Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #23 - The Curse of Frankenstein (1957)

#23 - The Curse of Frankenstein (1957)

Frank

Studio Hammer dalo svě­tu nový pohled na horo­ro­vá mon­stra, oži­vi­lo kla­si­ku 30. a 40. let a uká­za­lo, že Velká Británie je horo­ro­vou vel­mo­cí a že mon­stra stá­le mají svůj poten­ci­ál.

The Curse of Frankenstein

Velká Británie, 1957, 82 minut

Režie:Terence Fisher

Scénář: Jimmy Sangster na zákla­dě romá­nu Mary Shelley

Hrají:

Peter Cushing (Victor Frankenstein)

Robert Urquhart (Paul Krempe)

Christopher Lee (Monstrum)

Hazel Court (Elizabeth)

Americký věk kla­sic­kých horo­rů skon­čil, začí­ná věk kla­sic­kých brit­ských horo­rů. Monstra se vra­cí na plát­na kin, a to i poté, kdy je ame­ric­ká kine­ma­to­gra­fie rozře­di­la do stu­pid­ních bez­pří­bě­ho­vých bře­ček, kte­ré sta­vě­ly na tom, že mumie potká vlkodla­ka, Dracula potká Frankensteinovo mon­strum a pak se všich­ni pot­ka­jí s Belou Lugosim. Tohle do 101 nej­lep­ších horo­rů nepat­ří, i když do horo­ro­vé his­to­rie jis­tě. (Já se jed­nou doko­pu a napíšu „Kroniky fil­mo­vé­ho děsu“, kde bude mís­to i pro tenhle škvár.)

Ale vrať­me se do 50. let na Ostrovy, kdy se koneč­ně pro­sa­di­lo stu­dio, jehož fil­my zna­me­na­ly vzkří­še­ní horo­ro­vých mon­ster, ale hlav­ně stu­dio, kte­ré se nesma­za­tel­ně zapsa­lo do horo­ro­vé his­to­rie. Jedná se o stu­dio Hammer, kte­ré rein­kar­no­va­lo všech­ny tři základ­ní mon­stra ame­ric­ké­ho horo­ru – Frankensteinovo mon­strum, Draculu, a také mumii, s kte­rou se ale ve 101 nej­lep­ších horo­rech neshle­dá­me. Došlo i ke vzkří­še­ní vlkodla­ka, ale nijak úspěš­ně. Ale co je mož­ná ješ­tě pří­zrač­něj­ší, rein­kar­na­ci těch­to mon­ster (kro­mě vlkodla­ka) vždy pro­vá­dě­la tro­ji­ce, kte­rá se nemě­ni­la – hlav­ní posta­va v podá­ní Petera Cushinga, na reži­sér­ské sto­lič­ce Terence Fisher a v roli mon­stra Christopher Lee, stá­le žijí­cí legen­da svě­to­vé­ho fil­mu (zde se neo­me­zu­ji pou­ze na horor, pro­to­že Chris, jak mu kama­rád­sky říkám, je legen­dou sku­teč­ně celé­ho fil­mo­vé­ho svě­ta).

„The Curse of Frankenstein“ byl prv­ní film, prv­ní rein­kar­na­ce kla­sic­ké­ho horo­ro­vé­ho mon­stra. A už tady vidí­me, že Hammeři se vyda­li jinou ces­tou, než sta­rý dob­rý Hollywood. Mohlo za to něko­lik růz­ných fak­to­rů – doba, tech­no­lo­gie a to, co divák doká­že skous­nout. A tak se koneč­ně, vlast­ně vůbec popr­vé v celém našem cyk­lu, setká­vá­me s barev­ným fil­mem a také se sku­teč­ně rudou krví. Ale co víc, do horo­ru se nám dostá­vá nási­lí a zábě­ry, kte­ré u ostat­ních dru­hů fil­mů moc nefr­čí – uře­za­né ruce, odře­za­né hla­vy apod. Ale nut­no říci, že v pří­pa­dě Frankensteina se jed­ná o podá­ní stá­le ješ­tě při­mě­ře­né a niko­li natu­ra­lis­tic­ké. Jsou zde však již scé­ny, kte­ré uka­zu­jí, že horor se v budouc­nu vydá smě­rem natu­ra­lis­mu, což dotáh­nou k doko­na­los­ti kani­bal­ské a zom­bie horo­ry. O těch ješ­tě také usly­ší­me.

Musím říct, že fil­mem jsem doslo­va nad­še­ný, a to pře­de­vším pro­to, že po del­ší době se jed­ná o film, kte­rý je sku­teč­ně horo­rem, a to horo­rem čis­to­krev­ným, kte­rý si na nic jiné­ho ani nehra­je, i když se zde krás­ně pro­lí­na­jí milost­né pří­běhy, ale i dra­ma, kte­ré je nezbyt­nou sou­čás­tí pří­bě­hu o Frankensteinovi. Jsou zde skvě­lé zábě­ry, kte­ré se jen tak nevi­dí Nebo ale­spoň v té době, kdy se film natá­čel, nevi­dě­ly. Chvíle, kdy Victor zabí­jí pro­fe­so­ra, aby si vzal jeho mozek. Profesorův let na pod­la­hu kame­ra sle­du­je a neu­cuk­ne. I když je patr­né, že jde o trik – ono taky jak jinak to nato­čit, aby herec pře­žil – a pod­la­ha se pod ním pro­hne, pro mě se jed­ná o sku­teč­ně nová­tor­ský záběr.

Bohužel tri­ky jsou v tom­to fil­mu i zkla­má­ním. Hlavně mas­ka Frankensteinova mon­stra. Chris Lee nevy­pa­dá ani tro­chu jako Karloff. Vypadá sice odpor­ně, nelze než sou­hla­sit, ale zde se mas­ké­ři vyrov­ná­va­li s tím, že na původ­ní mas­ku nemě­li prá­va, a tak zku­si­li něco nové­ho. A moc jim to nevy­šlo. Chris vypa­dá jako mnich po hod­ně váž­né neho­dě. I přes­to je však mon­strem dosta­teč­ně efekt­ním a jeho pohy­by krás­ně odka­zu­jí na legen­du Karloffa. Pozornost pak táh­ne pře­de­vším Victor v podá­ní Petera Cushinga, neroz­luč­né­ho Chrisova herec­ké­ho part­ne­ra a život­ní­ho pří­te­le.

„The Curse of Frankenstein“ je skvě­lým začát­kem pro obě herec­ké legen­dy, stej­ně jako bylo obrov­ským prů­lo­mem pro stu­dio Hammer, kte­ré od té chví­le nabí­ra­lo na slá­vě, jež však poz­dě­ji pohas­la. Ale v sou­čas­né době se Hammer zase sta­ví na nohy. Že by dru­há míza?

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Nový pří­stup k horo­ro­vým fil­mům a pře­de­vším ukáz­ka toho, že horor není domé­nou jen země za Atlantikem. Britové uká­za­li, že mají co nabíd­nout, a postu­pem let to jen potvr­zo­va­li. Peter Cushing je ve své roli napros­to skvě­lý, jeho výra­zi­vo jde od hod­né­ho hocha až po sku­teč­né­ho šílen­ce.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Trochu zkla­má­ním je pro mě mon­strum, i když niko­li kvů­li jeho herec­ké­mu před­sta­vi­te­li, ale kvů­li mas­ce, kte­rá nedě­sí. „The Curse of Frankenstein“ je horo­ro­vý pře­de­vším díky Frankensteinovi a jeho ocho­tě zajít kam­ko­li.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 19.8.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • #24 - Dracula (1958)19. srpna 2019 #24 - Dracula (1958) Dracula je jednou z nejčastěji se na plátně objevujících postav. Z těch hororových jednoznačně. Christopher Lee je zase jedním z nejznámějších představitelů transylvánského hraběte. Film […]
  • Christopher Lee2. prosince 2014 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (* 27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a komandér Řádu sv. Jana, je významný britský herec. Na začátku […]
  • Christopher Lee11. června 2015 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království – 11.června 2015 7. června 2015, Chelsea,  Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a […]
  • Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo27. října 2018 Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo Hvězdné války mne poprvé uchvátily prostřednictvím ukázek v rakouské televizi, tehdy jednom z mála informačních zdrojů uprostřed dunící komunistické demagogie omílající tatáž slova - […]
  • n200903191005 Corpse Bride19. března 2009 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton's Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlastních literárních předloh. Filmoví producenti zase měli díky zvučnému jménu autora stále chuť do […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!31. května 2019 Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu! Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno trochou hororu, humoru i romantiky - takto by se dala charakterizovat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • #8 - Frankenstein29. dubna 2019 #8 - Frankenstein Legendární monstrum, legendární Boris Karloff, legendární film. Co víc si člověk může přát? Frankenstein je jedním z těch hororů, které se musí řadit mezi ty nejlepší. […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]