Kritiky.cz > Recenze knih > 24 vánočních příběhů do adventního kalendáře

24 vánočních příběhů do adventního kalendáře

103973 350 0 fit
103973 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte do své­ho advent­ní­ho kalen­dá­ře zají­ma­vé pří­běhy pro děti? Vydavatelství Grada pro vás při­pra­vi­lo novin­ku, kte­rá vás potě­ší a pomů­že s pří­pra­vou advent­ní­ho kalen­dá­ře pro vaše rato­les­ti. Bude obsa­ho­vat nejen slad­kos­ti, drob­nos­ti, ale nád­her­né pohád­ko­vé pří­běhy. 

Co vás v této kni­ze vlast­ně čeká? Např. pohád­ka o Lucince a zatou­la­ném slu­níč­ku, O Šimonovi a blu­dič­ce, O Barboře a jab­lo­ni, kte­rý vykvet­la v zimě, O krás­né sně­ho­vé vloč­ce a mno­ho a mno­ho dal­ších pří­bě­hů. Jako bonus navíc pro vás autor při­pra­vil cel­kem 12 vystři­ho­va­cích ozdob pro šikov­né děti.

Kniha obsa­hu­je 24 advent­ních pří­bě­hů. Od 1. až do 24. pro­sin­ce. O ilu­stra­ce se posta­ra­la Terezie Vavrošová. Myslím si, že se jí veli­ce poda­ři­ly. Rozhodně zaujmou dět­ské­ho, ale i dospě­lé­ho čte­ná­ře. U kaž­dé­ho pří­bě­hu je jed­na malá ilu­stra­ce, kte­rá krás­ně dotvá­ří daný pří­běh. Tuto kni­hu může­te pou­žít pro spo­leč­né čte­ní nahlas. Tím, že jsou tex­ty krat­ší, začí­na­jí­cí čte­ná­ři budou mít radost ze čte­ní.

Příběhy vychá­ze­jí z tra­dič­ních čes­kých vánoc. Na 48 stra­nách vás čeka­jí pohád­ky o Barborce, u cuk­ro­ví, o rodi­čích, o sou­se­dech, o čeká­ní, O Lucii, o koč­kách, vloč­kách, dra­ko­vi, stra­chu, blu­dič­ce, oveč­kách a mno­ha dal­ších věcech. Jsou krát­ké, tak ako­rát se hodí do vámi při­pra­vo­va­né­ho kalen­dá­ře.

Kniha se mně moc líbi­la  a dopo­ru­čím ji všem rodi­čům, pra­ro­di­čům i peda­go­gům, kte­ří chtě­jí svým dětem, vnou­ča­tům zkrá­tit advent­ní čas pří­jem­ný­mi pohád­ka­mi, strá­vit tak spo­leč­né chví­le s dět­mi. Už se moc těším, až si letoš­ní advent­ní čas uži­ji se svý­mi dět­mi i těmi škol­ko­vý­mi. Kniha je urče­na dětem od 5 let.

Zapalte si svíč­ky, upečte výteč­né cuk­ro­ví, poví­dej­te si s dět­mi o všem, vystřih­ně­te si krás­né ozdo­by a vyzdob­te si s nimi váš domov. Vytvořte si tu nej­krás­něj­ší vánoč­ní atmo­sfé­ru, na kte­rou budou vaše děti vzpo­mí­nat až do dospě­los­ti. A oni pak budou tu stej­nou vytvá­řet svým dětem. I já vzpo­mí­nám na váno­ce s obráz­ky Josefa Lady, kte­ré byly vždy neza­po­me­nu­tel­né. Laskavé a pouč­né pří­běhy vás budou bavit. Otevřou vaše srdíč­ka, vaši souná­le­ži­tost s dru­hý­mi.

Pro šikov­né, tvo­ří­me děti autor při­pra­vil 12 vánoč­ních ozdob.. Pusťte se do tvo­ře­ní, stří­hej­te, maluj­te, lep­te.

Ukázka z kni­hy:

„Vánoce jsou svát­ky míru, kli­du a poho­dy,“ říka­la malé Julii její mamin­ka. Holčička ovšem ať čeka­la, jak čeka­la, nějak se toho míru, kli­du a poho­dy nemoh­la dočkat.

Maminka pra­la záclo­ny, žeh­li­la vánoč­ní ubru­sy, utí­ra­la prach, vytí­ra­la pod­la­hy, vaři­la růz­né vánoč­ní dob­ro­ty, při­pra­vo­va­la poma­zán­ky, pek­la cuk­ro­ví, zdo­bi­la poko­je, psa­la přá­níč­ka, cídi­la kuchy­ni a na dlou­hé hodi­ny se zaví­ra­la v lož­ni­ci s nůž­ka­mi, lepen­kou a stuž­ka­mi.

„Kdy bude koneč­ně ten mír, klid a tak?“ pta­la se Julie mamin­ky, kte­rá balan­co­va­la na žid­li ve sna­ze utřít prach a na vyso­ké skří­ni z míst, do kte­rých se zno­vu podí­vá roz­hod­ně až zase ona sama za rok při vánoč­ním úkli­du.

„Brzy brouč­ku, nejdří­ve je ale potře­ba uklid­nit tady,“ odpo­ví­da­la stá­le stej­ně mamin­ka.

Tatínek na tom nebyl o moc lépe. Celé dny byl jen v prá­ci nebo na náku­pech. Nebyl doma ani večer, pro­to­že se účast­nil vánoč­ních večír­ků. Když už byl doma, luxo­val, myl nádo­bí po mamin­či­ně peče­ní, mlel hro­ma­dy oře­chů v mlýn­ku nebo se pokou­šel upev­nit stro­me­ček do sto­ja­nu.

  • Autor: Petr Šilha
  • Ilustrace: Terezie Vavrošová
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha
  • Počet stran: 48
  • Vazba kni­hy: vaz­ba se skob­ka­mi
  • ISBN: 978-80-271-0897-3

Foto: Grada Publishing a.s


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,59834 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61800 KB. | 03.10.2023 - 15:56:43