Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Listopad > 01

EW shromáždil hvězdy upírského filmu Ztracení chlapci z roku 1987, aby se zamyslely nad odkazem filmu (a ano, nad zpoceným saxofonistou). ew.com/movies/lost-bo...

EW shromáždil hvězdy upírského filmu "Ztracení chlapci" z roku 1987, aby se zamyslely nad odkazem filmu (a ano, i nad zpoceným saxofonistou). ew.com/movies/lost-bo...Read more »

Rod Draka

Skvělý návrat do svě­ta Game of Thrones!! House of Dragon je pove­de­nou náhra­dou za náš milo­va­ný seri­ál, kte­rý sice až moc spě­chá a oblí­be­ných postav tu zatím nemá­me tolik, věřím,...Read more »

Lesní duch (Smrtelné zlo)

Pětice kama­rá­dů kolem dva­cít­ky je zavře­ná v odleh­lé les­ní cha­tě, kde obje­ví Knihu smr­ti. Archeologova mag­ne­to­fo­no­vá pás­ka odha­lí, že byl pra­sta­rý text obje­ven pod tros­ka­mi sumer­ské civi­li­za­ce. Pomocí nahra­ných zaklí­na­del...Read more »

Princ Mamánek – Recenze – 30 %

Česká pohád­ka Princ Mamánek je vysně­ným pro­jek­tem her­ce Jana Budaře, kte­rý ji reží­ro­val, napsal a pro­du­ko­val coby svůj celo­ve­čer­ní debut. Kromě toho ji nato­čil pod­le vlast­ní stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy z roku...Read more »

Včera vs. dnes🎄 #Gremlins pic.twitter.com/a7kH5aZRgw

Včera vs. dnes🎄 #Gremlins pic.twitter.com/a7kH5aZRgwRead more »

Tyto klasické filmy jsou vůbec poprvé k dispozici ve formátu 4K!Který film vás naladí na sváteční atmosféru? pic.twitter.com/0xDf7lU9KY

Tyto klasické filmy jsou vůbec poprvé k dispozici ve 4K! Který film vás naladí na sváteční atmosféru? pic.twitter.com/0xDf7lU9KY VideoRead more »

Christina: Christina, kniha III

„Na mé semi­ná­ře při­chá­ze­jí nej­růz­něj­ší sku­pi­ny lidí s odliš­ný­mi moti­va­ce­mi. První sku­pi­nou jsou ti, kte­ří sem při­chá­ze­jí kvů­li mně. Druhá sku­pi­na kvů­li infor­ma­cím. A ve tře­tí sku­pi­ně exis­tu­jí tyto dva důvo­dy...Read more »

Magický hlas rebelky - 80 %

Režisérka doku­men­tár­ních fil­mů Olga Sommerová se po nato­če­ní úspěš­né­ho sním­ku Věra 68 pus­ti­la v roce 2013 do dal­ší­ho natá­če­ní o výji­meč­né ženě, a to o Martě Kubišové. Ta je nejen zná­mou zpě­vač­kou, ale také...Read more »

Na západní frontě klid - 80 %

Každý urči­tě zná povin­nou čet­bu základ­ní a střed­ní ško­ly. Protiválečná kni­ha Na západ­ní fron­tě klid popi­su­je osu­dy těch vojá­ků, kte­ří vždy boju­jí v prv­ní linii a jejich pocit z vál­ky je ten nej­hor­ší....Read more »

Otevřené uzavřené oddělení

Read more »
Stránka načtena za 2,90532 s | počet dotazů: 201 | paměť: 38527 KB. | 01.12.2022 - 15:00:35