Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Prosinec > 04

SNOUBENKY SMRTI

Toužíte-li si pře­číst kni­hu, jejíž ústřed­ním téma­tem je šílen­ství, kte­ré nezná hra­nic a ode­hrá­vá se na poza­dí nacis­tic­ké­ho Německa před vypuk­nu­tím dru­hé svě­to­vé vál­ky, urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Snoubenky smr­ti“ od...Read more »

Vánoční filmy pro děti vykouzlí úsměvy na tvářích

Přicházejí Vánoce a mno­ho rodi­čů se ptá, jaké vánoč­ní fil­my pro děti pus­tit letoš­ní rok. Rok od roku je to těž­ší a těž­ší. Děti zvlá­da­jí za jed­ny Vánoce něko­lik desí­tek fil­mů,...Read more »

Ukradené Vánoce - Nejlepší Vánoční animovaný film

Ukradené Vánoce jsou pro mě kaž­do­roč­ní zále­ži­tos­tí, kte­rou shléd­nu něko­li­krát během pod­zim­ní­ho a zim­ní­ho obdo­bí, kdy jsou dny krat­ší a krat­ší a noci del­ší a del­ší. Úžasná muzi­ka a tex­ty od Danny Elfmana umoc­ňu­jí...Read more »

Grandhotel Budapest (The Grand Budapest Hotel)

Posledním zážit­kem mé ces­ty do Japonska byl let z Ósaky přes Dubaj do Prahy. V leta­dle 16 hodin čis­té­ho času, 2 hodi­ny na nalo­dě­ní a 4 hodi­ny na pře­stup. Samozřejmě, neda­lo mi...Read more »

Kód Enigmy

Někdy prá­vě ti, u kte­rých by to niko­ho nena­padlo, udě­la­jí prá­vě to, co by niko­ho nena­padlo. Koho by v době, kdy se nej­lep­ší moz­ky v Británii zača­ly zabý­vat tím, jak roz­luš­tit kód...Read more »
Stránka načtena za 3,70373 s | počet dotazů: 189 | paměť: 39017 KB. | 09.02.2023 - 06:14:56