Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #23 - The Curse of Frankenstein (1957)

#23 - The Curse of Frankenstein (1957)

Frank
Frank
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Studio Hammer dalo svě­tu nový pohled na horo­ro­vá mon­stra, oži­vi­lo kla­si­ku 30. a 40. let a uká­za­lo, že Velká Británie je horo­ro­vou vel­mo­cí a že mon­stra stá­le mají svůj poten­ci­ál.

The Curse of Frankenstein

Velká Británie, 1957, 82 minut

Režie:Terence Fisher

Scénář: Jimmy Sangster na zákla­dě romá­nu Mary Shelley

Hrají:

Peter Cushing (Victor Frankenstein)

Robert Urquhart (Paul Krempe)

Christopher Lee (Monstrum)

Hazel Court (Elizabeth)

Americký věk kla­sic­kých horo­rů skon­čil, začí­ná věk kla­sic­kých brit­ských horo­rů. Monstra se vra­cí na plát­na kin, a to i poté, kdy je ame­ric­ká kine­ma­to­gra­fie rozře­di­la do stu­pid­ních bez­pří­bě­ho­vých bře­ček, kte­ré sta­vě­ly na tom, že mumie potká vlkodla­ka, Dracula potká Frankensteinovo mon­strum a pak se všich­ni pot­ka­jí s Belou Lugosim. Tohle do 101 nej­lep­ších horo­rů nepat­ří, i když do horo­ro­vé his­to­rie jis­tě. (Já se jed­nou doko­pu a napíšu „Kroniky fil­mo­vé­ho děsu“, kde bude mís­to i pro tenhle škvár.)

Ale vrať­me se do 50. let na Ostrovy, kdy se koneč­ně pro­sa­di­lo stu­dio, jehož fil­my zna­me­na­ly vzkří­še­ní horo­ro­vých mon­ster, ale hlav­ně stu­dio, kte­ré se nesma­za­tel­ně zapsa­lo do horo­ro­vé his­to­rie. Jedná se o stu­dio Hammer, kte­ré rein­kar­no­va­lo všech­ny tři základ­ní mon­stra ame­ric­ké­ho horo­ru – Frankensteinovo mon­strum, Draculu, a také mumii, s kte­rou se ale ve 101 nej­lep­ších horo­rech neshle­dá­me. Došlo i ke vzkří­še­ní vlkodla­ka, ale nijak úspěš­ně. Ale co je mož­ná ješ­tě pří­zrač­něj­ší, rein­kar­na­ci těch­to mon­ster (kro­mě vlkodla­ka) vždy pro­vá­dě­la tro­ji­ce, kte­rá se nemě­ni­la – hlav­ní posta­va v podá­ní Petera Cushinga, na reži­sér­ské sto­lič­ce Terence Fisher a v roli mon­stra Christopher Lee, stá­le žijí­cí legen­da svě­to­vé­ho fil­mu (zde se neo­me­zu­ji pou­ze na horor, pro­to­že Chris, jak mu kama­rád­sky říkám, je legen­dou sku­teč­ně celé­ho fil­mo­vé­ho svě­ta).

„The Curse of Frankenstein“ byl prv­ní film, prv­ní rein­kar­na­ce kla­sic­ké­ho horo­ro­vé­ho mon­stra. A už tady vidí­me, že Hammeři se vyda­li jinou ces­tou, než sta­rý dob­rý Hollywood. Mohlo za to něko­lik růz­ných fak­to­rů – doba, tech­no­lo­gie a to, co divák doká­že skous­nout. A tak se koneč­ně, vlast­ně vůbec popr­vé v celém našem cyk­lu, setká­vá­me s barev­ným fil­mem a také se sku­teč­ně rudou krví. Ale co víc, do horo­ru se nám dostá­vá nási­lí a zábě­ry, kte­ré u ostat­ních dru­hů fil­mů moc nefr­čí – uře­za­né ruce, odře­za­né hla­vy apod. Ale nut­no říci, že v pří­pa­dě Frankensteina se jed­ná o podá­ní stá­le ješ­tě při­mě­ře­né a niko­li natu­ra­lis­tic­ké. Jsou zde však již scé­ny, kte­ré uka­zu­jí, že horor se v budouc­nu vydá smě­rem natu­ra­lis­mu, což dotáh­nou k doko­na­los­ti kani­bal­ské a zom­bie horo­ry. O těch ješ­tě také usly­ší­me.

Musím říct, že fil­mem jsem doslo­va nad­še­ný, a to pře­de­vším pro­to, že po del­ší době se jed­ná o film, kte­rý je sku­teč­ně horo­rem, a to horo­rem čis­to­krev­ným, kte­rý si na nic jiné­ho ani nehra­je, i když se zde krás­ně pro­lí­na­jí milost­né pří­běhy, ale i dra­ma, kte­ré je nezbyt­nou sou­čás­tí pří­bě­hu o Frankensteinovi. Jsou zde skvě­lé zábě­ry, kte­ré se jen tak nevi­dí Nebo ale­spoň v té době, kdy se film natá­čel, nevi­dě­ly. Chvíle, kdy Victor zabí­jí pro­fe­so­ra, aby si vzal jeho mozek. Profesorův let na pod­la­hu kame­ra sle­du­je a neu­cuk­ne. I když je patr­né, že jde o trik – ono taky jak jinak to nato­čit, aby herec pře­žil – a pod­la­ha se pod ním pro­hne, pro mě se jed­ná o sku­teč­ně nová­tor­ský záběr.

Bohužel tri­ky jsou v tom­to fil­mu i zkla­má­ním. Hlavně mas­ka Frankensteinova mon­stra. Chris Lee nevy­pa­dá ani tro­chu jako Karloff. Vypadá sice odpor­ně, nelze než sou­hla­sit, ale zde se mas­ké­ři vyrov­ná­va­li s tím, že na původ­ní mas­ku nemě­li prá­va, a tak zku­si­li něco nové­ho. A moc jim to nevy­šlo. Chris vypa­dá jako mnich po hod­ně váž­né neho­dě. I přes­to je však mon­strem dosta­teč­ně efekt­ním a jeho pohy­by krás­ně odka­zu­jí na legen­du Karloffa. Pozornost pak táh­ne pře­de­vším Victor v podá­ní Petera Cushinga, neroz­luč­né­ho Chrisova herec­ké­ho part­ne­ra a život­ní­ho pří­te­le.

„The Curse of Frankenstein“ je skvě­lým začát­kem pro obě herec­ké legen­dy, stej­ně jako bylo obrov­ským prů­lo­mem pro stu­dio Hammer, kte­ré od té chví­le nabí­ra­lo na slá­vě, jež však poz­dě­ji pohas­la. Ale v sou­čas­né době se Hammer zase sta­ví na nohy. Že by dru­há míza?

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Nový pří­stup k horo­ro­vým fil­mům a pře­de­vším ukáz­ka toho, že horor není domé­nou jen země za Atlantikem. Britové uká­za­li, že mají co nabíd­nout, a postu­pem let to jen potvr­zo­va­li. Peter Cushing je ve své roli napros­to skvě­lý, jeho výra­zi­vo jde od hod­né­ho hocha až po sku­teč­né­ho šílen­ce.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Trochu zkla­má­ním je pro mě mon­strum, i když niko­li kvů­li jeho herec­ké­mu před­sta­vi­te­li, ale kvů­li mas­ce, kte­rá nedě­sí. „The Curse of Frankenstein“ je horo­ro­vý pře­de­vším díky Frankensteinovi a jeho ocho­tě zajít kam­ko­li.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 19.8.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Expres hrůzy - Co se stane, když milion let stará fosilie není tak úplně mrtvá...31. března 2021 Expres hrůzy - Co se stane, když milion let stará fosilie není tak úplně mrtvá... ... a nachází se zrovna v jednom z největších vlaků na světě, který je plný lidí? Profesora Alexandra Saxtona (Christopher Lee) a doktora Wellse (Peter Cushing) čeká ve vlaku boj o […] Posted in Retro filmové recenze
  • #24 - Dracula (1958)19. srpna 2019 #24 - Dracula (1958) Dracula je jednou z nejčastěji se na plátně objevujících postav. Z těch hororových jednoznačně. Christopher Lee je zase jedním z nejznámějších představitelů transylvánského hraběte. Film […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Hugo a jeho velký objev - 50 %20. listopadu 2022 Hugo a jeho velký objev - 50 % Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta14. listopadu 2022 Hobit: Neočekávaná cesta Hobit: Neočekávaná cesta je dobrodružný film z roku 2012, který natočil Peter Jackson podle scénáře Fran Walshové, Philippy Boyensové, Jacksona a Guillerma del Tora na motivy románu Hobit […] Posted in Speciály
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • Tři mušketýři 2 (Čtyři mušketýři)13. srpna 2022 Tři mušketýři 2 (Čtyři mušketýři) Čtyři mušketýři (také známý jako Čtyři mušketýři (Miladyina pomsta)) je britský šermířský film z roku 1974, který je pokračováním filmu Tři mušketýři z roku 1973 a zahrnuje druhou polovinu […] Posted in Speciály
  • Tři mušketýři8. srpna 2022 Tři mušketýři Tři mušketýři (známý také jako Tři mušketýři (Královniny diamanty)) je filmový šermířský snímek z roku 1973 natočený podle románu Alexandra Dumase z roku 1844. Podle scénáře George […] Posted in Speciály
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %3. prosince 2021 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Pán Prstenů a Hobit jsou podobné filmy jako série Star Wars. Natočili se první 4. až 6. díly a jejich prequely se natočili v dlouhým, skoro desetiletým, odstupem. Kdyby režisér a zároveň i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta20. listopadu 2021 Hobit: Neočekávaná cesta Peter Jackson se vrátil do Středozemě a je to shledání krásné a dojemné, nad kterým budou intelektuálové remcat. Byla to – vlastně ještě pořád je – filmová událost roku 2012. Každý, kdo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.17. listopadu 2021 Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny. „Natočili jsme všechny tři snímky najednou, takže jsou si v mnohém podobné. Dvě věže se ale více než okolo elfů, trpaslíků a hobitů točí okolo světa lidí a to filmu dává mnoho […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,34360 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61401 KB. | 31.05.2023 - 18:24:11