Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Únor

V kině Aero proběhne 17. Ročník Festivalu otrlého diváka

Do žiž­kov­ské­ho kina Aero zamí­ří divá­ci ve dnech 28. úno­ra až do nedě­le 6. břez­na 2022. Stálý dra­ma­tur­gic­ký tým si pro návštěv­ní­ky při­pra­vil více než 15 fil­mů a jed­nu „před­náš­ku“ Filmový hov­no­cuc....Read more »

SCS Software podporuje Ukrajinu

24. úno­ra 2022 zaú­to­či­ly rus­ké vojen­ské síly na svo­bod­nou Ukrajinu, kte­rá se nachá­zí v těs­né blíz­kos­ti České repub­li­ky, kde síd­lí naše stu­dio a tým. Od toho dne jsme všich­ni zůsta­li v šoku a s vel­mi...Read more »

Kukuška

Probíhá dru­há svě­to­vá vál­ka a kde­si při finsko-ruské hra­ni­ci se náhod­ně set­ka­jí postar­ší Rus, mla­dý Fin a hezká Laponka, kte­ří si navzá­jem nero­zu­mě­jí ani slo­vo. Ale doro­zu­mí­vat se muse­jí. To, jak se...Read more »

Denní hlídka - Dnevnoy dozor

Noční hlíd­ka, byla fil­mem, kte­rý se vstou­pil do kin bez vět­ší­ho mar­ke­tingo­vé­ho poprasku. Jenže vzá­pě­tí na to se z něj stal vel­ký hit. Protože jen nej­vět­ší opti­mis­ti do té doby...Read more »

Noční hlídka - Aneb první ruský blockbuster!

Nechcu nějak machro­vat – navíc nemám kří­d­la – ale jen zříd­kakdy se mi při­ho­dí, abych měl z něja­ké­ho fil­mu vyslo­ve­ně guláš. Nebudu-li počí­tat ty sním­ky, kte­ré si obvykle pouš­tím po něja­kém...Read more »

Temný rytíř

Filmové seque­ly na úspěš­né holly­wo­od­ské trhá­ky býva­jí růz­né. Jsou tako­vé, kte­ré pří­mo nava­zu­jí na děj své­ho před­chůd­ce, tako­vé, kte­ré z něj vychá­ze­jí jen vol­ně, i tako­vé, kte­ré původ­ní záplet­ku pou­ze kopí­ru­jí......Read more »

Batman začíná

První film Batman Začíná nám uka­zu­je smrt Brucových rodi­čů, jeho vyrůs­tá­ní a tou­hu po pomstě. Zničený mla­dý Bruce Wayne odjíž­dí do Tibetu, aby lépe poznal zlo­čin­ce. Právě v Tibetu se ho ujme...Read more »

The Batman - 90 %

Dva roky slí­dě­ní po uli­cích jako Batman, kte­rý nahá­ní strach zlo­čin­cům, zaved­ly Bruce Waynea (Robert Pattinson) hlu­bo­ko do stí­nů Gotham City. Mezi zko­rum­po­va­nou sítí měst­ských úřed­ní­ků a vyso­ce posta­ve­ných osob­nos­tí má...Read more »

Ochránci | Guardians [30 %]

Rusko se sna­ží v posled­ní době tak tro­chu dohnat Hollywood co se týče vel­kých pop­cor­no­vých podí­va­ných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku nesku­teč­ně úspěš­ný Stalingrad a nyní při­chá­zí pal­ba...Read more »

LEGO® Batman film

Před lety nám autor­ská dvo­ji­ce Phil Lord a Chris Miller naser­ví­ro­va­la nesmír­ně ori­gi­nál­ní ani­mák, kde hlav­ní roli hrá­ly figur­ky ze slavn­né­ho lega. Lego pří­běh byl obrov­ský hit, pro­to se stu­dio...Read more »

Batman: Arkham Knight

Vzhledem k tomu, že GTA V běhá ply­nu­le, hra, kte­rá vyjde v podob­nou dobu, by moh­la také běžet rych­le a ply­nu­le. Začal jsem hrát i star­ší ver­ze, abych měl s čím srov­ná­vat, a bohu­žel mě hra...Read more »

Vražedné stíny

Tohle snad selha­lo na všech fron­tách. První díl ješ­tě šel, ale ten dru­hý byl fakt tra­gic­ký. Takže popo­řa­dě. Naprosto pří­šer­ný scé­nář - dia­lo­gy jako by napsal šest­nác­ti­le­tý kluk kte­rý...Read more »

Ilustrátorská mateřská - 41

Read more »

Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení

M*A*S*H je ame­ric­ký váleč­ný komediálně-dramatický tele­viz­ní seri­ál, kte­rý se vysí­lal na sta­ni­ci CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako prv­ní původ­ní spin-off seri­ál adap­to­va­ný pod­le celo­ve­čer­ní­ho...Read more »

Porází Tomáš Braňa i po osmé? | Survivor CZ&SK

Read more »

Lovci pokladů: Kniha tajemství

První díl Lovců pokla­dů vydě­lal obrov­ské pení­ze a stal se z něj hit, a to i když samot­ný film nebyl žád­ný zázrak. Přesto všech­no si našel své pub­li­kum a když jste se chtě­li v kině...Read more »

Dominika je z MAO nadšená! | Survivor CZ&SK

Read more »

Sedm let v Tibetu

Sedm let v Tibetu je ame­ric­ký váleč­ný živo­to­pis­ný film z roku 1997, kte­rý nato­čil Jean-Jacques Annaud. Film je zalo­žen na vzpo­mín­ko­vé kni­ze rakous­ké­ho horo­lez­ce a důstoj­ní­ka SS Heinricha Harrera Sedm let v Tibetu...Read more »

Hra

Hra je ame­ric­ký thriller z roku 1997, kte­rý nato­čil reži­sér David Fincher s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlav­ních rolích a kte­rý pro­du­ko­va­ly spo­leč­nos­ti Propaganda Films a PolyGram Filmed Entertainment. Vypráví pří­běh boha­té­ho inves­tič­ní­ho...Read more »

Johy je už z aliancí zoufalá | Survivor CZ&SK

Read more »

Vláďa a Chili mají stejný cíl? | Survivor CZ&SK

Read more »

Komu věří Vladimír? | Survivor CZ&SK

Read more »

Hvězdy seriálu Kancl se spolu znovu sejdou – tak trochu

John Krasinski obsadil svůj nový chystaný snímek. Součástí jeho vysněného obsazení je i jeho „exšéf“ Steve Carell. I přes to, že si režírování osahal už při vystupování v populárním...Read more »

Hvězdy seriálu Kancl se spolu znovu sejdou – tak trochu

John Krasinski obsadil svůj nový chystaný snímek. Součástí jeho vysněného obsazení je i jeho „exšéf“ Steve Carell. I přes to, že si režírování osahal už při vystupování v populárním...Read more »

Adam o výsledku hlasování | Survivor CZ&SK

Read more »

Hlasování! | Survivor CZ&SK

Read more »

„Adam mi nebyl sympatický, ale...“ | Survivor CZ&SK

Read more »

Vladimír přemlouvá Chili! | Survivor CZ&SK

Read more »

Šla by vám tahle hra? | Survivor CZ&SK

Read more »

Jak bude hra probíhat? | Survivor CZ&SK

Read more »

Film Nosferatu Roberta Eggerse s Anyou Taylor-Joy se přihlásil k natáčení v České republice

Německá upír­ská kla­si­ka Nosferatu se ten­to měsíc doži­la 100 let a v sou­čas­né době se při­pra­vu­je nová adap­ta­ce toho­to horo­ru, kte­rou bude reží­ro­vat Robert Eggers (Čarodějnice) s čas­tou spo­lu­pra­cov­ni­cí Anyou Taylor-Joy v hlav­ní...Read more »

RECENZE – MRTVÍ UMÍ MLUVIT

Autorka: A. K. TurnerPřeklad: Zdík DušekNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2021Vazba: pevná/vázanáPočet stran: 304ISBN:  978-80-7633-557-8Anotace:Cassie, asistentka v pitevně, už za svou praxi zažila leccos. Ovšem teď před ní na stole...Read more »

Akutní ambulance 2

Read more »

Pro pár dolarů navíc

Pro pár dola­rů navíc (ital­sky: Per qualche dolla­ro in più) je spaghet­ti wes­tern z roku 1965, kte­rý nato­čil Sergio Leone. V hlav­ních rolích lov­ců odměn v něm vystu­pu­jí Clint Eastwood a Lee Van...Read more »

Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!

První Underworld byl cel­kem do poho­dy. Ostatní sice rem­ca­li, že je to trap­ný kopí­rák sním­ků Blade a Matrix, ale mně - svě­te, div se - se zalí­bil. Ne že bych...Read more »

Pravda o Statečném srdci

„Historii píšou ti, kte­ří navlé­ka­jí hrdi­nům oprát­ku,“ sdě­lu­je vypra­věč na úvod a zajiš­ťu­je si tak ali­bi pro příští minu­ty. Mel Gibson, v pěta­de­va­de­sá­tém roce už něko­lik let holly­wo­od­ská herec­ká hvězda a reži­sér,...Read more »

Tajemství Kremlu - 90 %

Kreml v rus­kém jazy­ce zna­me­ná pev­nost, nebo opev­ně­ní, i před cizí­ma oči­ma, což tak tro­chu napo­ví­dá i název kni­hy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novi­nách či ve zpra­vo­daj­ství řeče­no už hod­ně, a ve...Read more »

Podpora her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator herního zařízení Steam Deck

Do vydá­ní Steam Decku od spo­leč­nos­ti Valve zbý­vá pou­hý den, což zna­me­ná, že je ide­ál­ní čas, abychom vás infor­mo­va­li o pod­po­ře her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator v tom­to...Read more »

Souboj kamarádů! Vyhraje Daniel nebo Tomáš? | Survivor CZ&SK

Read more »

Survivor - 11. díl (SK -17,18.) - Promíchání kmenů

Jedenáctý díl nám začal deba­tou po kme­no­vé radě a jak se uká­za­lo, Vladimír doká­zal kmen doko­na­le roz­dě­lit. Dokonce si mys­lím, že Veve by byla dal­ší v pořa­dí, kdy­by zůsta­li u původ­ní­ho slo­že­ní až...Read more »

Zůstane Tomáš neporaženým? | Survivor CZ&SK

Read more »

Kevin James chce dalšího Poldu ze sámošky

Ve svém posledním rozhovoru známý komik potvrdil, že by se rád vrátil jako přitroublý policista Paul Blart. První snímek s obtloustlým strážníkem pořádku vyšel už v roce 2009 a...Read more »

Dokáže Braňo porazit Adama? | Survivor CZ&SK

Read more »

Kevin James chce dalšího Poldu ze sámošky

Ve svém posledním rozhovoru známý komik potvrdil, že by se rád vrátil jako přitroublý policista Paul Blart. První snímek s obtloustlým strážníkem pořádku vyšel už v roce 2009 a...Read more »

Survivor-11.epizóda(SK-17.,18.)- Premiešanie kmeňov

SK-17.epizóda 11.epizóda nám zača­la deba­tou po kme­ňo­vej rade a ako sa uká­za­lo, tak Vladimír doko­na­le doká­zal roz­de­liť kmeň. Dokonca si mys­lím, že ďal­šia na rade by bola Veve, ak by šli...Read more »

Zpráva o záchraně mrtvého – Recenze – 40 %

Režiséra Václava Kadrnku, jenž zví­tě­zil v roce 2017 v hlav­ní sou­tě­ži fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech se sním­kem Křižáček, inspi­ro­val pro vznik jeho nové­ho fil­mu s názvem Zpráva o záchra­ně mrt­vé­ho hlu­bo­ký a nepří­jem­ný osob­ní...Read more »

Epický crossover hry Brawlhalla s G.I. JOE je tady

Vědět je polo­vi­na úspě­chu a hrá­či Brawlhalla musí vědět, že G.I. JOE Epic Crossover je ofi­ci­ál­ně v pro­vo­zu. Ve hře při­stá­li dva oblí­be­ní nin­jo­vé ze série G.I. JOE, Snake Eyes a Storm...Read more »

Porazí Tomáš znovu Braňa? | Survivor CZ&SK

Read more »

První noc v MAO! | Survivor CZ&SK

Read more »

Johy vůbec neví | Survivor CZ&SK

Read more »
Stránka načtena za 3,87902 s | počet dotazů: 323 | paměť: 40740 KB. | 08.12.2022 - 11:27:29