Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2023 > Leden > 19

Nikdo (2021) 

Ze začát­ku jsem byl mír­ně na pochy­bách, ale zhru­ba po 30 minu­tách fil­mu ze mě veš­ke­ré pochy­by opadly, pro­to­že se z toho vyklu­ba­la skvě­le zpra­co­va­ná akč­ní jíz­da, kte­rá mě fakt bavi­la....Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E04 - Uncoverings

Část osazenstva jede na výlet. Jakc Turner a Cecil chtějí uzavřít obchod ohledně obrazu od Rubense. Nish se sbližuje se svým přítelem. Cecil nakonec vystaví obraz pro veřejnost z...Read more »

Moonfall (2022) 

Když člo­věk pře­ži­je tu hroz­ně nud­nou prv­ní polo­vi­nu, tak se mu dosta­ne tro­chu lep­ší podí­va­né v podo­bě dru­hé polo­vi­ny, kte­rá je o mno­ho záživ­něj­ší. Ovšem i přes­to je to snad­no zapo­me­nu­tel­ný film...Read more »

Vše sváteční

Iveta Fabešová si vydo­by­la své pev­né mís­to na čes­kém cuk­rář­ském nebi. Každý milov­ník slad­ké­ho by si rád dal coko­liv z její cuk­rář­ské díl­ny. Ne všich­ni mají to štěs­tí, že se...Read more »

V hlavní roli srdce

Kdo se ale­spoň mini­mál­ně zají­má o dění v sou­čas­né medi­cí­ně, urči­tě už někdy zasle­chl jmé­no Petr Neužil. Kdo se zají­má o dění v sou­čas­né lite­ra­tu­ře, je na tom podob­ně. Lékař Petr Neužil spo­jil...Read more »

Ticho

Yrsa Sigurdardóttir nás v posled­ním díle série Freyja&Huldar opět vra­cí do stu­de­né­ho potem­ně­lé­ho Reykjaviku. Šokující nález zna­me­ná dal­ší prá­ci pro vyšet­řo­va­cí tým, kte­rý se ten­to­krát sejde v kri­mi Ticho. Poslední, šes­tý...Read more »

Pravda nebyla k dostání

Dlouhou dobu čes­ké­mu kniž­ní­mu trhu kra­lo­va­li mužští auto­ři, ale těm v posled­ních něko­li­ka letech šla­pe na paty žen­ská kon­ku­ren­ce. Nebo jsou už autor­ky ve vede­ní? K nada­né gene­ra­ci beze­spo­ru pat­ří i Lucie...Read more »

Mizení

Jiřího Březinu jako auto­ra sou­čas­né čes­ké kri­mi lite­ra­tu­ry není tře­ba nikterak dlou­ho před­sta­vo­vat. Dvojnásobný drži­tel ceny Jiřího Marka pro nej­lep­ší čes­kou detek­tiv­ku při­ná­ší čte­ná­řům své dal­ší dílo s názvem Mizení....Read more »

Mají v nebi skleničky?

Martinu Preissovou všich­ni zná­me pře­váž­ně jako hereč­ku, ale v posled­ních něko­li­ka letech si k diva­dlu při­da­la i psa­ní, kte­ré­ho se zhos­ti­la rov­něž se ctí. Kniha Mají v nebi skle­nič­ky? Je dílem tvo­ře­na sku­teč­ný­mi...Read more »

Nerez

Marek Epstein, zná­mý pře­de­vším skvě­lý­mi fil­mo­vý­mi scé­ná­ři, si vybral pro svou kni­hu poví­dek posta­vy, kte­ré se dosta­nou do kom­pli­ko­va­né situ­a­ce a musí se roz­hod­nout pro urči­té řeše­ní situ­a­ce. I když toto...Read more »

Babylon - Hollywoodský epos od tvůrce La La Landu (90 %)

Damien Chazelle, jeden z nej­vý­raz­něj­ších reži­sé­rů posled­ních let, kte­rý má na kon­tě sním­ky jako Whiplash (2014) či La La Land (2016) nyní při­chá­zí se svým pátým celo­ve­čer­ním fil­mem nazva­ným Babylon. Jedná se o epic­ký...Read more »

The Price We Pay

Rjúhei Kitamura otevírá rok svým exploiťákem, který subžánru ostudu nedělá, ale nepřináší nic nového, neposouvá hranice a taky se neodváže tolik, jak Kitamurovy předchozí snímky ( Midnight Meat Train...Read more »
Stránka načtena za 2,43204 s | počet dotazů: 204 | paměť: 39073 KB. | 09.02.2023 - 06:28:10