Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #26 - Les Yeux Sans Visage (1960)

#26 - Les Yeux Sans Visage (1960)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O tom, že jsou Francouzi v horo­ru dob­ří, jsme se už pře­svěd­či­li. „Les Yeux Sans Visage“ jsou dal­ší ukáz­kou toho, že fil­mař­ská vel­moc měla vždy co nabíd­nout.

Les Yeux Sans Visage

Francie, 1960, 88 minut

Režie:Georges Franju

Scénář: Pierre Boileau, Thomas Narcejac, Jean Redon a Claude Sautet pod­le romá­nu Jeana Redona

Hrají:

Pierre Brasseur (Doktor Génessier)

Alida Valli (Louise)

Edith Scob (Christiane Génessier)

Juliette Mayniel (Edna Grüber)

Vítejme zpět ve Francii, zpát­ky u pánů scé­náris­tů Boileau-Narcejac. Už „Ďábelskými žena­mi“ nám uká­za­li, že jsou schop­ni vytvo­řit skvě­lý scé­nář, kte­rý je horo­ro­vý, stej­ně jako dra­ma­tic­ký a hlav­ně zají­ma­vý. I ten­to­krát pře­vá­dě­li pro plát­no kni­hu, a to dílo spi­so­va­te­le Jeana Redona, kte­rý se na tvor­bě scé­ná­ře podí­lel. Z Francie tak vze­šel dal­ší sní­mek, kte­rý mohl smě­le kon­ku­ro­vat zahra­nič­ní horo­ro­vé pro­duk­ci.

V čer­no­bí­lé se před námi odví­jí pří­běh, kte­rý nám v prv­ních scé­nách neřek­ne nic, aby to na nás násled­ně všech­no vychr­lil s poměr­ně vel­kou mírou natu­ra­lis­mu, na svou dobu vel­mi dob­ře pro­ve­de­ném. Film se zmí­tá mezi dvě­ma kame­ny. Na jed­nu stra­nu chce být poměr­ně závaž­nou výpo­vě­dí, ale na stra­nu dru­hou se jed­ná o béč­ko­vý horor. Právě toto je jeden z důvo­dů, proč ho kri­ti­ka nepři­ja­la a k jeho zno­vu­ob­je­ve­ní došlo až dáv­no po Franjuově smr­ti. Škoda. Ale na dru­hou stra­nu díky bohu, nebo něko­mu podob­né­mu, že se tenhle sní­mek zacho­val a že úpl­ně neza­pa­dl, pro­to­že si to pros­tě neza­slou­ží.

Příběh, nebo jeho pod­sta­ta, vlast­ně není nic tak nové­ho. Vypráví o lás­ce otce k dce­ři a sna­ze jí pomo­ci. A to sku­teč­ně za kaž­dou cenu. Christiane měla ošk­li­vou neho­du, při kte­ré jí tak nějak sle­zl celý obli­čej. Nic závi­dě­ní­hod­né­ho. Ale ješ­tě že má otce, kte­rý je náho­dou obrov­ským nová­to­rem v obo­ru transplan­ta­ce orgá­nů a plas­tic­ké chi­rur­gie. A navíc je tak tro­chu dok­to­rem Mengelem. Právě zde se setká­vá­me s vel­mi závaž­nou a kri­tic­kou rovi­nou fil­mu. Doktor Génessier je sku­teč­ným géniem-šílencem, tak tro­chu jako dok­tor Moreau, kte­ré­mu je mimo­cho­dem tro­chu podob­ný. Alespoň tomu z fil­mu „Island of Lost Souls“, kte­rý zde již byl recen­zo­ván. Génessier se vůbec neští­tí toho, aby uná­šel dív­ky, omrá­čil je a stáh­nul jim kůži, kte­rou násled­ně transplan­tu­je své dce­ři. Jenže jde i o to, jakým dív­kám obli­čej sta­hu­je. Nikdy to nejsou boha­té panič­ky, ale krás­né chudé dív­ky, kte­ré spo­leč­nost může postrá­dat. Génessier sám z vyš­ší spo­leč­nos­ti, boha­tý, nemá pro­blém s tím, aby chudé dív­ce ublí­žil, zne­tvo­řil ji a při­nu­til ji vzít si život. Je to jen lůza a na té nezá­le­ží, hlav­ně aby jeho dce­ra zase byla šťast­ná. Jenže Christiane šťast­ná vůbec není, pro­to­že nová kůže na jejím... obli­če­ji pros­tě nechce držet a ona se vždy musí vra­cet k mas­ce, kte­rá zakrý­vá její tvář. Sama sobě se hnu­sí. Na ní samot­né je vidět mar­ni­vost a neschop­nost se smí­řit s osu­dem, k čemuž ale nako­nec pře­ce jen dojde.

Druhým pozná­va­cím zna­me­ním fil­mu, kro­mě kri­tic­ky nacis­tic­ké­ho způ­so­bu zachá­ze­ní s lid­mi, je i natu­ra­lis­mus, kte­rý se zde obje­vu­je. A to pře­de­vším ve scé­ně, kdy Génessier sta­hu­je obli­čej jed­né z dívek. Při řezá­ní je na prv­ní pohled patr­né, že pou­ží­vá skal­pel, kte­rý vypouš­tí inkoust, ale v momen­tě, kdy je obli­čej sun­dá­ván, sle­du­je­me úžas­nou prá­ci a sám se divím teh­dej­ší odva­ze tak­to sta­že­ní z kůže zná­zor­nit. Kritikům to vadi­lo, já mohu jen chvá­lit. Provedeno sku­teč­ně pre­ciz­ně a s lás­kou, s při­hléd­nu­tím k mož­nos­tem doby a zna­los­tem růz­ných mate­ri­á­lů a postu­pů.

„Oči bez tvá­ře“ mají krás­ný fatál­ní sym­bo­lic­ký závěr, kte­rý k tomu fil­mu doko­na­le sedí. Je to tako­vý hap­py end, kdy zlo­duch je potres­tán, ale štěs­tí nale­ze­no není. Ale jak se říká, kdo s čím zachá­zí, tím také schá­zí. A v pří­pa­dě dok­to­ra Génessiera je to jeho „lás­ka“ k dce­ři a sna­ha uči­nit ji tako­vou, jaká byla dří­ve. Na dok­to­ro­vi je sku­teč­ně vidět, že nemá abso­lut­ně žád­né výčit­ky, pro něj je smrt dívek účel­nou, napros­to nor­mál­ní, ani není tře­ba nějak koná­ní vysvět­lo­vat nebo lito­vat.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Silné emo­tiv­ní scé­ny, sna­ha o natu­ra­lis­mus, kte­rý v dneš­ní době vyzní kostr­ba­tě, ale v tomhle pří­pa­dě se sna­ha jed­no­znač­ně počí­tá. Silný pří­běh, kte­rých je v horo­ru potře­ba.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Film mož­ná malin­ko tápe ve své iden­ti­tě, ale pro mě osob­ně vlast­ně není nic špat­né­ho na tom, když se váž­né téma roze­bí­rá i s tím, že jsou zde nechut­nos­ti a pří­liš­né doslov­nos­ti. V dneš­ní době to navíc není vůbec nic neob­vyk­lé­ho.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 9.9.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Trička došla14. srpna 2020 Trička došla Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Audioknižní výzva s Audinem 20209. ledna 2020 Audioknižní výzva s Audinem 2020 Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Asi si pamatujete na loňskou audioknižní výzvu s Audinem, že? No, bohužel sem ji nesplnila 🙁 A proto jsem si řekla, že letos se na […] Posted in Audioknihy
  • Kupec benátský30. listopadu 2006 Kupec benátský Al Pacino jako nenáviděný a nenávidějící židovský lichvář září v adaptaci slavné komedie Williama Shakespeara. Skandální drama se odehrává v Benátkách šestnáctého století, kdy […] Posted in Filmové recenze
  • Připojte se k virtuálnímu běhu a procházce pro miminka do dlaně2. května 2023 Připojte se k virtuálnímu běhu a procházce pro miminka do dlaně Chcete se zapojit do dobré věci a zároveň si užít sportovní zábavu? Přidejte se k nám na charitativních bězích MIMINKA DO DLANĚ, které mají za cíl upoutat pozornost na problematiku […] Posted in Ze života
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 5: Návrat Mandaloriana23. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 5: Návrat Mandaloriana Din Djarin (Pedro Pascal) se vyrovnává s následky událostí ve finále 2. série Mandaloriana....Pátá epizoda seriálu The Book of Boba Fett je takovým oříškem. The Return of Mandalorian v […] Posted in TV Recenze
  • Kronika30. června 2022 Kronika Překvapení začátku roku 2012, to je to, co bych o tomhle filmu řekl. Naprosto mě dostal v tom nejlepším slova smyslu. Zase jeden důkaz, že nepotřebujete astronomický rozpočet, abyste […] Posted in Retro filmové recenze
  • #1868: DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík - 50 %12. prosince 2018 #1868: DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík - 50 % DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík (Justice League: Another Nail)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 série "Another Nail" a […] Posted in Recenze komiksů
  • Co přinesl rok 1959?25. března 2019 Co přinesl rok 1959? V oblíbené edici Můj rok, která mapuje výynamné roky naší historie, vychází nová kniha. Rok 1959 nepatří mezi ty, které se nějakým zásadním způsobem zapsaly do dějin. Přesto vůbec není […] Posted in Recenze knih
  • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99975 s | počet dotazů: 281 | paměť: 61753 KB. | 26.09.2023 - 14:41:40