#21 - Ďábelské ženy (1955)

Zeny

Ještě před prv­ním hit­chcocko­vým fil­mem, s nímž se zapsal do dějin horo­ru, tu máme film, kte­rý si zaslou­ží být mezi těmi nej­lep­ší­mi stej­ně dob­ře jako Mistrovy fil­my.

Ďábelské ženy

Les Diaboliques

Francie, 1955, 116 minut

Režie:Henri-Georges Clouzot

Scénář: Henri-Georges Clouzot a Jérôme Geromini na zákla­dě romá­nu Pierra Boileaua a Thomase Narcejace

Hrají:

Simone Signoret (Nicole Horner)

Véra Clouzot (Christina Delassalle)

Paul Meurisse (Michel Delassalle)

Charles Vanel (Alfred Fichet)

Obrovským sko­kem jsme opus­ti­li 40. léta a dosta­li jsme se až do dru­hé polo­vi­ny let pade­sá­tých. Důvod je jed­no­du­chý. V mezi­do­bí nevznik­ly fil­my, kte­ré by auto­ři kni­hy o 101 nej­lep­ších horo­rech pova­žo­va­ly za dosta­teč­ně vhod­né pre­zen­ta­ce a repre­zen­ta­ce žán­ru. A co si bude­me poví­dat, ve Spojených stá­tech té doby nevzni­ka­jí v prav­dě šper­ky. Hlavně, když si uvě­do­mí­me, že na počát­ku 50. let začí­ná točit Ed Wood.

Ale byly zde i dal­ší pro­blémy. Klasické horo­ro­vé sním­ky s mon­st­ry už pros­tě netáh­ly a Hollywood zatím nedo­ká­zal při­jít s náhra­dou. Samozřejmě pokud nepo­čí­tá­me mis­tra Hitchcocka, kte­rý už se v 50. letech blýsk­nul sním­ky jako Okno do dvo­ra, Vražda na objed­náv­ku a dal­ší­mi. U Hitchcocka je ale tro­chu pro­blém, že v sou­čas­né době se vět­ši­na jeho fil­mů řadí k thrille­rům, a tak auto­ři 101 nej­lep­ších horo­rů vybra­li pro svou pub­li­ka­ci pou­ze Hitchcockovi fil­my, kte­ré se horo­ro­vé­mu žán­ru blí­ží nej­ví­ce, a navíc jsou jed­ně­mi z jeho nej­lep­ších – PsychoPtáci. Ale o těch až poz­dě­ji.

Více na Kritiky.cz
Freddy proti Jasonovi And the Winner Is… Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapojili do hádek s kamarádky...
Komiks 48 ...
Výměna manželek – 2.11.2016 ...
Novinkový mix: Marvel seriály, Aladin 2 či návrat G.I. Joe ...
Vykolejená | Trainwreck [45%] Judd Apatow patří minimálně v Americe mezi komediální komerční jistoty. Jeho komedie, ať ji...

Pro sku­teč­ně dob­rý film se musí­me podí­vat do Francie. A o Hitchcockovi se nezmi­ňu­ji vůbec náho­dou. Henri-Georges Clouzot je totiž nazý­ván fran­couz­ským Hitchcockem, a je nut­né říci, že po zhléd­nu­tí „Ďábelských žen“ s tím­to názo­rem napros­to sou­hla­sím. Jeho budo­vá­ní atmo­sfé­ry je doko­na­lé a nut­no říci, že podob­né Hitchcockovu. První polo­vi­nu fil­mu sle­du­je­me, jak se dvě ženy, kte­ré spo­lu pra­cu­jí na jed­né ško­le (jed­na je ředitelkou/majitelkou, dru­há uči­tel­kou, jakousi pomoc­nou silou) sna­ží pro­vést svůj plán vraž­dy muže. Ten je man­že­lem ředi­tel­ky a záro­veň milen­cem dru­hé. Zápletka jed­no­du­chá a ve své jed­no­du­chos­ti doko­na­lá. Seznámení s posta­va­mi, ukáz­ka toho, jaký je muž haj­zl, chlad­nost jed­né ženy, bojác­nost a pobož­nost dru­hé. Ale nako­nec dojde k vraž­dě.

Jenže nic není tako­vé, jak se na prv­ní pohled zdá. Začnou se dít podiv­né věci, kte­ré mnoh­dy nema­jí logic­ké vysvět­le­ní. Alespoň zdán­li­vě. Ale je to dáno jen tím, že Clouzot přes­ně věděl, co má divá­ko­vi uká­zat. Skutečnou poin­tu se dozví­me až ve finá­le, i když ostří­le­né­mu milov­ní­ku fil­mů může být jas­ná pře­dem. Rozhodně se ale nejed­ná o druh poin­ty, kte­rá by byla jas­ná již po prv­ních minu­tách fil­mu. Divák si na ni musí pěk­ně počkat.

Clouzot vytvo­řil film, kte­rý spo­lu s Hitchcockovými vytvá­řel horo­ro­vý předob­raz pro mno­hé jiné sním­ky své doby, jež však pře­de­vším kopí­ro­va­ly a nepři­chá­ze­ly s novou myš­len­kou. Clouzotovy postu­py jsou nad­ča­so­vé, a i přes­to, že je film čer­no­bí­lý, je jeho vyzně­ní úžas­né. Nebo mož­ná prá­vě pro­to, že je čer­no­bí­lý. Francouzské kine­ma­to­gra­fii za „Ďábelské ženy“ tles­kám, neboť uká­za­la, že nee­xis­tu­je pou­ze Hollywood, ale že sku­teč­ně kva­lit­ní sním­ky lze dělat i jin­de.

Více na Kritiky.cz
Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem...
FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na val...
Král Škorpion (The Scorpion King) Tentokrát už žádné nemrtvé mrtvoly v obvazech toužící po znovuzrození! Obratným manévrem...
Jindřich Skokan (rozhovor) Jaké pro tebe bylo samotné natáčení? Film Na krátko je mým prvním filmem. Do té doby jsem ...
Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím...

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Skvělá atmo­sfé­ra, para­no­id­ní, mys­te­ri­óz­ní, pros­tě nád­he­ra. Herecké výko­ny jsou výteč­né, ono se také není čemu divit, tako­vá Simone Signoret je drži­tel­kou Oscara, skvě­le jí sekun­du­je i Véra Clouzot, reži­sé­ro­va man­žel­ka, kte­rá za svůj život hrá­la pou­ze ve třech fil­mech – všech­ny má na svě­do­mí Henri-Georges.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Asi by se dalo pole­mi­zo­vat o tom, jest­li se sku­teč­ně jed­ná o horor. Ale už jsem si zvy­kl, že kate­go­rie horo­ru je chá­pá­na tak širo­ce, že i tenhle film do ní může­me bez pro­blé­mů zařa­dit.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 5.8.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • #10 - Zrůdy13. května 2019 #10 - Zrůdy Jeden z nejkontroverznějších a nejodsuzovanějších filmů své doby. Snímek, který zakončil velmi slibnou kariéru režiséra Toda Browninga. Zároveň film, který patří do zlatého fondu. […]
  • #33 - Ptáci (1963)21. října 2019 #33 - Ptáci (1963) Alfred Hitchcock je režisérem, který se zasloužil o jedny z nejlepších snímků, jaké kdy byly natočeny. "Ptáci" rozhodně patří k jedněm z těch, na které se bude stále vzpomínat a které se […]
  • #16 - Černá kočka (1934)24. června 2019 #16 - Černá kočka (1934) Film podle Edgara Allana Poea, který je originálu věrný asi jako americké spektákly historickým faktům. Ale nic to nemění na tom, že se jedná o film, kde se poprvé setkávají Lugosi s […]
  • #40 - Rosemary má děťátko (1968)9. prosince 2019 #40 - Rosemary má děťátko (1968) A znovu Roman Polanski, v našem seriálu již podruhé a škoda, že naposledy, protože jeho filmy jsou těmi, které se do historie hororu zapsaly. Ne všechny, neboť prostě některé nejsou […]
  • #46 - Blacula (1972)20. ledna 2020 #46 - Blacula (1972) Já vím, zní to trochu jako divný vtip, když se Dracula přemění v černého hraběte, ale období 70. let bylo v Americe obdobím blaxploitation, a tak se to podepsalo i na žánru. "Blacula" není […]
  • #12 - Bílá Zombie27. května 2019 #12 - Bílá Zombie Zombie filmy jsou spojeny především s tvorbou George A. Romera, který v podstatě založil kult moderních zombie. Ale ještě před ním tu byly klasické karibské zombie oživované voodoo. A […]
  • #26 - Les Yeux Sans Visage (1960)2. září 2019 #26 - Les Yeux Sans Visage (1960) O tom, že jsou Francouzi v hororu dobří, jsme se už přesvědčili. "Les Yeux Sans Visage" jsou další ukázkou toho, že filmařská velmoc měla vždy co nabídnout. Les Yeux Sans […]
  • #50 - The Wicker Man (1973)17. února 2020 #50 - The Wicker Man (1973) "The Wicker Man" je filmem, který má neskutečně silný příběh, ale především geniálního herce v hlavní roli - Christophera Leeho. Zase jednou si střihnul spíše zápornou postavou a dopadlo […]
  • #22 - Bad Seed (1956)5. srpna 2019 #22 - Bad Seed (1956) Horory mají mnoho podob, ale ty, v nichž vystupují děti jako zosobnění zla, jsou velmi znepokojující. Dětská naivita a nevinnost jsou v rozporu se zlem, které dýmá kdesi uvnitř. The Bad […]