léky, přepracování, poruchy spánku a různé nemoci. Pokud únava trvá delší […] Posted in Domácí rady
  • Saw 225. května 2021 Saw 2 Skládačkový vrah (Tobin Bell) zamkne do uzavřeného domu osm nešťastníků, jejichž úkolem je dostat se ven dřív, než se nadýchají nervového plynu a zemřou. Musejí však být ostražití - cesta […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce4. února 2016 Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce Původní vetřelec, natočený Rydley Scottem roku 1979 se stal kultovním snímkem, na který fanoušci žánru sci-fi nedají dopustit. Dlouhá léta to pak vypadalo, že režisér nemá sebemenší zájem […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […] Posted in Recenze knih
  • Rekviem za sen - Requiem for a Dream7. února 2009 Rekviem za sen - Requiem for a Dream Fontána, která momentálně úspěšně brázdí kinosály, rozhodně není prvním pozoruhodným snímkem režiséra Darrena Aronofského. […] Posted in Recenze
  • Akční strategie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One,...9. října 2020 Akční strategie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One,... Akční strategie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One, Nintendo Switch a Steam. Hra je už nějakou dobu dostupná na Epic Games Store pro Microsoft Windows a PlayStation 4. Posted in Krátké herní aktuality
  • Neúnavný proces papírování1. dubna 2014 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,09096 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61361 KB. | 30.05.2023 - 19:11:25