Kritiky.cz > 2020 > Červen > 26

Pán prstenů: Dvě věže - Není to horší... Není to lepší... Je to zkrátka jiné...

Peter Jackson je bůh! Věřte tomu, nebo ne, ale tenhle chla­pík vypá­lil všem ryb­ník. Ještě nedáv­no zatra­co­va­ný reži­sér ryzích béček se Společenstvem Prstenu kata­pul­to­val mezi nej­už­ší holly­wo­od­skou eli­tu a dru­hým...Read more »

Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let

Jste uči­tel­ka ve škol­ce? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dvou­le­tý­mi dět­mi? Novinka Kateřiny Markalousové s názvem Špunti ve škol­ce bude pro vás to pra­vé. Pojďte se na to se mnou...Read more »

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy - relaxace, komunikace, týmová práce

Stres je při­ro­ze­ná reak­ce na zátěž. Práce uči­tel­ky v mateř­ské ško­le kla­de na peda­go­gy vel­ké náro­ky. Umět pra­co­vat nejen s dět­mi, ale s rodi­či, svý­mi kole­gy­ně­mi, či kole­gy, také vede­ním i škol­ní inspek­cí. Velké...Read more »

Slzy od smíchu - román o neobyčejné ženě

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Slzy od smí­chu, jejíž autor­kou je Alena Blanářová, kte­rou vydal Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media. Máte rádi romá­ny od čes­kých auto­rek?...Read more »

Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!

David Ondříček pat­ří - snad spra­ved­li­vě - mezi před­ní čes­ké fil­ma­ře. Jeho „Šeptej“ je pro mě dodnes syno­ny­mem gene­rač­ní­ho fil­mu. A co dílo „Ve stí­nu“? Ondříček tu má opět své...Read more »

Neplechy čerta Zbrklíka – veselé příběhy pro nejmenší

„Jednoho oprav­du zamra­če­né­ho a pošmour­né­ho rána se čer­ti­ci Rozumbradě naro­dil malý, roz­to­mi­lý čer­tík,“ prá­vě tak začí­ná tato půvab­ná pohád­ko­vá kníž­ka Sandry Dražilové Zlámalové a ilu­strá­tor­ky Marie Koželuhové. Společnými sila­mi stvo­ři­ly už...Read more »

V novém filmu ze světa Pirátů z Karibiku si hlavní roli...

V novém filmu ze světa Pirátů z Karibiku si hlavní roli zahraje Margot Robbie, scénář napíše Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey). Produkovat bude stejně jako první pětici filmů...Read more »

Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké

Cítíme se čas­to una­ve­ní? Potřebujeme se uvol­nit a být více sami sebou? Toužíme se uzdra­vit a cítit se lépe ve svém těle? Úspěšná léči­tel­ka, Alla Svirinskaja, vystu­do­va­la medi­cí­nu a mezi její kli­en­te­lu...Read more »

Restorativní jóga – cesta ke zdraví

Cítíme se una­ve­ně? Bolívá nás hla­va, trpí­me záně­tem seda­cí­ho ner­vu, potře­bu­je­me sní­žit hmot­nost či zís­kat více ener­gie? Pomocí této uži­teč­né pub­li­ka­ce pro­nik­ne­me do tajů  spe­ci­fic­ké odno­že jógy a napo­mů­že­me zlep­še­ní naší...Read more »

Veselé celoroční tvoření pro každého

Kdybych ji měla cha­rak­te­ri­zo­vat, řek­la bych, že se jed­ná o nápa­di­tou kni­hu se sil­ným pří­bě­hem. Jan Diblíček, spo­lu­au­tor kre­a­tiv­ní­ho časo­pi­su a autor webo­vých strá­nek, se tvo­ře­ním zabý­vá už mno­ho let. Od...Read more »

Cristina Banfiová: Objevujeme dinosaury. Infografiky pro odhalování prehistorického světa

Pobláznili vás dino­sau­ři nebo už dokon­ce trpí­te dino­má­nií? Pak ve vaší knihov­ně nemů­že chy­bět kni­ha Objevujeme dino­sau­ry. Na jejích strán­kách oží­va­jí prehis­to­rič­tí tvo­ro­vé, kte­ří před mili­o­ny let vlád­li Zemi,...Read more »

Iva Gecková: Liška Šiška ve školce

Liška Šiška ve škol­ce je dal­ší z knih Ivy Geckové, věno­va­né malým poslu­cha­čům a jejich čte­ná­řům – rodi­čům a pra­ro­di­čům. Příběh ply­šo­vé liš­ky, kte­rou její Adélka zapo­mně­la ve škol­ce, pro­bou­zí v dětech fan­ta­zii,...Read more »

Jak investovat?

Máte star­ší sta­ve­ní, jaké je potře­ba opra­vit? Nevíte si ale rady, jak na tako­vé opra­vy a to včet­ně cen, hypo­ték i jiné pomo­ci? Podívejte se na zají­ma­vé rady i tipy, jak si...Read more »

Ničeho nelitujte!

Lítost kvů­li věcem, kte­ré jsme udě­la­li, se může časem zmír­nit. Neutišitelná je však lítost kvů­li věcem, kte­ré jsme neu­dě­la­li. (Sydney J. Harris) Nechcete žít tak, abys­te na kon­ci živo­ta...Read more »

Sedmilhářky

Kniha Sedmilhářky vze­šla ze stej­no­jmen­né­ho blo­gu a je dílem Bereniky Kohoutové a Mariky Šoposké, kte­ré jsou více než spisovatelky/ blo­ger­ky, zná­mé jako seri­á­lo­vé a fil­mo­vé hereč­ky. Ale co je pojí ješ­tě více,...Read more »

...

Nová fotka z natáčení Avatara 2Read more »

První fotky z Enoly Holmesové, která na Netflix dorazí v...

První fotky z Enoly Holmesové, která na Netflix dorazí v září 2020Read more »

První fotky z Enoly Holmesové, která na Netflix dorazí v...

První fotky z Enoly Holmesové, která na Netflix dorazí v září 2020Read more »

Režisérka Patty Jenkins (Wonder Woman- Wonder Woman 1984)...

Režisérka Patty Jenkins (Wonder Woman- Wonder Woman 1984) prozradila, že přípravy na Wonder Woman 3 byli kvůli COVIDU-19 pozastaveny Read more »

Povedené fanouškovské úpravy PlayStation 5

Povedené fanouškovské úpravy PlayStation 5Read more »

Epic Games Store bude od příštího čtvrtka rozdávat online...

Epic Games Store bude od příštího čtvrtka rozdávat online survival Conan Exiles a puzzle titul Hue. Nyní je to Stranger Things 3 a AER Memories of Old.Read more »

Startovní trailer na Assetto Corsa Competizione, který po PC...

Startovní trailer na Assetto Corsa Competizione, který po PC zavítal na konzole PlayStation 4 a Xbox OneRead more »

TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!

Westerny pat­ří mezi fil­mo­vou kla­si­ku, kte­rá má bez­po­chy­by dodnes stá­le mno­ho fanouš­ků. Po deká­dy už malí klu­ci vzhlí­že­li k neo­hro­že­ným wes­ter­no­vým hrdi­nům s kol­ty u pasu. Je to nepo­chyb­ně také urči­té cha­risma pánů...Read more »

The Last of Us Part II zažilo skvělý debut v Japonsku, kde se...

The Last of Us Part II zažilo skvělý debut v Japonsku, kde se hry prodalo 178,696 kopií za otevírací víkend. Dosud nejprodávanější hrou je na tamním trhu Final Fantasy...Read more »

Kreativní ředitel Assassin’s Creed: Valhalla Ashraf...

Kreativní ředitel Assassin's Creed: Valhalla Ashraf Ismail (Assassin's Creed, Assassin's Creed IV: Black Flag) odstupuje z funkce kvůli nevěře. Po dobu jednoho roku lhal své partnerce, která o jeho...Read more »