Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 12

Případ pro začínajícího kata

Když nedáv­no zemřel herec Lubomír Kostelka, neby­lo mož­né při­po­me­nout si ho lépe než jeho asi jedi­nou oprav­du vel­kou a závaž­nou fil­mo­vou rolí ve fil­mu reži­sé­ra Pavla Juráčka Případ pro začí­na­jí­cí­ho...Read more »

LIVE | Latvia vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Kazakhstan vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Great Britain vs. Finland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Germany vs. Italy | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Czechia vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Canada vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Great Britain vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Germany vs. Denmark | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Finland vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Switzerland vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Norway vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | France vs. Italy | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Sweden vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Switzerland vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Czechia vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Italy vs. Denmark | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Finland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | France vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Latvia vs. Norway | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Slovakia vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Terminátor 2: Den zúčtování - Jedno z nejúspěšnějších pokračování všech dob. Film, za který se Cameron nemusí ani trochu stydět.

Je jen málo fil­mů, kte­ré jsou ozna­čo­va­né jako „lep­ší než prv­ní díl“. Co si vyba­vím, tak mezi váž­né kan­di­dá­ty se řadí „Kmotr II“, „Temný rytíř“, „Star Wars: Epizoda V –...Read more »

Ať žije Bělorusko! – totalita bez českého cukru

Filmfanatic pro­hlu­bu­je pene­tra­ci pol­ské kine­ma­to­gra­fie, i když ten­to­krá­te si odsko­čí­me až do sou­čas­né­ho Běloruska. Právě o neu­tě­še­ném živo­tu v něm vyprá­ví sní­mek, kte­rý je inspi­ro­ván sku­teč­ným pří­bě­hem muzi­kan­ta Franaka Viachorky. KAPELO HRAJ!...Read more »

Z učitele prezidentem-reformátorem. Na Voyo vstupuje celovečerní film Sluha národa 2 s Volodymyrem Zelenskym.

Voyo uve­de celo­ve­čer­ní film Sluha náro­da 2, dějo­vě nava­zu­jí­cí na prv­ní sérii stej­no­jmen­né­ho ukra­jin­ské­ho sati­ric­ké­ho seri­á­lu. Celovečerní sní­mek s názvem Sluha náro­da 2 vstu­pu­je na Voyo ve čtvr­tek 12. 5. 2022. Děj...Read more »

Po strništi bos (film)

Když jsem před pár lety zde na blo­gu psal o kníž­ce Zdeňka Svěráka Po str­niš­ti bos, ješ­tě jsem netu­šil, že se s urči­tým odstu­pem k téma­tu vrá­tím, pro­to­že otec a syn Svěrákovi pod­le této...Read more »

Slnko v sieti

Zařekl jsem se, že do této rubri­ky budu psát jen o fil­mech, kte­ré jsou pod­le mého názo­ru pozo­ru­hod­né. No a to slo­ven­ský film reži­sé­ra Štefana Uhera z roku 1962, kte­rý je pova­žo­ván...Read more »
Stránka načtena za 2,73461 s | počet dotazů: 189 | paměť: 33910 KB. | 29.05.2022 - 10:38:41