Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 2021 > Září > 09

Bohové musejí být šílení

Bohové musí být šíle­ní je kome­di­ál­ní film z roku 1980, kte­rý napsal, pro­du­ko­val, sestří­hal a reží­ro­val Jamie Uys. Jedná se o mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci Jihoafrické repub­li­ky a Botswany, prv­ní film ze série The Gods...Read more »

Ghost in the Shell

Píše se rok 2029, kvů­li narůs­ta­jí­cím pro­blé­mům s hac­ke­ry byl zří­zen zvlášt­ní útvar Sekce 9. Hlavním cílem jejich akti­vit je hac­ker nabou­rá­va­jí­cí se do kyber­ne­tic­kých moz­ků význam­ných osob­nos­tí i oby­čej­ných lidí......Read more »

Maria Montessoriová - učitelka nové doby

Marie Montessoriová byla význam­ná osob­nost ve výcho­vě a vzdě­lá­vá­ní dětí. Taktéž prv­ní ženou, kte­rá se sta­la lékař­kou. Laura Baldiniová je autor­kou romá­nu s názvem Maria Montessoriová, kte­rá do detai­lu popi­su­je úspěch...Read more »

Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit

S tím, jak jsme neu­stá­le v jed­nom kole, se čím dál více zají­má­me o to, jak zís­kat ener­gii. Přijít ale na správ­né řeše­ní nemu­sí být snad­né. Na tělo má vliv naše...Read more »

Legenda o Batmanovi - Rok nula

Kdo zná­te Batmana, asi všich­ni, že… V srpnu a v září vyšly prv­ní dvě kni­hy. Rok nula, prv­ní a dru­há část. Tyto kni­hy nám dáva­jí před­sta­vu, co je vlast­ně Batman a co nás čeká...Read more »

Osamělý svobodný muž – 74

Read more »
Stránka načtena za 2,11985 s | počet dotazů: 185 | paměť: 31729 KB. | 17.10.2021 - 16:33:40