Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze komiksů > #2095: Zpráva pro Adolfa 2

#2095: Zpráva pro Adolfa 2

zprava pro adolfa 2 1


Zpráva pro Adolfa 2 (Adorufu ni Tsugu)

Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v pev­né vaz­bě v roce 2019. Původně vyšlo jako „Adorufu ni Tsugu“ v roce 1983. České vydá­ní má 608 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 769 Kč.
Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur.

Scénář: Osamu Tezuka

Kresba: Osamu Tezuka

Po kni­ze „Zpráva pro Adolfa 1″ jsem byl nad­še­ný z toho, že se na náš trh dostal koneč­ně Osamu Tezuka, jak říka­jí „japon­ské komik­so­vé bož­stvo“, pro­to­že tenhle autor zde pros­tě chy­běl. Po kni­ze „Zpráva pro Adolfa 2“ mohu říct, že je skvě­lé, že tu máme jeden kom­plet­ní jeho pří­běh, což roz­hod­ně zaslou­ží podě­ko­vá­ní. Nakladatelství Crew se pus­ti­lo do poměr­ně vel­ké­ho pro­jek­tu a dou­fám, že jim to finanč­ně vyšlo, pro­to­že to, co nám pre­zen­tu­jí, roz­hod­ně sto­jí za pozor­nost, a to nejen pro­to, že jsou obě kni­hy pořád­né špa­lí­ky a v knihov­ně se roz­hod­ně neztra­tí. Stojí za pozor­nost pře­de­vším obsah, u něhož jen bude­te zírat, co také může být man­ga, že to není jen to akč­ní, main­stre­a­mo­vé z posled­ní doby, co se k nám dostá­vá, ale je to i něco mno­hem kom­plex­něj­ší­ho a hlub­ší­ho. A jas­ně, vůbec neva­dí, že i v něčem tako­vém se obje­vu­jí prv­ky man­gy, jako jsou expre­siv­ní výra­zy postav nebo uží­vá­ní zvu­ko­vých efek­tů, i když v pří­pa­dě toho­to komik­su je to něco, co se dá snést, nedá se tu mlu­vit o zby­teč­ném nadu­ží­vá­ní, jako je tomu tře­ba v pří­pa­dě série „Gantz“, kte­rá ale sto­jí někde napros­to jin­de i ve smys­lu toho, jaký byl cíl celé série.

Kniha „Zpráva pro Adolfa 2“ pokra­ču­je tam, kde před­cho­zí skon­či­la. Adolf Kaufmann se musí vyrov­nat s tím, že už něko­ho zabil, ale také s tím, že milu­je židov­skou dív­ku. Je to v něm obrov­ský boj a pokud se na celý pří­běh podí­vá­te zpět­ně, uvě­do­mí­te si, že prá­vě ten­to Adolf je nej­lé­pe napsa­nou posta­vou, má nej­za­jí­ma­věj­ší vývoj a je na něm skvě­le vidět, co doká­že šíle­ná pro­pa­gan­da. V tomhle smě­ru mi při­jde, že Tezuka mno­hem lépe doká­zal zazna­me­nat fana­tis­mus Němců, kte­ří šli bez­hla­vě za Hitlerem, sku­teč­ně pře­svěd­če­ní o tom, že jsou z něja­ké­ho pochyb­né­ho důvo­du nad­řa­ze­nou rasou. Je to skvě­lá ukáz­ka toho, jak fana­tis­mus doká­že lidi změ­nit, jak je doká­že ovliv­nit, jak z nich dělá nemys­lí­cí stro­je. Je ale tro­chu zají­ma­vé, že se tro­chu opo­mně­lo na to, že i Japonci podob­ný fana­tis­mus vyka­zo­va­li, což vzhle­dem k jejich his­to­rii není až tak pře­kva­pi­vé. V kni­ze „Zpráva pro Adolfa 2“ tohle není ale nijak zdů­raz­ně­no, zásad­něj­ší je, jak to pro­bí­ha­lo v Německu, nebo ale­spoň u lidí, kte­ří se za Němce pova­žo­va­li.

V kni­ze „Zpráva pro Adolfa 2“ jsou ale ješ­tě dal­ší dva Adolfové. Ti však tolik pro­sto­ru nedo­stá­va­jí. Historickou posta­vou je Adolf Hitler, jehož roz­po­lo­že­ní v letech vál­ky Osamu Tezuka zazna­me­nal vel­mi dob­ře, máte pocit, že se sku­teč­ně jed­ná o naru­še­nou osob­nost, kte­rá ale bez­mezně věři­la tomu, co hlá­sá. Jen si uvě­do­mu­je, že je v tom sama a šílen­ství ji postup­ně stra­vu­je. Osamu Tezuka si zde skvě­le hra­je s his­to­ric­ký­mi udá­lost­mi a tro­chu je alter­nu­je, i když niko­li způ­so­bem, jež by je naru­šil, jen podá­vá i tro­chu jiný pohled. Třetím Adolfem je pak Adolf Kamil, syn peka­ře, dět­ský kama­rád Adolfa Kaufmanna. Na těch­to dvou posta­vách je skvě­le vidět, jak se doká­žou dva kama­rá­di díky jiné­mu pří­stu­pu a jiné ide­o­lo­gii napros­to odci­zit. Tady bych ale tro­chu viděl pro­blém v tom, že Adolf Kamil nedo­stá­vá tolik pro­sto­ru jako Adolf Kaufmann a najed­nou se pro pří­běh neje­ví tak důle­ži­tý. Docela by se mi líbi­lo, kdy­by jejich finál­ní střet dopa­dl tro­chu jinak, ale autor zvo­lil tuto ces­tu a není nijak zásad­ně hor­ší.

Komiks „Zpráva pro Adolfa 2“ uka­zu­je sílu auto­ra, kte­rý nejen­že doká­zal zaujmout prv­ní kni­hou a pre­zen­to­vat nám sil­ný pří­běh se skvě­lý­mi posta­va­mi, ale prá­vě dru­hou kni­hou potvr­dil, že zvlád­ne pří­běh od začát­ku do kon­ce a pre­zen­tu­je nám rozuz­le­ní a zakon­če­ní osu­dů postav tak, že nám to mož­ná vyra­zí dech, ale pokud ne, roz­hod­ně ani s posled­ní strán­kou nebu­de­me odchá­zet nijak zkla­má­ni. Síla pří­bě­hu v nás bude rezo­no­vat, o to více, že v kni­ze „Zpráva pro Adolfa 2“ se obje­vu­jí strán­ky, kde sku­teč­ně cítí­te, jak oby­va­te­lé Japonska, ale i Německa strá­da­li, jak byli jen lout­ka­mi, na kte­ré si moc­nos­ti klid­ně háze­ly bom­by, pro­to­že to mělo pomoct vyš­ší­mu cíli, tedy ukon­če­ní vál­ky. A pomoh­lo, vlka soči­la, ale ty nevin­né živo­ty, kte­ré vál­ku ani nechtě­ly, to pros­tě nevrá­tí. Silné je pak uvě­do­mě­ní si toho, že jed­na straš­ná vál­ka sice skon­či­la, ale hned nato zača­la dal­ší, kte­rá ješ­tě pořád­ně neskon­či­la a nevy­ře­ši­la se. Poučením z pří­bě­hu je tedy vlast­ně to, že lid­stvo je nepo­u­či­tel­né. Člověk o tom nesmí moc pře­mýš­let, pro­to­že pak si uvě­do­mí, že za tako­vé­ho sta­vu nejsou ty vyhlíd­ky moc jása­vé.

Komiks „Zpráva pro Adolfa 2″ zakou­pí­te na strán­kách obcho­du Crew.

Na Comics Blogu najde­te recen­zi na komiks:
Zpráva pro Adolfa 1

  • Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 %13. října 2021 Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 % Marvelu nikdy není dost (a nebo ano?). Ano, jsem fanoušek komiksů, ale mám pocit, že tentokrát to bude mít opačný vliv na hodnocení. Máme tu totiž další film z produkce Sony, která si jede […] Posted in Filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%20. července 2021 The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65% Studio Marvel nám po sérii WandaVision přináší další kousek ze skládanky 4. fáze MCU. A jak měl na starost předchozí seriál muž dohlížející na spíše ženskou stránku, tak zde má na povel tu […] Posted in TV Recenze
  • Black Widow - Recenze - 70%11. července 2021 Black Widow - Recenze - 70% Konečně máme v kinech pořádnou pecku. Scarlett Johansson se konečně vrací na plátno ve své ikonické roli a navíc v sólofilmu. Black Widow alias Nataša Romanova (anglicky Natasha Romanoff) […] Posted in Filmové recenze
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • Staňte se komiksovým hrdinou!31. března 2021 Staňte se komiksovým hrdinou! Krom filmů má Filmfanatic také další záliby, kterým v časech epidemie covidu-19 věnuje více času, než za běžného pracovního vytížení. Třeba komiks. Více než rok jsem pracoval na svém […] Posted in Články
  • #139: Ghost Rider: Return of Vengeance27. února 2021 #139: Ghost Rider: Return of Vengeance  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Howard Mackie  Kresba: Javier Saltares Abychom si od pravidelné nálože recenzí na minisérie z DCčkovské iniciativy Future State […] Posted in Recenze komiksů
  • #DP138: Future State: Kara Zor-El, Superwoman26. února 2021 #DP138: Future State: Kara Zor-El, Superwoman  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Marguerite BennetKresba: Marguerite SauvageV rámci iniciativy Future State jsem se ihned po dočtení “Future State: Green Lantern” vrhnul na […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64023 s | počet dotazů: 241 | paměť: 51871 KB. | 22.10.2021 - 06:28:52