Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Leden > 18

Survivor - Nikola Čechová

Nikola Čechová (* 6. pro­sin­ce 1989, Praha) ali­as Shopaholic Nicol je čes­ká you­tu­ber­ka, býva­lá mode­rá­tor­ka tele­vi­ze Óčko a TV Nova, a také blo­ger­ka zabý­va­jí­cí se módou. Společně s Milanem Peroutkou mode­ro­va­la v letech 2019–2021 pořad Snídaně s Novou. Jedná se o jed­nu z nej­lé­pe vydě­lá­va­jí­cích a nej­o­de­bí­ra­něj­ších you­tu­be­rek v Česku. V sou­tě­ži Blogerka roku 2015 vyhrá­la v kate­go­rii...Read more »

Survivor - Vojtěch Drahokoupil

Vojtěch Drahokoupil se naro­dil 31. srp­na 1995 v Liberci, od svých osmi let ale žije v Toužimi, kde půso­bil v míst­ní kape­le All For 69. V letech 2014–2017 byl čle­nem hudeb­ní kape­ly New Element. Od roku 2018 je...Read more »

Survivor - Iva Pazderková

Vystudovala osmi­le­té gym­ná­zi­um v Brně a roku 2003 absol­vo­va­la JAMU. Proslavila se pře­de­vším účin­ko­vá­ním ve stand-up kome­dii Na sto­já­ka tele­viz­ní sta­ni­ce HBO v roce 2004 a do obec­né­ho pově­do­mí se dosta­la pro­střed­nic­tvím tele­viz­ní rekla­my na jogurt. Diváky baví pře­de­vším před­stí­rá­ním hlouposti a vtip­ný­mi „hláš­ka­mi“, arti­ku­la­cí a svým...Read more »

Survivor

Survivor je ame­ric­ká ver­ze mezi­ná­rod­ní tele­viz­ní rea­li­ty show Survivor, kte­rá je odvo­ze­na od švéd­ské­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Expedice Robinson, jehož auto­rem je Charlie Parsons a kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 1997. Americká...Read more »

Radleigh Valentine: Andělské rady

Velmi struč­né, jas­né a nako­nec i záři­vé kar­ty jsou oprav­du bla­ho­di­ní. Někdy k tako­vým tíh­nu a jiné se mi ani nechce vyta­ho­vat. „Tak jak to teda je?“ „Co čekat?“ Tak nepří­jem­né a struč­né otáz­ky...Read more »

Totaly worth it!

Read more »
Stránka načtena za 2,35894 s | počet dotazů: 156 | paměť: 33076 KB. | 22.05.2022 - 09:39:55