Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Červen > 22

Morbius

Pure cine­ma. Nejlepší film, co jsem kdy viděl, mož­ná všech dob. Geniální a veli­ce nápa­di­tá záplet­ka, dia­lo­gy hod­né Oscara, herec­ké výko­ny jakbys­met. Hudba oka­mži­tě zapa­ma­to­va­tel­ná, vel­mi ori­gi­nál­ní a lehce roz­po­zna­tel­ná. Jsem...Read more »

Ultimátum - Epizoda 1

Nevím, proč se v posled­ní době Češi a Slováci roz­hod­li točit kri­mi pro­jek­ty ve sty­lu 10 let sta­rých němec­kých detek­ti­vek, ale dou­fám, že tahle móda brzo pře­jde. Klasicky rádo­by ame­ric­ká kame­ra...Read more »

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Celkově vza­to to není špat­ný film, jenom se v něm pros­tě nic nesta­lo. Na kon­ci jsme více méně tam, kde jsme byli na začát­ku, jen s pár změ­na­mi, kte­ré vlast­ně ani...Read more »

Top Gun: Maverick

Asi jeden z nej­lep­ších lega­cy fil­mů co jsem za dlou­hou dobu viděl. Vše, co bylo na původ­ním Top Gunu dob­ré, je tady také a lep­ší. Stíhačkové sou­bo­je opět fan­tas­tic­ky nato­če­né a ten­to­krát...Read more »

Obi-Wan Kenobi - Část I

Klasicky úvod­ní epi­zo­da, tak­že nic svě­to­bor­né­ho se tu nesta­ne, ovšem na úvod­ní epi­zo­du je to skvě­lé. V prv­ní řadě Ewan McGregor - je stá­le výbor­ný, půso­bí jako skvě­lá mezi­fá­ze mezi...Read more »

Obi-Wan Kenobi - Část II

Wow, ješ­tě o něco lep­ší než prv­ní díl. Vše pozi­tiv­ní z jed­nič­ky zůstá­vá, Ewan je stá­le výbor­ný atd., opět mohu vytknout snad jen Revu, není moc seri­óz­ní a zápor­ná polo­ha hereč­ce Moses...Read more »

Obi-Wan Kenobi - Část V

Okej, tak ješ­tě nad seri­á­lem hůl nezlo­mím. Po sla­bé epi­zo­dě 2 a vylo­že­ně pod­prů­měr­né epi­zo­dě 3 se snad zase vra­cí­me na kva­li­tu prv­ních dvou dílů. Reva sice stá­le půso­bí jako hlav­ní...Read more »

Spiderhead

Já chá­pu to posel­ství, kte­ré se film divá­ko­vi sna­ží pře­dat, to zamyš­le­ní se nad truch­le­ním, vinou a odpuš­tě­ním, i tu filo­zo­fic­kou otáz­ku o svo­bod­né vůli ver­sus bez­pe­čí, jen­že bohu­žel je to zde...Read more »

Obi-Wan Kenobi - Část VI

No, hod­ně věcí mě v této epi­zo­dě zara­zi­lo, hlav­ně ze začát­ku, scé­nář ne vždy šla­pal úpl­ně bez zako­pá­vá­ní, kánon nezů­stal nepo­ru­šen, ale cel­ko­vé poci­ty mám z finá­le pozi­tiv­ní. Obi-Wan vs. Anakin/Vader...Read more »

Obi-Wan Kenobi - Část VI

V zájmu záchra­ny obou důle­ži­tých dvoj­čat a budouc­nos­ti gala­xie čeká Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor) nevy­hnu­tel­né střet­nu­tí... Když se obje­vi­li infor­ma­ce o tom, že se v seri­á­lu Obi-Wan Kenobi dojde k odve­tě Obi-Wana Kenobiho...Read more »

Ďábel si počká

Pokud se vám líbi­la kni­ha od Maxima Chattama „Spolčení niče­mů“, tak si urči­tě nesmí­te nechat ujít i jeho vol­né pokra­čo­vá­ní „Ďábel si počká“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. Od...Read more »

Párty Hárder: Summer Massacre – Recenze – 40%

Pokračování čes­ké kome­die Párty Hárd z roku 2019 opět nato­čil a napsal reži­sér a sce­náris­ta Martin Pohl, kte­rý je znám mimo jiné jako horror­co­re rap­per s pseu­do­ny­mem Řezník nebo jako autor komik­so­vých vti­pů...Read more »

Love, Death & Robots

6/10 – Nic moc. Pár opravdu dobrých dílů, na můj vkus příliš opravdu nudných dílů, které nepřenesly nic nového ani zajímavého. Na LD&R oceňuji především dvě věci: 1) nápad...Read more »

Love, Death & Robots - 1. svazek

5/10 – Tak tohle mě vůbec neoslovilo. Pár zajímavějších epizod by se našlo, ale jinak za mě jednoznačně nejnudnější a nejtupější sérka z celého Love, Death & Robots. Platí,...Read more »

Co kdyby… Zombie?!

Co kdy­by po návra­tu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl nej­vět­ší hroz­bou brz­ký pří­chod Thanose, ale něco úpl­ně jiné­ho? 5. epi­zo­da seri­á­lu What If...? při­chá­zí s pro­slu­lou alter­na­tiv­ní záplet­kou z komik­sů, kde...Read more »
Stránka načtena za 2,65824 s | počet dotazů: 216 | paměť: 38438 KB. | 28.11.2022 - 05:07:01