Kritiky.cz > Festivaly > 25. ročník Febiofestu v novém kabátě

25. ročník Febiofestu v novém kabátě

MFFP Posters Tiskovka2
MFFP Posters Tiskovka2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pětadvacátý roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha - Febiofest bude slav­nost­ně zahá­jen 15. břez­na 2018 v praž­ském Obecním domě a v Praze bude pro­bí­hat až do 23. břez­na. Následně na něj navá­ží fes­ti­va­lo­vé ozvě­ny v dal­ších regi­o­nech. V rám­ci výro­čí fes­ti­val nabíd­ne nejen kva­lit­ní fil­my a hos­ty, ale také spous­tu novi­nek a spe­ci­ál­ních akcí.

Letos 17 měst, 15 sek­cí, 160 fil­mů a 450 pro­jek­cí

Festival má za sebou 25 úspěš­ných let, během kte­rých jej navští­vi­lo na 800 000 divá­ků. Ti zhléd­li cel­kem 4 390 fil­mů ze 186 zemí svě­ta v rám­ci 13 600 odpro­mí­ta­ných hodin. Výrazným osob­nos­tem naší i svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie bylo roz­dá­no 41 cen Kristián.

Letos se Febiofest ješ­tě více roz­růs­tá do regi­o­nů, a tak se od 26. břez­na do 21. dub­na vydá do dal­ších 16 měst po celé České repub­li­ce. Představí více než 160 celo­ve­čer­ních fil­mů v rám­ci pat­nác­ti sek­cí na více než 450 pro­jek­cích. V rám­ci praž­ské čás­ti se budou fil­my pro­mí­tat již tra­dič­ně v mul­ti­ki­ně CineStar Praha - Anděl, v mul­ti­ki­ně CineStar na Černém Mostě a také v kině NFA - Ponrepo v cen­t­ru Prahy.

Nový dra­ma­tur­gic­ký směr

Od loň­ské­ho roč­ní­ku půso­bí na pozi­cích umě­lec­kých ředi­te­lů fes­ti­va­lu Anna Kopecká a Michal Hogenauer, kte­ří při­nes­li novou kon­cep­ci cel­ko­vé­ho poje­tí pro­gra­mu. „Změny pod­le nás při­spě­ly k vět­ší čitel­nos­ti a sro­zu­mi­tel­nos­ti výbě­ru fil­mů, a tak na ně v letoš­ním roč­ní­ku nava­zu­je­me,“ uve­dl Hogenauer.

Hlavní sek­ce fes­ti­va­lu

Mezi čty­ři hlav­ní sek­ce fes­ti­va­lu se řadí Central Park, ve kte­rém se potká­va­jí dis­tri­buč­ní před­pre­mi­é­ry, pre­mi­é­ry čes­kých sním­ků a divác­ké fil­my s fil­mo­vý­mi hvězda­mi pro všech­ny. Na dru­hé stra­ně jej vyva­žu­je sek­ce Panorama, jež mapu­je tren­dy a oce­ňo­va­né sním­ky z význam­ných svě­to­vých fil­mo­vých fes­ti­va­lů.

Vlajkovou lodí pro­gra­mu je sou­těž­ní sek­ce s názvem Nová Evropa, ve kte­ré se nachá­zí deset sil­ných autor­ských fil­mů začí­na­jí­cích fil­ma­řů. Protipólem je jí pak sek­ce Masters, kte­rá nabí­zí zave­de­né reži­sé­ry zvuč­ných jmen a jejich posled­ní fil­my. „Zůstáváme věr­ni i něko­li­ka sek­cím, kte­ré repre­zen­tu­jí fil­my z jed­not­li­vých regi­o­nů. Máme tak sek­ci zabý­va­jí­cí se asij­skou, bal­kán­skou či skan­di­náv­skou oblas­tí, ale také fil­my nezá­vis­lých auto­rů z USA. V sek­ci Queer Now pro­mít­ne­me opět díla dotý­ka­jí­cí se témat iden­ti­ty a ori­en­ta­ce. A Noční cir­kus je sek­cí pro fanouš­ky akč­ních a horo­ro­vých fil­mů,“ doda­la Anna Kopecká.

Best of Febiofest

Jednou ze spe­ci­ál­ních sek­cí letoš­ní­ho roč­ní­ku je výroč­ní Best of, jež před­sta­ví deset nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů uve­de­ných na fes­ti­va­lu od jeho zalo­že­ní v roce 1993. „Ze všech fil­mů, kte­ré se na fes­ti­va­lu za těch 25 let pro­mí­ta­ly, jsme ve spo­lu­prá­ci s ČSFD vybra­li ty oprav­du nej­po­pu­lár­něj­ší. Doufáme, že si věr­ní divá­ci fes­ti­va­lu při­jdou vzpo­me­nout na svo­je prv­ní setká­ní s těmi­to sním­ky,“ řek­la ředi­tel­ka pro­gra­mu Anna Kopecká. Promítat se tak bude napří­klad sní­mek Lola běží o život Toma Tykwera, Mulholland Drive Davida Lynche či Pianista Romana Polanského.

Marta Kubišová - před­sed­ky­ně poro­ty

Čestnou před­sed­ky­ní poro­ty sek­ce Nová Evropa se pro letoš­ní rok sta­ne zpě­vač­ka Marta Kubišová. Tato sek­ce je urče­na pro začí­na­jí­cí fil­ma­ře, kte­ří na fes­ti­va­lu uve­dou svůj prv­ní nebo dru­hý sní­mek. Porota slo­že­ná z 33 fil­mo­vých fanouš­ků v čele s Martou Kubišovou bude vybí­rat z dese­ti sou­těž­ních fil­mů z celé Evropy a na slav­nost­ním zakon­če­ní fes­ti­va­lu 22. břez­na udě­lí vítěz­né­mu sním­ku cenu Grand Prix a odmě­nu pět tisíc euro.

Aktuální Masters

Sekce Masters, zamě­ře­ná na aktu­ál­ní tvor­bu reži­sé­rů, kte­ří se svý­mi před­cho­zí­mi fil­my zapsa­li do dějin svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, před­sta­ví tvůr­ce z Francie, Německa, USA a Iránu. Mezi 12 fil­my nechy­bí napří­klad mys­te­ri­óz­ní dra­ma Romana Polanského Podle prav­di­vé udá­los­ti či posled­ní film irán­ské­ho reži­sé­ra Abbase Kiarostamiho 24 obra­zů. Představí se také nej­no­věj­ší sní­mek ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Terrence Malicka Song to Song s Ryanem Goslingem, Rooney Marou a Michaelem Fassbenderem. Novinky dopl­ní spe­ci­ál­ní pro­jek­ce dvou u nás téměř nezná­mých, nově restau­ro­va­ných fil­mů pří­sluš­ní­ků Francouzské nové vlny – tele­viz­ní film Vzestup a pád malé fil­mo­vé spo­leč­nos­ti Jeana-Luca Godarda a Out 1: Noli me tan­ge­re - dva­nác­ti­ho­di­no­vý opus Jacquese Rivetta.

Oblíbená Culinary Cinema

Již počtvr­té nabíd­ne Febiofest spo­je­ní fil­mo­vé­ho zážit­ku s kuli­nář­ským v rám­ci sek­ce Culinary Cinema. Filmové pro­jek­ce spo­je­né s vybra­ný­mi veče­ře­mi pod zášti­tou exklu­ziv­ních šéf­ku­cha­řů Marka Fichtnera a Marka Raditsche nabíd­nou road­mo­vie po fran­couz­ském ven­ko­vě Paříž počká reži­sér­ky Eleanor Coppoly, akč­ní asij­skou Bitvu kucha­řů Yip Wai Mana a záku­li­sí nej­slav­něj­ších restau­ra­cí ve sním­ku Michelinské hvězdy: pří­běhy z kuchy­ně doku­men­ta­ris­ty Rasmuse Dinesena. Po kaž­dé pro­jek­ci bude hos­tům násled­ně ser­ví­ro­vá­na tema­tic­ká veče­ře v restau­ra­ci hote­lu Vienna House Andel´s Prague. Sekci Culinary Cinema dopl­ní doku­men­tár­ní sní­mek Wasted! zamě­ře­ný na téma plýtvá­ní potra­vi­na­mi.

Generace pro mla­dou gene­ra­ci

Sekce Generace při­chá­zí s téma­ty, kte­rá jsou aktu­ál­ní pro mlad­ší pub­li­kum. Vliv soci­ál­ních sítí na to, jak je člo­věk vní­mán mezi svý­mi kama­rá­dy a jaký obraz skrz ně o sobě vytvá­ří, tou­ha zapad­nout mezi vrs­tev­ní­ky, řešit své pro­blémy impul­ziv­ně a bez zábran, nebo řešit pro­blémy, kte­ré dané­mu věku nepří­slu­ší, pro­pad­nu­tí popu­lár­ní kul­tu­ře… Součástí výbě­ru fil­mů je i doku­men­tár­ní film Planeta Česko reži­sé­ra Mariána Poláka, odha­lu­jí­cí skry­tou roz­ma­ni­tost pří­ro­dy kolem nás, kte­rý vzni­kal v mís­tech, kde se kdy­si natá­če­li osca­ro­ví Ropáci Jana Svěráka. Sekce nabíd­ne i aktu­ál­ní pro­duk­ci ani­mo­va­ných fil­mů.

Profil Arnauda Desplechina

V rám­ci pro­fi­lu před­sta­ví 25. roč­ník Febiofestu fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Arnauda Desplechina a reži­sér­skou ver­zi jeho fil­mu Ismaelovy pří­zra­ky, kte­rý zaha­jo­val 70. Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Cannes 2017. V hlav­ních rolích dra­ma­tu se před­sta­ví hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní: Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Amalric či Hippolyte Girardot. Režisér spo­lu s her­cem Hippolytem Girardotem uve­dou film osob­ně na pro­jek­ci v úte­rý 20. 3. 2018.

Rozšíření Docs

Menší novin­kou letoš­ní­ho roč­ní­ku je roz­ší­ře­ní sek­ce Docs, kte­rá se v minu­los­ti sou­stře­di­la pou­ze na hudeb­ní doku­men­ty. V letoš­ním roce se věnu­je tema­tic­ky a vizu­ál­ně zají­ma­vým doku­men­tár­ním fil­mům i z pro­stře­dí džun­gle, vesmí­rů, kniho­ven a uprch­lic­kých kem­pů.

I ty jsi fil­ma­řem

Již popáté se moh­li do sou­tě­že ama­tér­ských krát­kých fil­mů s názvem I ty jsi fil­ma­řem zapo­jit mla­dí fil­ma­ři a fil­mo­ví nad­šen­ci. Svá díla při­hla­šo­va­li na webu fes­ti­va­lu do úte­rý 30. 1. „Limitem bylo pou­ze dodr­že­ní tech­nic­kých poža­dav­ků a sto­pá­že fil­mu, kte­rá je od jed­né do tří minut. Filmy moh­ly být nato­če­ny na jaké­ko­liv zaří­ze­ní, kre­a­ti­vi­tě se hra­ni­ce nikdy nekla­dou,“ pro­hlá­sil pre­zi­dent Febiofestu Fero Fenič. O vítě­zi roz­hod­ne odbor­ná poro­ta a zís­ká cenu ve výši 30 tisíc Kč.

Nové divác­ké akre­di­ta­ce

Novinkou letoš­ní­ho roč­ní­ku jsou divác­ké akre­di­ta­ce – tří­den­ní, pěti­den­ní či deví­ti­den­ní (tedy na dobu trvá­ní celé­ho fes­ti­va­lu). Akreditace kro­mě lev­něj­ších vstu­pe­nek na pro­jek­ce zahr­nu­jí také vstu­py zdar­ma nebo se sle­vou na dopro­vod­ný pro­gram fes­ti­va­lu, fes­ti­va­lo­vé dár­ky a mno­ho dal­ších výhod. Držitelé akre­di­ta­cí si také mohou s před­sti­hem rezer­vo­vat vstu­pen­ky už od 12 hodin 8. břez­na, běž­ný onli­ne před­pro­dej bude dostup­ný až od půl­no­ci toho dne.

Opět Ponrepo

V letoš­ním roce fes­ti­val nava­zu­je na dří­věj­ší tra­dič­ní spo­lu­prá­ci s kinem Národního fil­mo­vé­ho archi­vu, kte­ré pro­šlo v roce 2017 digi­ta­li­za­cí, a tak se u pří­le­ži­tos­ti 25. roč­ní­ku stá­vá Ponrepo opět jed­ním z fes­ti­va­lo­vých pro­jekč­ních sálů. Poběží zde reprí­zy někte­rých fes­ti­va­lo­vých fil­mů ze sek­cí Panorama, Asijský pohled či Masters. Film 24 obra­zů zde bude mít napří­klad svo­je jedi­né uve­de­ní, fes­ti­va­lo­vý víkend zase napl­ní dílo reži­sé­ra Jacquese Rivetta Out 1, kte­ré se v ori­gi­nál­ní ver­zi sklá­dá z osmi samo­stat­ných epi­zod a má cel­ko­vě 12 hodin. V Ponrepu bude pro­mí­tán ve dvou dnech ve čtyřech blo­cích.

Doprovodný pro­gram

Jako již tra­dič­ně fil­mo­vé pro­jek­ce dopl­ní boha­tý dopro­vod­ný pro­gram, kte­rý zahr­ne nej­růz­něj­ší hudeb­ní klu­by a jejich klu­bo­vé noci a audi­o­vi­zu­ál­ní veče­ry, vybra­né restau­ra­ce s fil­mo­vým menu, kon­cer­ty fil­mo­vé hud­by, muzea a výstav­ní síně s fil­mo­vým pro­gra­mem, dopro­vod­né worksho­py s fil­mo­vou tema­ti­kou, diva­del­ní před­sta­ve­ní inspi­ro­va­ná fil­mem, taneč­ní před­sta­ve­ní pod­le fil­mu či výsta­vu k 25. výro­čí fes­ti­va­lu. Diváci tak mohou po fil­mech rela­xo­vat napří­klad v Cross Clubu, v klu­bu Radost FX, v Klubu FAMU, v Museu Kampa, v muzeu Grévin Praha, v Galerii Rudolfinum, v Muzeu Karla Zemana, v Národním fil­mo­vém muzeu NaFilM, v Činoherním klu­bu, v Divadle v Řeznické, v Divadle Ponec, nebo mohou zajít tře­ba do fes­ti­va­lo­vé­ho Febio sta­nu na Václavském náměs­tí, kde pobě­ží kro­mě mno­ha dal­ších také fil­my z his­to­rie Československa a Echo Febiofestu.

Charitativní Kapka

Letošním cha­ri­ta­tiv­ním part­ne­rem fes­ti­va­lu se stal Nadační fond Kapka nadě­je. Nadační fond zalo­ži­la Vendula Svobodová Pizingerová v roce 2000 a od té doby se už téměř 18 let věnu­je cha­ri­ta­tiv­ní čin­nos­ti zejmé­na v oblas­ti dět­ské hema­to­lo­gie a onko­lo­gie. Kapka nadě­je v sou­čas­né době pomá­há ve více než 40 nemoc­ni­cích po celé České repub­li­ce, kte­rým do této chví­le pomoh­la více než 170 mili­o­ny korun.

V rám­ci letoš­ní­ho roč­ní­ku Febiofestu pro­běh­ne spe­ci­ál­ní cha­ri­ta­tiv­ní kon­cert NF Kapka nadě­je s názvem Karel Svoboda 80. Uskuteční se v sobo­tu 17. 3. ve Španělském sále Pražského hra­du.

Města, ve kte­rých bude fes­ti­val pro­bí­hat:

Praha 15. 3. - 23. 3. 2018

České Budějovice 26. 3. - 28. 3. 2018

Hradec Králové 27. 3. - 29. 3. 2018

Plzeň 28. 3. - 30. 3. 2018

Chomutov 29. 3. - 30. 3. 2018

Děčín 3. 4. - 5. 4. 2018

Jihlava 4. 4. - 6. 4. 2018

Pardubice 5. 4. - 7. 4. 2018

Kladno 6. 4. - 8. 4. 2018

Vsetín 9. 4. - 11. 4. 2018

Mikulov 10. 4. - 12. 4. 2018

Liberec 11. 4. - 13. 4. 2018

Beroun 12. 4. - 14. 4. 2018

Ostrava 16. 4. - 18. 4. 2018

Brno 17. 4. - 19. 4. 2018

Zlín 18. 4. - 20. 4. 2018

Olomouc 19. 4. - 21. 4. 2018

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23410 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61791 KB. | 04.10.2023 - 02:14:02