Kritiky.cz > 2020 > Červen > 29

Valkýra - jeden z posledních úspěšných filmů Briana Singera

Film je o němec­kých důstoj­ní­cích v čele s Tomem Cruisem, kte­rý hod­la­jí spáchat aten­tát na Adolfa Hitlera. V posled­ní době spí­še nebla­ze pro­slu­lý scien­to­log Tom Cruise se vra­cí do pozi­ce áčko­vé holly­wo­od­ské hvězdy...Read more »

Jaké herní úspěchy jste zaznamenali v druhém pololetí?

Jaké herní úspěchy jste zaznamenali v druhém pololetí?Read more »

Nová ukázka na CandymanaCandyman In Theaters September...

Nová ukázka na CandymanaCandyman In Theaters September https://www.CandymanMovie.com Don’t say his name. This September, Oscar® winner Jordan Peele unleashes a fresh take on the blo...youtube.comCandyman - In Theaters September...Read more »

Dokonalá oslava s kouzelníkem

Věřit na sílu kou­zel, to je typic­ky dět­ská zále­ži­tost. Ovšem ani rodi­če nad dob­rým kou­zel­ní­kem neo­hr­nou nos a vědí, že je to více než jen báječ­ná podí­va­ná. Dopřát vaše­mu dítě­ti...Read more »

Koně v díle Karla Maye - Ilči a Hatátitlá

Ilči („Vítr“) je hře­bec, kte­rý pat­řil Vinnetouovi. Byl to vra­ník, stej­ně jako jeho bra­tr Hatátitlá („Blesk“), kte­ré­ho Vinnetou věno­val své­mu pokrev­ní­mu bra­t­ro­vi Old Shatterhandovi. Oba hřeb­ci pochá­ze­li ze stej­né­ho...Read more »

Trailer na biografii Arethy Franklin Respect IN THEATERS THIS...

Trailer na biografii Arethy Franklin Respect IN THEATERS THIS DECEMBER. Following the rise of Aretha Franklin’s career from a child singing in her father’s church’s choir to her international...Read more »

Trailer na biografii Arethy Franklin Respect IN THEATERS THIS...

Trailer na biografii Arethy Franklin Respect IN THEATERS THIS DECEMBER. Following the rise of Aretha Franklin’s career from a child singing in her father’s church’s choir to her international...Read more »

Půst jeden den v týdnu

„Hladovění“ - někdy toto slo­vo nezpů­so­bu­je nej­lep­ší aso­ci­a­ce. Proto sovět­ský pro­fe­sor, lékař lékař­ských věd Nikolaev Jurij Sergejevič, aby nevy­stra­šil sovět­ský lid, kte­rý pře­žil vál­ku a hlad straš­ným slo­vem „hla­do­vě­ní“, při­šel...Read more »

Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot

„Kdybychom žili v har­mo­nii s naši­mi nej­ni­ter­něj­ší­mi poci­ty, moh­li bychom tuto ener­gii vyu­žít mno­hem lépe a efek­tiv­ně­ji,“ píše Miki Krefting ve své pří­ruč­ce ke kapes­ní­mu Crowleymu taro­tu. Připomíná, že čas­to chy­bí i komu­ni­ka­ce...Read more »

...

DRB: Evil Dead Rise by se mělo odehrávat v mrakodrapuRead more »

...

DRB: Evil Dead Rise by se mělo odehrávat v mrakodrapuRead more »

Dle představitele Sama Wilsona/Falcona Anthony Mackieho bude...

Dle představitele Sama Wilsona/Falcona Anthony Mackieho bude seriál Falcon a Winter Soldier fungovat jako šestihodinový filmRead more »

Dle představitele Sama Wilsona/Falcona Anthony Mackieho bude...

Dle představitele Sama Wilsona/Falcona Anthony Mackieho bude seriál Falcon a Winter Soldier fungovat jako šestihodinový filmRead more »

Kváskový mazanec

Velikonoční pon­dě­lí je za dveř­mi. Kdo mě zná, nebo již del­ší dobu sle­du­je, peče urči­tě doma svůj kvás­ko­vý chléb. Co takhle na Velikonoce zku­sit výbor­ný kvás­ko­vý maza­nec? Ingredience Rozkvašení...Read more »

#69 - Kvílení vlkodlaků (1981)

V roce 1981 vznik­ly dva fil­my o vlkod­la­cích, kte­ré změ­ni­ly ten­to žánr. Tím prv­ním bylo prá­vě „Kvílení vlkodla­ků“, prv­ní trans­for­ma­ce vlkodla­ka v reál­ném čase.Read more »