Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Prosinec

Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením

Pro mno­ho lidí je lékař­ský ter­mín pro otra­vu alko­ho­lem zne­po­ko­ji­vým pojmem. Když člo­věk pije pří­liš mno­ho, jeho tělo se otrá­ví alko­ho­lem. To může vést ke zra­ně­ní, nemo­ci nebo smr­ti....Read more »

Grinch - Americká vánoční klasika s Jimem Carreym...

..., kte­rá si nekom­pro­mis­ně rok co rok na Vánoce uzur­pu­je mís­to v bed­ně i u nás v čes­kém zapa­dá­ko­vě či spíš Západozemí (naráž­ka na pana Babiše, jehož covi­do­vá opat­ře­ní mnoh­dy při­po­mí­na­la vypo­čí­ta­vé intri­ky vznik­lé...Read more »

Filmy, kterými oslavíte nejlépe Silvestrovský večer

Jednou z nej­pa­mát­něj­ších udá­los­tí v živo­tě člo­vě­ka je Nový rok. Všichni se na toto roč­ní obdo­bí těší a rádi sle­du­jí růz­né fil­my s téma­ti­kou Silvestra. Mnoho lidí sle­du­je tyto fil­my na osla­vu nové­ho...Read more »

Mrazík -  Naprosto legendární klenot kinematografie Sovětského svazu...

..kte­rý se prá­vo­plat­ně stal čes­kou vánoč­ní kla­si­kou, ke kte­ré pra­co­vi­tý čes­ký lid nicmé­ně při­stu­pu­je spí­še jako k tako­vé rus­ké sati­ře, kte­rou když páni soci­a­lis­ti ve vší své pospo­li­tos­ti spatla­li, tak...Read more »

Zvyky oslav Nového roku 2023

Leden je měsíc nové­ho roku. Je to měsíc oslav, rodi­ny a přá­tel a spous­ty výbor­né­ho jíd­la. Nový rok je také obdo­bím před­se­vze­tí do budouc­na. Lidé z celé­ho svě­ta sla­ví nový rok jedi­neč­ný­mi...Read more »

PF 2023

Rok 2022 se blí­ží ke kon­ci. Proto jsem se roz­ho­dl napsat ten­to krát­ký pří­spě­vek!  Chtěl bych vám popřát krás­ný (nejen) komik­so­vý rok 2023. Snad bude plný zážit­ků a neza­po­me­nu­tel­ných momen­tů,...Read more »

Top 10: Nejlepší filmy se žraloky

Aneb to nej­lep­ší ze žra­lo­čích béček. Pokud čeká­te váž­ně myš­le­né fil­my, pokud hle­dá­te půl sto­le­tí sta­ré kla­si­ky, jste na špat­ném mís­tě. V mém žeb­říč­ku je mís­to pou­ze pro béč­ko­vou zába­vu,...Read more »

Grinch

6/10 – Přišli takhle Yarrow Cheney a Scott Mosier do Hollywoodu a předstoupili před správní komisi MBAC (Milking Banknotes out of Aged Classics). V prezentaci z PowerPointu jim prezentovali...Read more »

Vánoční koleda

7/10 – Vskutku pochmurná, depresivní záležitost, která vás pravděpodobně nenaladí na tu správnou, veselou a krapet povrchní vánoční náladu, naopak vás uvrhne do hlubokého zamyšlení nad smyslem života a...Read more »

Živí mrtví - Série 11

7/10 – Tak a je to tady. Show, která se vlekla dlouhé roky, během nichž stihla dospět do nemyslitelných výšek a následně padnout do nevídaných hloubek (řeč je přirozeně...Read more »

Zaklínač: Pokrevní pouto

3/10 – Já jsem člověk (kecám, jsem robot), který o opěvovaném lóru polského velmistra Sapkowskiho ví jen velmi málo, přesněji vůbec nic. Hodlám to samozřejmě jednou napravit, ale je...Read more »

Doba ledová: Scratovy příhody

5/10 – Po zhlédnutí tohohle kráťounkého seroše nevyhnutelně přijde moment, kdy se člověk podivně zakření, v zamyšlení upře zrak z okna někam do dáli a zeptá se sám sebe,...Read more »

Klaus

8/10 – Milý vánoční animák, kterému se jen velmi těžko dá cokoliv vyčíst. Má pěkný příběh, prokreslené hlavní 3 postavy, funguje po emoční stránce, hudbou možná šťaví emoce trochu...Read more »

Karlík a továrna na čokoládu

7/10 – Hrozně zvláštní film, který nemá v podstatě vůbec žádný dějový oblouk, protože když se to tak vezme, tak celý příběh je, že se skupinka pěti nálezců zlatého...Read more »

Santa je úchyl!

10/10 – Dokonalá nekorektní béčková komedie, která v očích každého dítěte, které s ní přijde do styku, naprosto zdecimuje veškeré představy o romantických či rodinných svátcích klidu a míru...Read more »

Il Boemo

Film Petra Václava o pozo­ru­hod­ném hudeb­ním skla­da­te­li dru­hé polo­vi­ny 18. sto­le­tí Josefu Myslivečkovi je výji­meč­ný už tím, kolik pro­sto­ru v něm má nád­her­ná hud­ba toho­to skla­da­te­le (ve výji­meč­né inter­pre­ta­ci sou­bo­ru Collegium 1704)...Read more »

Pat a Mat - Série 1

Po krátkometrážním snímku Kuťáci si slovenská televize objednává 28 dílů Pata a Mata a dává tak vzniknout jednomu z nejlegendárnějších československých seriálů. 1. série seriálu o těchto dvou kutilech se ale...Read more »

Bábovka není úplatek

Read more »

Prezidentské volby (2012) (TV film)

Já neo­de­jdu nikdy. Neumím jenom tak vyšumět... John McCain, muž co „neří­ká co je popu­lár­ní, ale co je správ­né,“ ten­to svůj slib po pro­hra­ných pre­zi­dent­ských vol­bách v roce 2008 beze­zbyt­ku slnil....Read more »

Dobré ráno, Brno!

Dobré ráno je ran­ní show, jejímž poslá­ním je při­pra­vit divá­ky do nastá­va­jí­cí­ho dne pomo­cí dob­ré nála­dy. Každý ho zná, ale málo­kdo na něj sou­stře­dě­ně kou­ká. Pro něko­lik šťast­liv­ců bývá...Read more »

Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce

Milujete romá­ny o lás­ce, citu a obrov­ském odhod­lá­ní? Chcete si pře­číst novin­ku Alexandry Soldánové? Tak už se nenech­te pobí­zet a pusť­te se do čte­ní. Chci se s vámi podě­lit o čte­nář­ský záži­tek, kte­rý jsem...Read more »

Steve Jobs

Člověk může být sou­čas­ně sluš­ný a nada­ný. Těžko říct, co si po shléd­nu­tí toho­to živo­to­pis­né­ho fil­mu mys­let o zakla­da­te­li spo­leč­nos­ti Apple a počí­ta­čo­vém vizi­o­ná­ři Steve Jobsovi. Někdy se cho­val jako „zme­tek“ či „bez­o­hled­ný zba­bě­lec“...Read more »

Králův nesouhlas

Podepište to taky a teď. Zachraňte Norsko… S tako­vý­mi­to či podob­ný­mi ulti­má­ty ze stra­ny hit­le­rov­ské­ho Německa, jaké­mu čelil v dub­nu 1940 nor­ský král Haakon VII, měly čes­ko­slo­ven­ští pre­zi­den­ti Beneš a Hácha důvěr­né zku­še­nos­ti. Vím...Read more »

Na nože: Glass Onion

Stylová who­dunit mys­te­ry žánrov­ka, kte­rá je o řád lep­ší než ty nekou­ka­tel­né číčo­vi­ny s Poirotem. První díl jsem v kině pro­spal, tak­že mě pří­liš neza­u­jal a tohle bylo o něco zábav­něj­ší, ale pořád to...Read more »

Na nože - 80 %

Photo © Netflix Zámožný a veli­ce úspěš­ný spi­so­va­tel kri­mi­nál­ních pří­bě­hů Harlan Thrombey (Christopher Plummer) spáchá ráno po svých 85. naro­ze­ni­nách sebe­vraž­du. Její okol­nos­ti jsou ovšem znač­ně pode­zře­lé a ne kaž­dý věří, že to...Read more »

Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 3

Začneme tím, že to měla být pou­ze tro­jdíl­ná série. Jak je vidět, tak Voyu neschá­zí drzost, aby nato­či­la tro­jdíl­nou sérii s tím, aby v posled­ním díle všich­ni vidě­li jas­né nazna­če­ní, že...Read more »

BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné děti

„BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikov­né ruce“, jež vyda­la Grada Publishing a.s., potě­ší nejen malé, ale i vel­ké, a záro­veň roze­hra­je „barev­nou zába­vu“ na něko­lik hodin, při kte­rých se roz­hod­ně nudit nebu­de­te.  Kniha...Read more »

Lullaby

John R. Leonetti je zpět s novou démonskou duchařinou a je to opět průměr. Dvorní Kameraman Insidiousů a učenec Jamese Wana něco málo od mistra odkoukal, ale ani jeden...Read more »

Sloužím o víkendu

Read more »

Třináct dní

Karanténa nebo útok? Bratři Kennedyové to se zastán­ci tvr­dé linie v gene­rál­ním štá­bu, kte­ří mož­ná sku­teč­ně chtě­li vál­ku, nemě­li vůbec jed­no­du­ché. Nesmíme však zapo­me­nout na to, že za to, že...Read more »

Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají

Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Lenky Jakešové s názvem Pohádky z lesa – Co si stro­my šep­ta­jí. Věřte, že se vám...Read more »

Zima už je zase tady, sníh nám vlezl do zahrady-tematické celky a pracovní listy pro MŠ

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce? Jste začí­na­jí­cí uči­tel­ka a neví­te si rady? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce Marcely Kotové s názvem Zima už je zase tady, sníh nám vle­zl do...Read more »

Zvláštní vztahy

Kdy se sta­lo napo­sle­dy, aby dva muži ze stej­né­ho týmu skon­či­li s ruka­ma na řídí­cí páce... Od toho­to fil­mu z pro­stře­dí vyso­ké poli­ti­ky pojed­ná­va­jí­cím o „zvlášt­ních vzta­zích“ mezi ame­ric­kým pre­zi­den­tem Clintonem a brit­ským...Read more »

Krakonošovo tajemství

Nejsem fanoušek pohádek, protože je to klišé, které postupem času omrzí. Zároveň si myslím, že Češi již dlouhou dobu neumí žádnou pořádnou pohádku natočit. Ovšem někdy není od věci...Read more »

Mad Heidi

Šílený béčkový úlet ze Švýcarska od fanoušků pro fanoušky. Dívka jménem Heidi je unesena nácky a přesunuta do drsné ženské věznice s drsnými pravidly. Povede se jí naštěstí utéct,...Read more »

Heidiland

Šílený béčkový úlet ze Švýcarska od fanoušků pro fanoušky. Dívka jménem Heidi je unesena nácky a přesunuta do drsné ženské věznice s drsnými pravidly. Povede se jí naštěstí utéct,...Read more »

#ĐP200: Batman: Noël

 Autorem článku je Daniel PaličkaPřiznám se zcela na rovinu. Když jsem přemýšlel nad tématem mého jubilejního 200. článku na Comics-Blogu, nevěděl jsem si rady. Pak jsem ovšem dostal úžasný...Read more »

Nadílka béčkových trháků pod stromeček

Stejně jako každý rok, i letos jsem na Vánoce připravil nový seznam ukrutně špatných filmů. Internetový Ježíšek bude určitě bohatý, protože podobné články tu budou alespoň 3. Dnes se mimo jiné...Read more »

Moje levá noha (1989)

Tento irský film nato­če­ný pod­le auto­bi­o­gra­fic­ké kni­hy Christyho Browna je (zvláš­tě na kon­ci) poně­kud sen­ti­men­tál­ní. Ale ona sen­ti­men­ta­li­ta má, pod­le mého názo­ru, v tom­to pří­pa­dě své opod­stat­ně­ní. Přeci jen ne...Read more »

Imawa no Kuni no Alice - Season 2

Šinsuke Sató je pro mne nejlepším Japonským režisérem, jeho filmy mají kvalitní akci i vizuál, což se málokdy dá říct o jiných Japonských filmech. Doporučuji jeho Kingdom, Inujašiki a...Read more »

Mžitky

V umě­ní a lás­ce ze sebe může­te vydat jenom to, co už v sobě máte. Co ze sebe ve svém posled­ním fil­mu v téměř deva­de­sá­ti letech vydal Andrzej Wajda, je vskut­ku obdi­vu­hod­né....Read more »

Titulky k Hotel Portofino S01E01 - First Impressions

Na italské riviéře rodina Ainsworthových provozuje hotel převážně pro cizince. Vyhovět nárokům hostů není vždy jednoduché. Bellin syn Lucian se stále vyrovnává s následky války. Titulky pro vás přeložila...Read more »

Imawa no Kuni no Alice - Episode 7

Myslel jsem, že se finále nedožiju !! Neskutečný akční inferno a emocionální žihadlo. Nekompromisnost vůči postavám zde hravě překonává i GOT. Masakr!!Read more »

Na prahu nového ročníku

Read more »

Sám doma (Home Alone)

Sám doma je ame­ric­ká vánoč­ní kome­die z roku 1990, kte­rou reží­ro­val Chris Columbus a napsal a pro­du­ko­val John Hughes. Ve fil­mu, kte­rý je prv­ním dílem série Sám doma, hra­jí Macaulay Culkin, Joe...Read more »

Sociální síť

Každý mýtus má padou­cha Zda byl Mark Zuckerberg, zakla­da­tel Facebooku „padouch či hrdi­na“ si tedy po shléd­nu­tí toho­to fil­mu úpl­ně jis­tý nejsem. Co si ale jis­tý jsem, že točit fil­my o žijí­cích...Read more »

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Z mla­dé gospe­lo­vé sbo­rist­ky z New Jersey se Whitney Houston (Naomi Ackie) stal jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­o­ce­ňo­va­něj­ších uměl­kyň všech dob. Jak je ovšem zvy­kem, její náh­lá úspěš­ná kari­é­ra sebou při­nes­la i jis­té...Read more »

Víly z Inisherinu

McDonagh zatím nenatočil špatný film. Je frajer v tom, že i z nezajímavého námětu dokáže natočit ambiciózní dílo, které bude útočit na oscary. Tady jsem se upřímně bál, jelikož...Read more »

Bohové (2014)

Kdo nemá odva­hu krá­čet vpřed, ten se nikdy nikam nedo­sta­ne… Na tom­to živo­to­pis­ném fil­mu o věhlas­ném (ale asi i poně­kud kon­tro­verz­ním) pol­ském kar­di­o­chi­rur­go­vi Religovi je zají­ma­vé už jen to, jak popi­su­je...Read more »

Vánoční prázdniny

National Lampoon’s Christmas Vacation (Vánoční prázd­ni­ny) je ame­ric­ká vánoč­ní kome­die z roku 1989 a tře­tí díl fil­mo­vé série National Lampoon Vacation. Vánoční prázd­ni­ny reží­ro­val Jeremiah S. Chechik, scé­nář napsal a spo­lu­pro­du­ko­val John...Read more »
Stránka načtena za 4,52481 s | počet dotazů: 312 | paměť: 40685 KB. | 09.02.2023 - 08:05:49