Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Leden > 11

Sněhurka a lovec

Sněhurka a lovec byl poměr­ně oče­ká­va­ný a hlav­ně hod­ně mar­ke­tingo­vě pro­sa­zo­va­ný sní­mek s mla­dý­mi naděj­ný­mi her­ci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvěz­dič­kou, kte­rá začí­ná hořet pořád­ným pla­me­nem. Rozhodně to není...Read more »

Ztracen v džungli

Skutečné pří­běhy táh­nou, zvláš­tě pak ty, u kte­rých mís­ty zůstá­vá rozum stát na dtím, co všech­no někte­ří lidé doká­za­li pře­žít či udě­lat. Na této vlně se pokou­ší svézt i jed­na z posled­ních letoš­ních...Read more »

Hunger Games jsou plné klišé, i když jdou proti proudu

S adap­ta­ce­mi úspěš­ných kniž­ních feno­mé­nů jdou jejich tvůr­ci vždy do rizi­ka. Buď se neza­lí­bí znal­cům před­lo­hy, pro­to­že se jejich tvůr­čí ambi­ce nespo­ko­jí s otroc­kým pře­pi­sem kni­hy do fil­mu, nebo se...Read more »

Far Cry 6 - Pagan: DLC Control je již na světě!

 Dnes se dočká­me dal­ší­ho roz­ší­ře­ní hry Pagan: Control! Majitelé Season Passu a hrá­či, kte­ří si DLC zakou­pi­li samo­stat­ně, se mohou oka­mži­tě pono­řit do mys­li Pagana Mina. Hráči na PC si mohou...Read more »

Vřískot 3

Vřískot byl a je jed­ním z nej­lep­ších horo­rů, kte­ré kdy byly k vidě­ní na fil­mo­vém plát­ně. Zavedl nebo spí­še osvě­žil žánr tzv. tee­nage­rov­ských vyvraž­ďo­va­ček. To však nic nemě­ní na tom, že byl nejen...Read more »

Rudý přízrak (2020)

Úžasná váleč­ná jíz­da z Ruska!! Rusové jsou ve váleč­ných fil­mech vel­mi sluš­ní, ale tohle pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, tak za posled­ní 2 roky, co vytvo­ři­li. Je to hod­ně netra­dič­ní pohled na...Read more »

Poslední šance (2021)

Jednozáběrový tak­tic­ký nátěr s tero­ris­ta­ma a nekom­pro­mis­ním Adkinsem! Scott Adkins je zají­ma­vý tím, že jed­nou za rok v té hro­ma­dě nesym­pa­tic­kých a lev­ných béček nato­čí i kloud­ný film a tohle bych zařa­dil do jeho sva­té...Read more »
Stránka načtena za 2,77286 s | počet dotazů: 191 | paměť: 34578 KB. | 13.08.2022 - 22:03:00