Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 04

Kalamita

Abych byl upřím­ný - ani v nejmen­ším jsem nechtěl psát o fil­mu Kalamita, i když bych to mohl brát sym­bo­lic­ky, pro­to­že o růz­ně vel­ké život­ní kala­mi­ty u mne není prá­vě nou­ze. Chtěl jsem se...Read more »

Ti druzí

Není mno­ho fil­mů s duchař­skou téma­ti­kou, kte­ré by stá­ly oprav­du za řeč. Na vrcho­lu toho­hle spe­ci­fic­ké­ho žán­ru se po boku Šestého smys­lu hrdě tyčí film se září­cí Nicole Kidman v hlav­ní roli....Read more »

Evil Dead - Klasický horor, který vás vážně dokáže vyděsit. První film ze série, kde se Sam Raimi ještě zdržel komediálních prvků a pokusil se o skutečně děsivý film. Podařilo se.

Je jen málo horo­rů, kte­ré pro žánr zna­me­na­ly sku­teč­ně hod­ně. „The Evil Dead“ – čes­ký název „Lesní duch“ nebo „Smrtelné zlo“ odmí­tám pou­žít, pro­to­že zná­měj­ší je pře­ce jen název...Read more »

Terminátor - „Terminátor“ je jedním z nejklasičtějších děl fantastiky, a tak myslím, že je na čase se mu trochu víc věnovat i tady, v našem hororovém magazínu, kam také patří.

„Terminátor“ je legen­da a přes­to, že se pri­már­ně jed­ná o sci-fi žánr, mys­lím, že nebu­de na ško­du, pokud si sní­mek při­po­me­ne­me i na našich strán­kách, kde se sna­ží­me věno­vat pře­de­vším horo­ru. Ono...Read more »

Kim Ki-duk: 3 - iron

Filmy slav­né­ho korej­ské­ho reži­sé­ra Kim Ki-duka jsou mimo­řád­ně růz­no­ro­dé. Někdy drs­né, někdy doslo­va šoku­jí­cí s obtíž­ně sne­si­tel­ný­mi scé­na­mi, ale vždy neo­by­čej­né a půso­bi­vé. Nevím proč, ale do shléd­nu­tí fil­mu 3-iron se...Read more »

Doctor Strange

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) je špič­ko­vý neu­ro­chi­rurg, kte­rý svou nesmír­nou aro­gan­cí roz­či­lu­je celé své oko­lí. Zesměšňuje své kole­gy a čas­to­krát je ztra­p­ňu­je. Pak však jed­nou ve svém dra­hém spor­tov­ním autě...Read more »

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 90 %

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) za pomo­ci sta­rých zná­mých a nových spo­jen­ců vstu­pu­je do šíle­ných a nebez­peč­ných para­lel­ních svě­tů mnoho­vesmí­ru, aby se utkal se záhad­ným sou­pe­řem... Jméno Sam Raimi bude mít vět­ši­na...Read more »

Illumináti

Ilumináti jsou fik­tiv­ní taj­ná spo­leč­nost super­hr­di­nů vystu­pu­jí­cí v ame­ric­kých komik­sech vydá­va­ných nakla­da­tel­stvím Marvel Comics. Postavy spo­ji­ly své síly a taj­ně pra­cu­jí v záku­li­sí. Existence Iluminátů byla zalo­že­na (pro­střed­nic­tvím pří­bě­ho­vé­ho ret­co­nu) v jejich prv­ním...Read more »

Doctor Strange - 80 %

Dr. Strange je vel­mi chyt­rý neu­ro­chi­rurg, kte­rý svou aro­gan­cí při­jde o všech­no, co by mohl. Jeho šikov­né ruce jsou těž­ce poško­ze­né a při hle­dá­ní řeše­ní své­ho pro­blé­mu, kdy už nemů­že dělat svou...Read more »

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - 95 %

Tak se nám po 6. letech vrá­til zpět Doktor Strange. Po zku­še­ném Scottu Derricksonovi reži­sér­skou vůd­čí roli pře­vzal ješ­tě zná­měj­ší Sam Raimi. Konečně to není kla­sic­ká Avengerovka, o hrdi­nech, co zná­me, ale je...Read more »

Nový svět – korejští gangsteři volí bosse

Nedávno pěl Filmfanatic chválu na korejský snímek V.I.P., který mě zaujal natolik, že jsem se vydal pátrat, jaké další filmy má režisér Park Hoon-jeong na svědomí. Objevil jsem, že...Read more »

Perfect days - I ženy mají své dny

Dostalo se mi oneh­dy neve­řej­né výtky, že se ve svých zříd­ka­vých člán­cích o fil­mech zamě­řu­ji na moc inte­lek­tu­ál­ní kous­ky, tak­že si na své nepři­jdou „nor­mál­ní“ čte­ná­ři, kte­ří samo­zřej­mě cho­dí do...Read more »

Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain)

Potřebujete-li pozi­tiv­ně nala­dit, chcete-li na chví­li zapo­me­nout na myš­len­ky tmavších barev a vyla­dit svou tvář do úsmě­vu, Amélie z Montmartru tohle všech­no na výbor­nou spl­ní. Nejen to, návdav­kem jde ješ­tě o film...Read more »

Muži v říji

S fil­mem Muži v říji jsem se dlou­ho míjel. Chtěl jsem na něj totiž jít na zákla­dě něko­li­ka dob­rých refe­ren­cí do kina a pro­vá­hal jsem prv­ní dva týd­ny pro­mí­tá­ní. Od té...Read more »
Stránka načtena za 1,76003 s | počet dotazů: 190 | paměť: 33924 KB. | 29.05.2022 - 12:41:16