Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 25. hodina

25. hodina

Posledních pár hodin na svo­bo­dě.Monty Brogan je prů­měr­ný dro­go­vý dea­ler. Vypadá jako slušňák, kte­rý nikdy niko­mu nemů­že ublí­žit. Chce si jen rych­le vydě­lat něja­ké pra­chy. Někomu se to však nelí­bi­lo a Montyho prásk­nul. Má pár dob­rých přá­tel, jak dale­ce jim ale může věřit?

Může pode­zří­vat svo­ji pří­tel­ky­ni Naturelle, kte­rá vědě­la, kde měl dro­gy ukry­té? Co udě­lat s načnu­tým veče­rem? Večeře s tátou, kte­rý se málem roz­bre­čí nad svou špat­nou výcho­vou, dří­věj­ším pitím a nad ztrá­tou Montyho mat­ky? Rozčileně si před zrca­dlem zana­dá­vá na všech­ny lidi, kte­ré den­ně potká­vá, kte­ří vlast­ně pro něj nic nezna­me­na­jí a nako­nec zjis­tí, že je úpl­ně stej­ný jako oni. Dále malá par­ty na roz­lou­če­nou se svý­mi nej­lep­ší­mi kámo­ši, uči­te­lem Jakobem a mak­lé­řem Frankem. Jakobovy pro­blémy se žena­mi vyús­tí v malý romá­nek se svou stu­dent­kou, zatím­co Frank se sna­ží bez­rad­ně zabrá­nit Montymu v jeho dob­ro­vol­ném pod­stou­pe­ním své­ho tres­tu.

Monty má šan­ci potrestat své­ho prás­ka­če, rus­ké­ho kámo­še z bran­dže, ale nikdy by asi stej­ně na niko­ho nevy­stře­lil. Při ran­ní pro­cház­ce ucí­tí potře­bu dostat pár facek a vypro­vo­ku­je své­ho nej­lep­ší­ho kámo­še, aby mu roz­bil hubu. S klid­něj­ším svě­do­mím se vra­cí ke své pří­tel­ky­ni pro posled­ní obe­jmu­tí. Na posled­ní chví­li se ho otec sna­ží pře­mlu­vit, aby odjel někam dale­ko a začal žít nový život.

Je však mož­né začít zno­vu žít se vší svou minu­los­tí? Všechno co se sta­ne má pře­ce tak blíz­ko k tomu, aby se to nesta­lo….


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56844 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56630 KB. | 03.07.2022 - 14:12:33