Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 07

Vláďa prohrává... | Survivor CZ&SK

Read more »

Survivor Česko & Slovensko: Celkové hodnocení. A 2.série?

Survivor Česko & Slovensko 2022 skon­čil a obje­vi­ly se zprá­vy, že se mož­ná dočká­me dru­hé série. To mě však vzhle­dem k totál­ní­mu selhá­ní na Slovensku vel­mi pře­kva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý...Read more »

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) – Recenze – 60%

Komiksová posta­va býva­lé­ho špič­ko­vé­ho chi­rur­ga a super­hr­din­ské­ho čaro­dě­je se dvě­ma dok­to­rá­ty Doctora Strange se před­sta­vi­la ve stej­no­jmen­ném fil­mu z roku 2016 a od té doby se obje­vi­la v celé řadě dal­ších nava­zu­jí­cích sním­ků...Read more »

Jangsa-ri 9.15 – jihokorejská Normandie

Korejská vál­ka není v hle­dáč­ku západ­ních fil­ma­řů pří­liš čas­to. Filmfanatic si vlast­ně nevy­ba­vu­je jedi­ný sní­mek z posled­ní doby, kte­rý by reflek­to­val krva­vý kon­flikt na Korejském polo­ostro­vě. Všichni si nej­spíš vyba­ví­me ale­spoň...Read more »

Kurýr – cesta k Varšavskému povstání

Poláci jsou hrdý národ a ve své his­to­rii mají boha­tou záso­bu hrdin­ských pří­bě­hů. O jed­nom tako­vém vyprá­ví Kurýr. Osudy špi­ó­na inspi­ro­va­né sku­teč­ným živo­tem “Kurýra z Varšavy”, kte­ré­ho v roce 1944 pově­ři­la pol­ská exi­lo­vá...Read more »

Anděl zkázy

Kdysi dáv­no jsme s kama­rá­dem vymýš­le­li jen tak co nejabsurd­něj­ší nápa­dy a pokou­še­li jsme se najít dob­rý námět pro absurd­ní povíd­ku. Jedna idea absurd­něj­ší než dru­há, ale pou­žít se nic neda­lo....Read more »

Je Vláďa legendární? | Survivor CZ&SK

Read more »

Kdo bude ve finálové dvojce? | Survivor CZ&SK

Read more »

Grandhotel Budapest (The Grand Budapest Hotel)

Posledním zážit­kem mé ces­ty do Japonska byl let z Ósaky přes Dubaj do Prahy. V leta­dle 16 hodin čis­té­ho času, 2 hodi­ny na nalo­dě­ní a 4 hodi­ny na pře­stup. Samozřejmě, neda­lo mi...Read more »

Vláďopa obhajoba | Survivor CZ&SK

Read more »

Best of JOHY a VLÁĎA | Survivor CZ&SK

Read more »

Survivor Česko&Slovensko 2022: Celkové hodnotenie. A 2.séria?

Survivor Česko&Slovensko 2022 skon­čil a obja­vujú sa sprá­vy, že by sme sa moh­li dočkať 2.série. To ma však vzhľa­dom na totál­ny neú­spech na Slovensku veľ­mi prekva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý...Read more »

Survivor-32.epizóda(SK-59.,60.)-A víťazom Survivor Česko&Slovensko 2022 sa stáva V.....

Po viac ako 3 mesi­a­coch sme konečne na kon­ci tej­to show, ktorú niek­to nazval Survivor. Veľmi veľa zlé­ho na tej­to znač­ke napácha­la pro­duk­cia, no para­dox­ne na víťa­za môže­me byť...Read more »

Muž na laně (Man on Wire)

Jako oby­čej­ně sto­jí za tím­to člán­kem neče­ka­ná kon­junk­ce něko­li­ka zce­la náhod­ných vli­vů: V posled­ních něko­li­ka dnech mne „pře­je­la“ silou par­ní­ho vál­ce jaká­si viró­za. Myslím, že nepa­t­řím k těm, kte­ré snad­no roz­ho­dí...Read more »

Vláďa se toho nebojí | Survivor CZ&SK

Read more »
Stránka načtena za 1,85578 s | počet dotazů: 186 | paměť: 33955 KB. | 29.05.2022 - 13:43:56