Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #24 - Dracula (1958)

#24 - Dracula (1958)

Drakula1958

Dracula je jed­nou z nej­čas­tě­ji se na plát­ně obje­vu­jí­cích postav. Z těch horo­ro­vých jed­no­znač­ně. Christopher Lee je zase jed­ním z nej­zná­měj­ších před­sta­vi­te­lů tran­syl­ván­ské­ho hra­bě­te. Film se ve výčtu těch nej­lep­ších pros­tě musel obje­vit.

Dracula

The Horror of Dracula

Velká Británie, 1958, 82 minut

Režie:Terence Fisher

Scénář: Jimmy Sangster na zákla­dě romá­nu Brama Stokera

Hrají:

Peter Cushing (Doctor van Helsing)

Christopher Lee (Hrabě Dracula)

Michael Gough (Arthur)

Melissa Stribling (Mina)

Hned dal­ším horo­rem, se kte­rým se setká­vá­me, je opět spo­lu­prá­ce Fisher-Cushing-Lee a mož­ná ješ­tě může­me při­dat scé­náris­tu Jimmyho Sangstera, kte­rý se podí­lel i na The Curse of Frankenstein. „The Horror of Dracula“ je jejich dru­hým spo­leč­ním oži­ve­ním kla­sic­ké legen­dy a nut­no říci, že opět oži­ve­ním famóz­ním. V tom­to pří­pa­dě už je to dáno nejen herec­kým výko­nem Petera Cushinga, kte­rý je opět výteč­ný, ale také herec­kým umě­ním Chrise Leeho. Chris zde koneč­ně dostal mož­nost tro­chu lépe se před­vést, a to i ve své téměř sku­teč­né podo­bě, a hlav­ně koneč­ně zazněl i jeho hlas, kte­rý postu­pem let zís­kal na grá­dech. Kromě toho, že je v sou­čas­nos­ti patr­ně nej­star­ším nej­ob­sa­zo­va­něj­ším her­cem, je Chris také her­cem hla­so­vým, což uká­zal napří­klad ve fil­mech Tima Burtona, kte­rý Leeho čas­to obsa­zu­je, ane­bo hla­so­vou rolí Hraběte Dooku ve 3D „Klonových vál­kách“.

„The Horror of Dracula“ ane­bo pros­tě jen „Dracula“ je dal­ším ham­mer­ským majstršty­chem, kte­rým stu­dio pokra­čo­va­lo v tra­di­ci, kte­rou na Ostrovech zalo­ži­lo. Film má s „Frankensteinem“ mno­ho spo­leč­né­ho, a to nejen po strán­ce herec­ké, reži­sér­ské a scé­náris­tic­ké. Barvy fil­mu jsou vel­mi obdob­né, stej­ně jako zají­ma­vé exte­ri­é­ry, na něž jsme z kla­sic­kých ame­ric­kých horo­rů 30. let vůbec neby­li zvyk­lý. Studio Hammer posu­nu­lo kla­sic­ké monster-horory ješ­tě dál a vytvo­ři­lo sku­teč­ný kult.

Film opět pře­kva­pu­je svou syro­vos­tí a někte­ré scé­ny jsou tako­vé, že by divá­ci ve 30. letech patr­ně umí­ra­li na zásta­vu srd­ce. V dneš­ní době zná­me mno­hem a mno­hem natu­ra­lis­tič­těj­ší fil­my a sním­ky, kte­ré jsou doslo­va zamě­ře­ny na gore, a tak nás ani tri­ky v „Draculovi“ tolik nepře­kva­pí, ale musím říci, že jsou dosta­teč­ně efekt­ní. Probodávání srd­cí kolí­kem, zakous­nu­tí se do krku, zkr­va­ve­ná Draculova tvář, ale pře­de­vším úchvat­né finá­le, za kte­ré by se tri­ko­vě nemu­se­lo sty­dět ani Evil Dead.

„The Horror of Dracula“ si pohrá­vá s původ­ní před­lo­hou a nut­no říci, že se jí drží asi tolik jako „Dracula“ s Belou Lugosim. Skoro se mi chce říct, že nej­blí­že před­lo­ze byl „Nosferatu“. I v pří­pa­dě „The Horror of Dracula“ je pří­běh poměr­ně zjed­no­du­še­ný, Harker zde umí­rá, s lodí Demeter se vůbec nese­tká­me a navíc, Transylvánie zde nee­xis­tu­je, Draculovo hrab­ství je situ­o­vá­no kam­si, řekl bych do Německa. Ale je prav­dou, že na tom až tak nezá­le­ží. Důležité je, že základ­ní pří­běh je zacho­ván a stá­le se zde kla­de důraz na hra­bě­te, jeho tou­hu zís­kat ženy, kte­ré se mu na prv­ní pohled zalí­bí, a ovlá­dat je, jak to jen on doká­že.

Chris Lee vlo­žil do své­ho Draculy něco nové­ho, něco, co zde neměl ani Bela Lugosi a před ním ani Max Schreck. Schreck vytvo­řil až démo­nic­kou bes­tii, kte­rá byla ze všech nejmé­ně podob­ná člo­vě­ku. Démona, kte­rý si bere, co chce a na niko­ho se neo­hlí­ží. Determinují jej jeho potře­by a chtíč. Lugosi ved­le toho při­šel se šlech­ti­cem, vznos­ným a uhla­ze­ným mužem, kte­rý se pyš­nil uhran­či­vým pohle­dem a pokrou­ce­ný­mi prs­ty. Po nich nastou­pil prá­vě Lee, kte­rý jak­si sklou­bil dohro­ma­dy jak Lugosiho vzne­še­nost, tak Schreckohu divo­kost a démo­nič­nost. Při prv­ním setká­ní je Dracula šlech­ti­cem, pánem síd­la, ale již při dru­hém setká­ní se mění – pozo­ru­je­me divo­kou bytost, kte­rá prah­ne po krvi. Dracula v Chrisově podá­ní je vzne­še­ný a démo­nic­ký, kdy jeho divo­kost nej­ví­ce vystu­pu­je na povrch v závě­reč­né sek­ven­ci. Jednoznačně se jed­ná o dal­ší geni­ál­ní zpo­dob­ně­ní tran­syl­ván­ské­ho hra­bě­te A Lee se tak může bez­pro­střed­ně řadit ke svým před­chůd­cům i násle­dov­ní­kům v podo­bě Garyho Oldmana či Klause Kinskiho. I s nimi se ješ­tě setká­me.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Opět musím upo­zor­nit na nová­tor­ský pří­stup, musím kvi­to­vat pří­tom­nost krve, kte­rá k upí­ří­mu žán­ru pros­tě pat­ří. Devízou fil­mu jsou skvě­lé herec­ké výko­ny dvou před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí – Cushinga a Leeho.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Příběh je až pří­liš zjed­no­du­šen, a tak za sku­teč­ně nej­lep­ší pře­pis romá­nu lze pova­žo­vat až „Draculu“ z roku 1992. Jednotlivé posta­vy jsou pou­hý­mi posta­vič­ka­mi, sko­ro kari­ka­tu­ra­mi – mám na mys­li pře­de­vším Sewarda a Harkera. Nemluvě pak o absen­ci Renfielda.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 26.8.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • #23 - The Curse of Frankenstein (1957)12. srpna 2019 #23 - The Curse of Frankenstein (1957) Studio Hammer dalo světu nový pohled na hororová monstra, oživilo klasiku 30. a 40. let a ukázalo, že Velká Británie je hororovou velmocí a že monstra stále mají svůj potenciál. The Curse […]
  • n200903191005 Corpse Bride19. března 2009 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton's Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlastních literárních předloh. Filmoví producenti zase měli díky zvučnému jménu autora stále chuť do […]
  • Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!31. května 2019 Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu! Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno trochou hororu, humoru i romantiky - takto by se dala charakterizovat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je […]
  • Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo27. října 2018 Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo Hvězdné války mne poprvé uchvátily prostřednictvím ukázek v rakouské televizi, tehdy jednom z mála informačních zdrojů uprostřed dunící komunistické demagogie omílající tatáž slova - […]
  • Christopher Lee11. června 2015 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království – 11.června 2015 7. června 2015, Chelsea,  Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a […]
  • Christopher Lee2. prosince 2014 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (* 27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a komandér Řádu sv. Jana, je významný britský herec. Na začátku […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […]
  • Star Wars II - Klony útočí13. října 2018 Star Wars II - Klony útočí Tak Obchodní federace byla zničena a Qui-Gon Jinn před deseti lety zemřel, z Padmé se stala senátorka, a objevují se separatisté, kterým vládne hrabě Dooku. A v tuto dobu přijíždí Padmé na […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]