Kritiky.cz > 2020 > Srpen > 09

Nejbláznivější trendy líčení

Ráda se líčí­te a nebo­jí­te se expe­ri­men­to­vat? Řasenka, make-up, tro­chu tvá­řen­ky a decent­ní růžo­vá rtěn­ka, to není nic pro vás? A troufla bys­te si na něco z naše­ho sezna­mu nej­bláz­ni­věj­ších líčí­cích tren­dů? Ano?...Read more »

Pláž v Chorvatsku - romantická plavba zalitá sluncem a letní pohodou

Milujete léto a Chorvatsko? Chcete zažít pří­jem­nou plav­bu s tro­chou vzru­še­ní? Máte rádi romá­ny Julie Caplinové? Další kni­ha z její­ho pera s názvem Pláž v Chorvatsku vás ten­to­krát pře­ne­se na krás­nou pláž a ješ­tě krás­něj­ší...Read more »

Svět plný svátků - encyklopedie o svátcích, festivalech i oslavách celého světa

Víte, proč jak se sla­ví fes­ti­val blá­ta, či jak se honí kolo sýra z kop­ce? Chcete poznat jed­not­li­vé svát­ky a fes­ti­va­ly, kte­ré se sla­ví tře­ba u našich sou­se­dů? Máte rádi ces­to­vá­ní ať už...Read more »

Dinosaurům v patách - pohádkové příběhy pro všechny milovníky pravěku

Máte rádi dino­sau­ry? Chcete s nimi zažít báječ­né dob­ro­druž­ství? Markéta Vítková je autor­kou kni­hy Dinosaurům v patách, kte­rá se inspi­ro­va­la při tvor­bě této kni­hy zná­mým fil­mem Cesta do pra­vě­ku od Karla Zemana....Read more »

Bob a Bobek na návštěvě - poznej s nimi různá povolání

Máte rádi pohád­ky? Milujete komiksy? Chcete se spo­leč­ně s dět­mi vrá­tit do dět­ských let a zažít báječ­ná dob­ro­druž­ství s Bobem a Bobkem a poznat při­tom nej­růz­něj­ší povo­lá­ní? Libor Adam s kolek­ti­vem dal­ších auto­rů při­pra­vil báječ­nou...Read more »

Vlaštovka v bublině - román o budoucnosti jedné rodiny

Máte rádi romá­ny od čes­kých auto­rek a auto­rů? Chcete se podí­vat do budouc­nos­ti roku 2045. Markéta Lukášková je autor­kou romá­nu Vlaštovka v bub­li­ně. Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat do jed­né...Read more »

Upečeno s láskou - kváskový chléb a pečivo

Máte rádi kvás­ko­vý chléb? Milujete jeho nád­her­nou vůni a pod­ma­ni­vou chuť? Chcete se nau­čit upéct ten nej­lep­ší? Autorky kni­hy Upečeno s lás­kou Iva Trhoňová a Ludmila Gottwaldová vás to bez­po­chy­by nau­čí. Tak...Read more »

Devatenáct dopisů - to, co jsme měli je příliš krásné, abychom na to zapomněli

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh plný lás­ky, hlu­bo­ké­ho citu i sil­ných emo­cí? Jodi Perryová je autor­kou nád­her­né­ho romá­nu Devatenáct dopi­sů, v němž popi­su­je život člo­vě­ka, kte­rý ztra­tí paměť a co vše se děje...Read more »

Lušti, hádej, čti si - pracovní sešit pro všechny holky a kluky

Baví tě kří­žov­ky? Máš rád hádan­ky? Hledáte pro své děti zají­ma­vý pra­cov­ní sešit, ve kte­rém si pro­cvi­čí abe­ce­du a při­tom se nebu­dou ani minu­tu nudit? Zuzana Pospíšilová je autor­kou pra­cov­ní­ho...Read more »

Žena, kterou jsem byla - román o hledání nové budoucnosti

Do rukou se mně dostá­vá novin­ka Kerry Fisherové s názvem Žena, kte­rou jsem byla. K recen­zi jsem si jí vybra­la náho­dou. Jelikož jsem od této autor­ky žád­nou kni­hu nečet­la, byla to...Read more »

Krmíme ptáky - ale správně - krmení, ochrana a bezpečí pro ptáky po celý rok

Krmit ptá­ky se zdá na prv­ní pohled jed­no­du­ché, ale není tomu tak. Můj syn si pro zpra­co­vá­ní pro­jek­tu vybral téma Ptáci našich zahrad a oko­lí. O tuto pro­ble­ma­ti­ku se zají­má už...Read more »

Ptáci našich lesů - za zvukem ptačího zpěvu

Říše ptá­ků je veli­ce růz­no­ro­dá a fas­ci­nu­jí­cí. Je plná nej­růz­něj­ších roz­to­mi­lých mláďá­tek, jejich rodi­čů a zví­ře­cích rodi­nek. Andrea Pinnington, Caz Buckingham jsou autor­ka­mi lepo­re­la Ptáci našich lesů, kte­ré vás s vti­pem a leh­kos­tí...Read more »

4 měsíce, 3 týdny a 2 dny - vítěz Zlaté palmy z Cannes 2007

Snímek pojednává o dvou vysokoškolských studentkách za éry rumunského totalitarismu těsně před pádem železné opony, kdy během jednoho dne jedna z nich podstupuje tehdy zakázaný potrat. Vítěz Zlaté palmy...Read more »

Palm Springs - Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje!

Photo © HuRead more »

Samotáři - Nejlepší film Davida Ondříčka!

Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně ovlivní jejich budoucí život. Rozhlasový moderátor malého pražského rádia Petr (Saša Rašilov) se rozchází se svou dlouholetou přítelkyní...Read more »

Demolition Man - Kde jinde uvidíte prsa Sandry Bullock?

Los Angeles 1996 - policista John Spartan (Sylvester Stallone), řečený Demolition Man, v souboji s napůl geniálním, napůl šíleným zločincem Simonem Phoenixem (Wesley Snipes) způsobí nešťastnou náhodou smrt dvaceti...Read more »

Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.

Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes...Read more »

Marvel’s Avengers představují exkluzivní obsah pro...

Marvel's Avengers představují exkluzivní obsah pro hráče na PlayStation 4Read more »

Bethesda rozdává první Quake zadarmo. Legendární titul z...

Bethesda rozdává první Quake zadarmo. Legendární titul z roku 1996 si stačí přetáhnout z panelu všech her do panelu nalevo. V následujících dnech dorazí zdarma i Quake 2 a...Read more »

Speciální díl Přátel po letech se kvůli komplikacím s...

Speciální díl Přátel po letech se kvůli komplikacím s COVID-19 odkládá na neurčitoRead more »

Speciální díl Přátel po letech se kvůli komplikacím s...

Speciální díl Přátel po letech se kvůli komplikacím s COVID-19 odkládá na neurčitoRead more »

V Microsoft Flight Simulator navštívíte 14 světových...

V Microsoft Flight Simulator navštívíte 14 světových destinací a novodobých divů světa. Navštívíte: Chrám Angkor Vat v Kambodži ... Pyramidy v Gíze Hora Fudži v Japonsku Monolit...Read more »

Tiffany aneb šperkařská značka

Značka Tiffany byla zalo­že­ná v newy­or­ském Brooklynu už v roce 1837. Za jejím vzni­kem sto­jí dva páno­vé - John B. Young a Charles Tiffany, jehož jmé­no spo­leč­nost dodnes nosí. Nejen šperky naleznete...Read more »

Jarní typ? Proč ne.

Úvod do článku V tom­to člán­ku se podí­vá­me na prv­ní typ, kte­rým je jaro. Ukážeme si jeho cha­rak­te­ris­ti­ku, zamě­ří­me se na to, co zástup­ky­ním jar­ní­ho typu slu­ší a také se...Read more »

Dycky Sunderland (1. a 2. série)

S fot­ba­lo­vý­mi doku­men­ty se posled­ní dobou roz­tr­hl pytel. Není to jen slá­vis­tic­ká Totáln! sezo­na, ale tře­ba i All or Nothing: Manchester City nebo tro­chu exo­tič­těj­ší Maradona v Mexiku. Všechny zmí­ně­né titu­ly...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com