Kritiky.cz > 2023 > Září > 12

Nenechte si ujít v Plzni!

Jen Finále nabí­zí prů­řez kom­plet­ní čes­kou audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­bou – fil­my a seri­á­ly, kte­ré se obje­vi­ly v kině, v tele­vi­zi nebo na inter­ne­tu. 36. roč­ník fes­ti­va­lu se bude konat od 22. do 27. září v Plzni. Festivalovým... Read more »

Soutěž o knihu Přízraky v Benátkách

S pre­mi­é­rou fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní kni­hy od Agathy Christie vyhla­šu­je­me sou­těž u kni­hu Přízraky v Benátkách. Stačí odpo­vě­dět správ­ně 3 odpo­vě­di a nej­přes­ně­ji tip­nout počet odpo­vě­dí a může­te vyhrát cenu kni­hu Přízraky v Benátkách Soutěž... Read more »

Revoluční neoficiální překlad hry Assassin’s Creed: Valhalla do češtiny!

Fanoušci série Assassin’s Creed se koneč­ně mohou těšit na češ­ti­nu v jed­nom z nej­vět­ších her­ních titu­lů posled­ní doby, Assassin’s Creed: Valhalla. Ačkoli se nejed­ná o ofi­ci­ál­ní pře­klad, jde o ohro­mu­jí­cí krok smě­rem k tomu,... Read more »
Stránka načtena za 1,01448 s | počet dotazů: 179 | paměť: 40651 KB. | 30.09.2023 - 19:01:52