Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Duben

Vláďa o své strategii | Survivor CZ&SK

Read more »

Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

Myslel som si, že už ma naša pro­duk­cia nedo­ká­že ničím extra prekva­piť, no hlbo­ko som sa mýlil. Je neu­ve­ri­teľ­né ako ničia znač­ku Survivor. SK-55.epizóda Poďme ale popo­ri­a­d­ku a začí­na­me súbo­jom...Read more »

Miláček

Miláček je dra­ma­tic­ký film z roku 2012, kte­rý reží­ro­va­li Declan Donnellan a Nick Ormerod a ve kte­rém si zahrá­li Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci a Colm Meaney. Film je...Read more »

One Shot – střílečka na jeden zátah

Možná bych to nena­zval pří­mo rene­san­cí, ale žánr akč­ních stří­le­ček sku­teč­ně pro­chá­zí mini­mál­ně obro­ze­ním. Vše začal v r. 2015 John Wick, kte­rý se dočkal už 3 dílů a Filmfanatic by z toho­to...Read more »

Promlčeno – Recenze – 60 %

Promlčeno je novým fil­mem reži­sé­ra a sce­náris­ty Roberta Sedláčka (Rodina je základ stá­tu, Jan Palach). Ten sní­mek podě­dil po režij­ním debu­tan­to­vi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námě­tu a spo­lu­au­tor scé­ná­ře film dokon­ce...Read more »

Skutečný život hospodářských zvířat - o životě hospodářských zvířat bez cenzury

Víte kdo je jehni­ce, jalo­vi­ce či kuři­ce? Chcete se dozvě­dět, kolik vlny vypro­du­ku­je jed­na ovce při jed­né stří­ži? Tak na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více vám odpo­ví novin­ka nakla­da­tel­ství KAZDA s názvem...Read more »

Koho tím Chili asi myslí? | Survivor CZ&SK

Read more »

Odpustili byste Johy? | Survivor CZ&SK

Read more »

Jak Veronika podrazila Vláďu? | Survivor CZ&SK

Read more »

Není už pozdě? | Survivor CZ&SK

Read more »

Kmenová rada | Survivor CZ&SK

Read more »

Žádnou krev

Read more »

Nespoutaný Django

Šílenec Tarantino po 3 letech, kdy byl zalez­lý v útro­bách Hollywoodu a peč­li­vě tam při­pra­vo­val svo­je vele­dí­lo, nyní při­vá­dí na kol­biš­tě svě­to­vé fil­mo­gra­fie dal­ší ze svých vypipla­ných děl. Tentokrát však zabrousil do řeky...Read more »

Will Bowen: Příběhy štěstí

Kolik lidí, tolik život­ních pří­bě­hů. A pokud vás zají­má, jak to někte­ří děla­jí, že i přes nepří­zeň osu­du o sobě mohou říct, že jsou šťast­ni, pak je tato malá kní­žeč­ka tím pra­vým...Read more »

Survivor - 29. díl (SK - 53, 54.) - poslední Slovák

Pětice našich tro­seč­ní­ků - Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli - se pro­bu­di­la do 62. dne. Ze začát­ku jsem si nedo­ká­zal před­sta­vit, že by se ve slou­če­ní ocit­li ale­spoň tři z nich,...Read more »

Boj o přežití pokračuje. Voyo uvede australskou verzi reality show Survivor.

Reality show Survivor Česko & Slovensko spě­je do své­ho vel­ké­ho finá­le, kte­ré odstar­tu­je v pátek 6. květ­na ve 20:20 na obra­zov­kách TV Nova. Na jeho kon­ci bude znám vítěz, kte­rý si...Read more »

American Truck Simulator- Texas - Coastline Cities

V tuto chví­li je již tra­di­cí, že člá­nek na blo­gu týka­jí­cí se Texas DLC začí­ná­me něčím vel­kým. Věděli jste, že dél­ka pobře­ží, kte­ré ohra­ni­ču­je pobřež­ní geo­gra­fii Mexického záli­vu, je...Read more »

Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák

Do 62.dňa sa zobu­di­la top päť­ka nášho Survivoru- Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli. Na zači­at­ku som si mini­mál­ne troch z nich neve­del pred­sta­viť sko­ro ani v zlúče­ní, ale o tom je Survivor,...Read more »

Titulky k The Endgame S01E06 - Judge, Jury and Executioner

V dnešním díle se podíváme na poslední rozeznatelnou osobu z fotky, která zatím čítala jen samé darebáky... a to na soudkyni Caroline Walshovou. Ředitel Reál přidělil k jejímu domu...Read more »

Charlieho malá tajemství

Mezi kop­ci, sto­hy, závě­je­mi a kupa­mi špí­ny, kte­ré z důvo­dů lep­ší pro­dej­nos­ti jsou řaze­ny do kate­go­rie „tee­nager­ských“ komedií(ať už s pří­vlast­kem par­ty, roman­tic­ká, nebo cra­zy), se svě­te div se dá nalez­nout také...Read more »

Hon

Ačkoliv býva­jí čas­to fil­my evrop­ské­ho půvo­du vál­co­vá­ny veli­kos­tí svých zao­ce­án­ských brat­říč­ků, tak si stá­le fil­mo­vá tvor­ba ze staré­ho kon­ti­nen­tu zacho­vá­vá inti­mi­tu, kte­rou jen stě­ží v Hollywoodu napo­do­bu­jí. Příkladem za všech­ny...Read more »

Speed Racer

Speed Racer je spor­tov­ní akč­ní kome­die z roku 2008, kte­rou napsa­li a reží­ro­va­li sest­ry Wachowští. Film je zalo­žen na stej­no­jmen­né man­ga a ani­me sérii z 60. let 20. sto­le­tí. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Emile Hirsch,...Read more »

Promlčeno - 60 %

Radek (Karel Roden) se po téměř dva­ce­ti letech neče­ka­ně vra­cí do Čech, aby zde kon­tak­to­val jis­tou Elišku (Denisa Barešová) a jed­nou pro­vždy se vyrov­nal se svou minu­los­tí. V tom mu pomá­há Eva...Read more »

V.I.P. – špiónská hra o psychopata

Jihokorejská kine­ma­to­gra­fie pat­ří (ved­le pol­ské) k Filmfanaticovým nej­ob­lí­be­něj­ším. Láska zača­la po r. 2000, kdy jsem obje­vil, že nej­lep­ší roman­tic­ké fil­my vzni­ka­jí v Asii a nezříd­ka prá­vě v již­ní čás­ti Korejského polo­ostro­va. Poté násle­do­va­lo sezná­me­ní...Read more »

Soudce Dredd

Soudce Dredd je ame­ric­ký akč­ní sci-fi film z roku 1995 nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho komik­su 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlav­ní roli se před­sta­vil Sylvester Stallone, stráž­ce záko­na ve futu­ris­tic­ké...Read more »

Rodina Homolkových se vrací! Švandovo divadlo uvede současnou adaptaci kultovní filmové komedie

Babi Homolková, děda Homolka, Heduš, Ludva i nezbed­ná dvoj­ča­ta se vra­cí! Osmapadesát let od nato­če­ní slav­né­ho fil­mu Ecce homo Homolka Jaroslava Papouška se haš­te­ři­vá rodin­ka popr­vé obje­ví na diva­del­ní scé­ně. Inscenace Ecce homo...Read more »

Motolkomix, ne 2lfkomix

Read more »

Veronika se loučí s kmenem | Survivor CZ&SK

Read more »

Finální souboj! | Survivor CZ&SK

Read more »

Co si kmen myslí o Vláďovi? | Survivor CZ&SK

Read more »

Survivor - 28.díl (SK - 51., 52.) - „Chodíci sebevražda“

6. květ­na 2022 - to by mělo být datum finá­le, tak­že za dva týd­ny bychom měli znát vítě­ze Survivor Česko&Slovensko. Musím říct, že jak mě prv­ní díly neba­vi­ly, tak takhle,...Read more »

100 000 dolarů na slunci

Sto tisíc dola­rů na slun­ci je francouzsko-italský film reži­sé­ra Henriho Verneuila z roku 1964. Film je adap­ta­cí romá­nu Clauda Veillota Nous n’i­rons pas en Nigeria. Synopse Kdesi na jihu Maroka,...Read more »

Dobrý Will Hunting

Je jen úzká sor­ta fil­mů, na kte­ré se můžu podí­vat zkrát­ka kdo­ko­liv, ať už půjde o puber­ťá­ka, nebo babič­ku, tak bude divák nad­še­ný. Good Will Hunting pat­ří do toho­to úzké­ho...Read more »

Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta

Nadějné lví­če to dotáh­lo do fil­mu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic nevi­děl celý, ale nepo­čí­tal jsem, že by se z Laviho od 6. epi­zo­dy stal intro­vert­ní inte­lek­tu­ál. A počí­tal jsem správ­ně! Julius Lavický,...Read more »

Červený trpaslík - Země zaslíbená

Red Dwarf: The Promised Land (Červený trpas­lík: Země zaslí­be­ná) je brit­ský kome­di­ál­ní tele­viz­ní spe­ci­ál z roku 2020 a jedi­ný díl 13. sezó­ny brit­ské­ho sci-fi sit­co­mu Červený trpas­lík Ve spe­ci­á­lu se posád­ka Červeného...Read more »

Titulky k The Endgame S01E05 - Gold Rush

Vítejte u titulků k šesté epizodě seriálu The Endgame tentokrát s názvem Zlatá horečka. Podíváme se do banky federálních rezerv, kde je v trezoru ukryto 6 tun zlata. Val...Read more »

Chili vs Johy | Survivor CZ&SK

Read more »

Survivor-28.epizóda(SK-51.,52.)-„Chodíci sebevražda“

6.mája 2022- toto by mal byť dátum finá­le, tak­že o dva týžd­ne by sme mali spo­znať víťa­za Survivor Česko&Slovensko. Musím pove­dať, že ako ma neba­vi­li tie prvé čas­ti, tak tak­to...Read more »

Survivor SONG od Chili | Survivor CZ&SK

Read more »

Survivor SONG od Chili| Survivor CZ&SK

Read more »

Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn

Čas od času se Filmfanatic s chu­tí vydá pro­ti prou­du času, aby si dopl­nil fil­mo­vé vzdě­lá­ní někte­rým kla­sic­kým kous­kem. Nevím, jak pro vás, ale pro mě čer­no­bí­lý film roz­hod­ně není...Read more »

Survivor - 27. díl (SK-49., 50.) - Píseň Survivor pokračuje

Po minu­lé skvě­lé epi­zo­dě jsem čekal dal­ší slab­ší díl s odmě­nou, ale nako­nec jsem se odmě­ny dočkal já, a to díky epi­zo­dě s kme­no­vou radou. SK-49. díl Na začát­ku jsme vidě­li ublí­že­né Chilli...Read more »

Kmen hlasoval | Survivor CZ&SK

Read more »

American Truck Simulator: 1.44 Open Beta

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.44 pro hru American Truck Simulator, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato větev je sesta­ve­ním ve...Read more »

The Outfit – šaty a řeči dělají gangstera

Filmfanatic milu­je gan­gs­ter­ky. To je zná­má věc a při­po­mí­nám to snad u kaž­dé dru­hé recen­ze. Je to zkrát­ka můj nej­ob­lí­be­něj­ší žánr, a i když už jsem v tomhle ran­ku viděl leda­cos, pořád mohou při­chá­zet...Read more »

Den poté

Den poté je novým kata­stro­fic­kým fil­mem, ve kte­rém vli­vem glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní a tání ledov­ců dojde k naru­še­ní atlan­tic­ké­ho prou­dě­ní a para­dox­ně na celé sever­ní polo­kou­li k prud­ké­mu ochla­ze­ní, na kte­ré se lid­stvo nemů­že...Read more »

28 dní poté

Fakt, že evropští tvůr­ci jsou ve všech smě­rech z jiné­ho masa než ti za vel­kou lou­ží, je více než zře­tel­ný, ovšem jed­nou za čas se fil­ma­ři ze staré­ho kon­ti­nen­tu střet­nou...Read more »

Top Gear slaví 45 let od prvního dílu.

Top Gear byl brit­ský moto­ris­tic­ký maga­zín vytvo­ře­ný BBC a vysí­la­ný na BBC Two mezi 22. dub­nem 1977 a 17. pro­sin­cem 2001. Pořad se zamě­řo­val na řadu moto­ris­tic­kých témat, nej­čas­tě­ji na recen­ze auto­mo­bi­lů, bez­peč­nost...Read more »

Daně

Read more »

Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %

Česká kome­die Po čem muži tou­ží, v níž se posta­va šovi­nis­tic­ké­ho šéf­re­dak­to­ra ocit­la půso­be­ním magic­ké­ho zaklí­nadla v žen­ském těle, byla zahá­je­na myš­len­kou, že ženy to mají v živo­tě jed­no­duš­ší. Tento názor pak hlav­ní­ho...Read more »
Stránka načtena za 2,74135 s | počet dotazů: 246 | paměť: 35702 KB. | 29.05.2022 - 14:23:10