Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > 24 vánočních příběhů do adventního kalendáře – pohádkové těšení

24 vánočních příběhů do adventního kalendáře – pohádkové těšení

24pribehu

Těší se naše děti na Štědrý den? Zkraťme jim čeká­ní před­čí­tá­ním nápa­di­tých pří­bě­hů s vánoč­ní tema­ti­kou.
Půvabná kníž­ka je urče­na mlad­ším čte­ná­řům a postup­ně je zave­de za kněž­nou na hrad, za sed­lá­kem Janem, nepra­vým Santa Clausem, zla­tým pra­sát­kem i hod­ným panem lis­to­no­šem. Ocitneme se ve sta­ro­by­lém měs­tě Myra, ve ves­nic­ké cha­loup­ce či v moder­ní domác­nos­ti. Příběhy Petra Šilhy jsou vel­mi poe­tic­ké a netra­dič­ní. Některé vychá­ze­jí z upra­ve­ných lido­vých pověs­tí, jiné jsou zce­la nové. V něko­li­ka z nich vystu­pu­je sám Ježíšek, v dal­ších se setká­me se sva­tou Barborou, Mikulášem, Danielem i Lucií. Objevují se tu rov­něž raráš­ci a blu­dič­ky.
Jako vždy dob­ro vítě­zí nad zlem a pocti­vost i dob­ré srd­ce jsou tou nej­vyš­ší a trva­lou hod­no­tou. Překrásné vyprá­vě­ní pro­vá­ze­jí ilu­stra­ce Terezie Vavrošové.
Čím pře­kva­pi­la zví­řát­ka chu­dou vdo­vu a její tři děti? Jak skon­čil zim­ní útěk per­ské koč­ky Radany? Přelstilo stá­do ove­ček hla­do­vé­ho vlka? Kdo pomohl sně­ho­vé vloč­ce Albíně pře­ko­nat její strach z výšek? To vše se dočte­me v tom­to útlém svaz­ku.
Autor se zabý­vá též tra­dič­ní­mi sym­bo­ly těch­to zim­ních svát­ků, jako jsou dopi­sy Ježíškovi, jme­lí, dár­ky, kapr a sně­ho­vé vloč­ky, ale pra­cu­je s nimi ve zce­la ori­gi­nál­ním kon­tex­tu.
Většina z nás nevýská rados­tí, když obje­ví pod strom­kem ponož­ky. Tvůrce nás však upo­zor­ní na výho­du toho­to neob­lí­be­né­ho balíč­ku.
Za nej­vtip­něj­ší pova­žu­ji pohád­ku O neotře­lém nápa­du Ježíškova pomoc­níč­ka, v níž jsou zmí­ně­ny nej­růz­něj­ší vymo­že­nos­ti sou­čas­né doby. Zavede nás do nebe za mis­trem ve vyrá­bě­ní dře­vě­ných hra­ček, kte­rý byl pro­puš­těn, pro­to­že si žád­né dítě o ten­to typ dáreč­ků už nepsa­lo. Jak celou situ­a­ci vyře­ší?
Brožura navíc obsa­hu­je 12 vystři­ho­va­cích ozdob, kte­ré naše rato­les­ti mohou po vybar­ve­ní zavě­sit na stro­me­ček.
Proč by měl o Vánocích kaž­dý z nás vrá­tit vše, co si během roku vypůj­čil? Jak pomoh­la Lucinka zatou­la­né­mu Sluníčku? Co se sta­lo, když mamin­ka zapo­mně­la napsat dopis Ježíškovi? Zažije pří­pra­va­mi zane­prázd­ně­ná rodi­na koneč­ně pra­vou vánoč­ní poho­du? I to při čet­bě této ten­ké bro­žur­ky zjis­tí­me.
Publikaci zavr­šu­je vyprá­vě­ní o tom, jak chtěl ďábel zni­čit Vánoce. Zde se obje­vu­je tra­dič­ní motiv naro­ze­ní Spasitele, jímž advent vrcho­lí a celá kníž­ka zís­ká­vá svá­teč­ní cha­rak­ter.
Odložme pří­pra­vy na nej­krás­něj­ší svát­ky roku a začtě­me se spo­lu s naši­mi potom­ky do této kou­zel­né kníž­ky. Pohádkový svět nás při­ví­tá s ote­vře­nou náru­čí.


  • Datum vydá­ní: 04. 11. 2020
  • Katalogové čís­lo: 63071
  • ISBN: 978-80-271-0397-3
  • Formát/stran: 210×297, 48 stran
  • Věk: Od 5 let
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Hodnocení: 90 %

Foto: Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61466 s | počet dotazů: 231 | paměť: 51615 KB. | 24.10.2021 - 20:06:51