Moonraker - James Bond tentokrát ve vesmíru.

Raketoplán Moonraker une­sou při letec­ké pře­pra­vě pří­mo ze vzdu­chu. James Bond (Roger Moore) se při pát­rá­ní dostá­vá do Draxova prů­mys­lo­vé­ho závo­du. Tady zjiš­ťu­je, že Hugo Drax (Michael Lonsdale) vyvi­nul ner­vo­vý plyn,...Read more »

Alžběta a Nina - Nevyřčená slova kopou ty nejhlubší propasti

Máte rádi sil­né pří­běhy? Chcete poznat dvě výji­meč­né ženy? Tak je prá­vě vám urče­na novin­ka Jany Poncarové s názvem Alžběta a Nina, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s....Read more »

Kamarádi z Medového lesa - Jak zahnat stesk

Máte rádi pohád­ky o lese a zví­řát­kách? Hledáte pro své děti či vnou­ča­ta las­ka­vý pří­běh s dob­rým kon­cem? Nakladatelství KAZDA pro vás při­pra­vi­lo krás­né čte­ní se zví­ře­cí­mi kama­rá­dy. Read more »

Základy gymnastické přípravy dětí

Moje gene­ra­ce byla v hodi­nách těles­né výcho­vy vycho­va­ná tra­dič­ním pří­stu­pem zamě­ře­ným na výkon a sou­tě­ži­vost při pou­ži­tí spe­ci­fic­kých pomů­cek, kdy po nás uči­tel vyža­do­val kázeň a přes­né pro­ve­de­ní cvi­ků. Na uči­te­lo­vu obra­nu lze kon­sta­to­vat,...Read more »

Nové plakáty k WandaVision.

Nové plakáty k WandaVision. Read more »

Všechno, co chci - První kniha nové série bestsellerové autorky Protiklady se přitahují

Romány švéd­ské autor­ky Simony Ahrnstedt si od roku 2010 zís­ka­ly nejen švéd­ské čte­nář­ky. Populární je i v Čechách. Nejednu čte­nář­ku potě­šil pod vánoč­ním strom­kem román z nové série Protiklady se při­ta­hu­jí s názvem...Read more »

Other Lives - For Their Love (2020)

 Skupina Other Lives pochází z americké Oklahomy a na scéně nezávislého rocku se pohybuje déle než jednu dekádu. Do vydání letošního alba "For Their Love" jsem je ale vůbec...Read more »

Velká kniha správného Čecha

Velkou kni­hu správ­né­ho Čecha by si měl pře­číst kaž­dý správ­ný vlas­te­nec, aby se dozvě­děl, proč být hrdý na zemi, v níž žije. Jelikož vlas­te­nec­tví by mělo být roz­ví­je­no už v raném...Read more »

Krizové situace ve škole - Bezpečnostní problematika ve školní praxi

Kniha Krizové situ­a­ce ve ško­le by nemě­la chy­bět v knihov­ně peda­go­gů, a to jak těch, kte­ří pat­ří co do prá­ce mezi osvěd­če­né mata­do­ry, tak těch, kte­ří učit tepr­ve začí­na­jí nebo se...Read more »

70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě

Obsáhlá pub­li­ka­ce plná vel­kých barev­ných foto­gra­fií potě­ší nejen milov­ní­ky sakrál­ní archi­tek­tu­ry, ale i ty, kte­ří rádi ces­tu­jí po České repub­li­ce a obje­vu­jí její krá­sy. Kostelů a kap­lí je u nás více než sedm tisíc....Read more »

Hrady Čech a Moravy - Známé i neznámé příběhy a osudy

Pětapadesát hra­dů Čech a Moravy zařa­dil do nové kni­hy gym­na­zi­ál­ní pro­fe­sor děje­pi­su Jan Kvirenc. Netradiční prů­vod­ce po hra­dech nabí­zí puto­vá­ní napříč celou his­to­rií od počát­ků stá­tu Přemyslovců až o sou­čas­nost. Hradními palá­ci...Read more »

24 vánočních příběhů do adventního kalendáře – pohádkové těšení

Těší se naše děti na Štědrý den? Zkraťme jim čeká­ní před­čí­tá­ním nápa­di­tých pří­bě­hů s vánoč­ní tema­ti­kou. Půvabná kníž­ka je urče­na mlad­ším čte­ná­řům a postup­ně je zave­de za kněž­nou na hrad, za...Read more »

Nové fotky k adaptaci videohry Uncharted.

Nové fotky k adaptaci videohry Uncharted.Read more »

# 25+ 25 nejočekávanějších filmů roku 2021: Rok 2020 je za námi, je na čase se podívat na to co přinese rok 2021. Společně ...

# 25+ 25 nejočekávanějších filmů roku 2021: Rok 2020 je za námi, je na čase se podívat na to co přinese rok 2021. Společně s Vojta Tulek se vám zde...Read more »

Závodní kůň, který odmítá běhat - zachrání malá Kája farmu svých rodičů?

Kája Bassová je malá hol­ka, kte­rá milu­je zví­řa­ta. Doma jí dělal spo­leč­nost bor­der teri­ér Boris. V jejím poko­ji bylo plno pla­ká­tů, na kte­rých se skvě­ly koně. Kája sko­ro kaž­dou noc...Read more »

Další film režiséra a scenáristy Bonga Joon-Hoa (Parazit) vznikne exkluzivně pro Netflix. Thriller s názvem Who Killed Mar...

Další film režiséra a scenáristy Bonga Joon-Hoa (Parazit) vznikne exkluzivně pro Netflix. Thriller s názvem Who Killed Mary? bude pojednávat o dvou mužích, kteří se ve špatný čas objeví...Read more »

Sólovka Flashe se začne natáčet v dubnu 2021 ve Velké Británii.

Sólovka Flashe se začne natáčet v dubnu 2021 ve Velké Británii.Read more »

K10

Read more »
Stránka načtena za 1,24818 s | počet dotazů: 166 | paměť: 28430 KB. | 23.01.2021 - 09:10:44