Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen

American Truck Simulator: Lode King & Prestige Trailers Pack DLC

O tom­to poten­ci­ál­ním pro­jek­tu se již del­ší dobu obje­vo­va­lo mno­ho teo­rií a dnes se může­me oprav­du s rados­tí podě­lit o skvě­lou zprá­vu s naším ##BestCommunityEver. Nyní může­me ofi­ci­ál­ně ozná­mit, že jsme se spo­ji­li...Read more »

Pohádky z Kouzelného palouku - genetická metoda čtení - čteme sami

Hledáte prv­ní čte­ní pro své děti či vnou­ča­ta? Jste uči­tel­ka v prv­ní tří­dě základ­ní ško­ly a vyu­ču­je­te gene­tic­kou meto­du čte­ní? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Pohádky z Kouzelného palou­ku, jejíž autor­kou je...Read more »

Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek

Bylinky a vše kolem nich doslo­va milu­ji, někte­ré z nich si sama pěs­tu­ji, jiné nao­pak sbí­rám mimo domov, a pro­to není divu, že jsem sáh­la po této úchvat­né novin­ce „Bylinky pro kaž­dé­ho. Vše...Read more »

Top Gun

Top Gun je ame­ric­ký akč­ní film z roku 1986, kte­rý reží­ro­val Tony Scott a pro­du­ko­va­li Don Simpson a Jerry Bruckheimer ve spo­lu­prá­ci s Paramount Pictures. Scénář napsa­li Jim Cash a Jack Epps Jr. a byl...Read more »

Když jsem já sloužil to první léto

Read more »

Prohlášení DLC Heart of Russia - Euro Truck Simulator 2

Dostali jsme od vás spous­tu dota­zů ohled­ně budouc­nos­ti Heart of Russia, naše­ho DLC s mapo­vým roz­ší­ře­ním pro Euro Truck Simulator 2. Proto dnes po dlou­hém zva­žo­vá­ní cítí­me, že je čas na...Read more »

Top Gun: Maverick – nejlepší filmový návrat za posledních 30 let!

Nebýt covi­du, mohl Filmfanatic tuhle oslav­nou recen­zi napsat už před dvě­ma roky. Nicméně nako­nec jsme se dočka­li v roce 2022. Od pre­mi­é­ry prv­ní­ho Top Gunu tedy uply­nu­lo neu­vě­ři­tel­ných 36 let,...Read more »

Highlights | Finland vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Renault Trucks T Tuning Pack DLC

Zdá se, že hum­buk kolem dneš­ní­ho ozná­me­ní byl tak hla­si­tý, že by ho prav­dě­po­dob­ně sly­še­li i ast­ro­nau­ti ve vesmí­ru. A i když bychom rádi řek­li, že pro ten­to nový obsah je nebe...Read more »

V animovaném seriálu Star Wars: Tales of the Jedi si skrze dabing zopakuje Liam Neeson...

... roli Qui-Gon Jinna z Epizody I: Skryté hroz­by, mlad­ší ver­zi Qui-Gon Jinna poté namlu­ví Neesonův syn Micheál Richardson. Animovaný seri­ál by měl mít poté 6 epi­zod, kro­mě epi­zo­dy s Qui-Gon...Read more »

Highlights | Czechia vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Czechia vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

The Pregame Skate - 29 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »

2022 IIHF Hall of Fame Induction Ceremony

Read more »

Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se během své­ho vyhnan­ství na poušt­ní pla­ne­tě Tatooine sna­ží vyhnout pozor­nos­ti Impéria, v osud­ný moment ovšem nastá­vá moment, kdy se Obi-Wan Kenobi bude muset opět vydat...Read more »

Full Game | Canada vs. Czechia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Canada vs. Czechia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Pravidla chování dětí v mateřské škole - výborná publikace pro všechny učitelky

Každé dítě, ale i dospě­lý potře­bu­je mít pocit bez­pe­čí, jis­to­ty, kte­rý nám usnad­ní dodr­žo­vat pra­vi­dla po celý život. Dnešní moder­ní výcho­va pří­liš pra­vi­dlům nepře­je. Hranice děti čas­to pře­kra­ču­jí a rodi­če si s dět­mi...Read more »

Zámecká strašidla - čtení pro prvňáčky

Máte rádi pohád­ky o stra­ši­dlech a zám­cích? Chcete ochut­nat růžo­vý cukr, kte­rý duch František vyro­bil pro bílou paní Herulu? Hledáte zají­ma­vé čte­ní pro prv­ňáč­ky? Iva Hoňková je autor­kou kni­hy Zámecká stra­ši­dla,...Read more »

Full Game | Finland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Finland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Quick Cuts | Cole Sillinger (Canada) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Quick Cuts: Cole Sillinger | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Anttila The Impactful | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

The Pregame Skate - 28 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »

Titulky k The Endgame S01E10 - Happily Ever After

Vítejte u titulků k závěrečné epizodě první řady seriálu The Endgame, jelikož je toto finále zároveň posledním dílem tohoto seriálu, nebudu nic prozrazovat ani naznačovat, jak to dopadne, co...Read more »

Interstellar

Recenze na můj nejoblíbenější film všech dob – Interstellar: Dlouho jsem přemýšlel, jestli má vůbec cenu, aby tohle psal, jestli se vůbec byť jen střípek geniality tohoto filmu dá...Read more »

Sexmise

Sexmise je pol­ská vědec­ko­fan­tas­tic­ká kome­die z roku 1983, kte­rou reží­ro­val Juliusz Machulski. Hlavními hrdi­ny fil­mu jsou Maks (Jerzy Stuhr) a Albert (Olgierd Łukaszewicz), hiber­no­va­ní v roce 1991, kte­ří se po vál­ce pro­bou­ze­jí v roce...Read more »

Los Bitchos – Let The Festivities Begin (2022)

Se sku­pi­nou Los Bitchos jsem se setkal díky algo­rit­mu strán­ky you­tu­be, kte­rá mi nabíd­la jejich song Pista. Ten mi při­šel zají­ma­vý, vyhle­dal jsem si dal­ší tvor­bu (kte­ré tedy teh­dy...Read more »

Adelheid

Jsou fil­my, kte­ré se člo­vě­ku vyhý­ba­jí, a v mém pří­pa­dě neznám lep­ší pří­klad než Adelheid, dal­ší mis­trov­ské dílo reži­sé­ra Františka Vláčila. Zatímco Markétu Lazarovou nebo Údolí včel jsem viděl oprav­du čas­to...Read more »

Dům u jezera

 Pokud si vzpo­mí­ná­te na hlav­ní duo fil­mu Nebezpečná rych­lost a máte k němu klad­ný vztah, urči­tě bude­te potě­še­ni obsa­ze­ním nové­ho fil­mu, nezná­mé­ho reži­sé­ra Alejandra Agresti, Dům u jeze­ra. Agresti obsa­dil do hlav­ních...Read more »

Dvanáct rozhněvaných mužů

Dobrý film má mno­ho podob, vět­ši­na z nich je již not­ně okou­ka­ná, což se čas­to při­su­zu­je tomu, že film jako řemes­lo má za sebou už poměr­ně dlou­hou his­to­rii a zkrát­ka není...Read more »

Mads Mikkelsen natáčí film Králova země v České republice

Dánský herec Mads Mikkelsen se pod­le vče­rej­ší­ho ozná­me­ní na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes vrá­tí do České repub­li­ky, aby zde nato­čil dobo­vé dra­ma King’s Land reži­sé­ra Nikolaje Arcela. Mikkelsen a Arcel již...Read more »

Peče celá země

Nevím proč, ale do téhle reality show jsem se prostě zamiloval, ať už je to mojí láskou ke sladkým pokrmům nebo tak pozitivní atmosférou, kterou Peče celá země vytváří....Read more »

Top Gun: Maverick (2022)

Jeden z fil­mů roku a jeden z nej­lep­ších Sequelů vůbec. Joseph Kosinski nepat­ří pro mne mezi až tak výraz­né reži­sé­ry, byť Hrdinové Ohně jsou vel­ká emo­ci­o­nál­ní pec­ka, Tron byl zají­ma­vý a Oblivion mi...Read more »

Na světle záleží

Read more »

Full Game | Switzerland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Finland vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Switzerland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Switzerland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Finland vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Finland vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Top Gun: Maverick: opožděné pokračování s Tomem Cruisem stoupá k obloze

Tom Cruise se vra­cí na oblo­hu ve fil­mu Top Gun: Maverick, doko­na­lé pokra­čo­vá­ní, kte­ré při­ná­ší vše, co si lze od pokra­čo­vá­ní hitu z roku 1986 přát... a ješ­tě něco navíc. Nečekaně...Read more »

Full Game | Sweden vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Germany vs. Czechia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Sweden vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Germany vs. Czechia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Best of Ref Cam - Episode 3 | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

The Pregame Skate - 26 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »

Slovakia: The Young Stars | 2022 #IIHFWorlds

Read more »
Stránka načtena za 1,94398 s | počet dotazů: 292 | paměť: 39833 KB. | 28.11.2022 - 06:36:03