Kritiky.cz > 2020 > Červen > 05

Zrození planety opic – když lidoop předčil člověka

Tematika pla­ne­ty, kte­rou obý­va­jí inte­li­gent­ní opi­ce, jež zot­ro­čí člo­vě­ka, kte­rý na tuto pla­ne­tu zaví­tá dosáh­la své­ho fil­mař­ské­ho vrcho­lu v roce 1968, kdy na plát­na kin dora­zi­la adap­ta­ce kni­hy Pierra Boullea Planeta...Read more »

Muffiny plné jablíček

Mám pro vás dal­ší skvě­lý mouč­ník, kte­rý je tak vláč­ný, křu­pa­vý a plný chu­tí! Vše vždy začne jed­no­duš­še... „Mami, já mám na něco chuť! Uděláme si něja­kou dob­růtku, jo?“ No...Read more »

Angelina Jolie včera slavila 45 let

Angelina Jolie je jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších, ale také nej­o­te­vře­něj­ších here­ček Hollywoodu. Je dce­rou tak­též umě­ním se zabý­va­jí­cí­ho páru, her­ce Jona Voighta (kte­rý je drži­te­lem Oskara) a hereč­ky Marcheline Bertrand.Read more »

Smoothie z kopřiv a medvědího česneku

Jaro je v plném roz­pu­ku, všu­de to kve­te, ros­te a zele­ná se, vše je na začát­ku. Pojďme po zimě tro­chu pro­čis­tit tělo, dodat mu spous­tu ener­gie z pří­ro­dy, kte­rá nám toho teď posky­tu­je...Read more »

Vrána (The Crow) (1994)

Netradiční film nato­če­ný pod­le komi­xo­vé před­lo­hy Jamese O’Barry. Příběh je nejen pozna­me­na­ný život­ní tragé­dií auto­ra komi­xu (opi­lý řidič mu zabil snou­ben­ku), ale i tra­gic­kou smr­tí samot­né­ho před­sta­vi­te­le hlav­ní role, Brandona...Read more »

Kafe2

Read more »