Kritiky.cz > 2020 > Červen > 03

Mrkvová směs s pečenou řepou

Rychlý efek­tiv­ní oběd, kte­rý teď v pod­zim­ních dnech krás­ně pro­hře­je. Malé děti vám pomo­hou strou­hat a za pár minut může­te podá­vat. Rozhodla jsem se, že si na pár dní odpo­či­nu od...Read more »

Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

Současná doba je ve zna­me­ní inter­ne­tu. Stal se sou­čás­tí živo­ta běž­né­ho obča­na, kte­rý inter­net pou­ží­vá k prá­ci i zába­vě. S jeho pomo­cí je mož­né v kli­du domo­va objed­nat zbo­ží a nechat si ho poslat...Read more »

Jakou barvu zvolit na novou fasádu?

Říká se, že dokud člo­věk nebyd­lí ve vlast­no­ruč­ně posta­ve­ném domě, nemů­že jej nazý­vat svým domo­vem. Tvrdit, že je toto tvr­ze­ní prav­di­vé, samo­zřej­mě nehod­lám, já sama byd­lím v bytě 2+1 ,...Read more »

Mafiáni

Martin Scorsese, Robert De Niro a Joe Pesci. Tohle hvězd­né trio bylo v prv­ní polo­vi­ně deva­de­sá­tých let na vrcho­lu své tvůr­čí spo­lu­prá­ce. A ješ­tě před­tím, než spo­leč­ně nato­či­li Casino, vystřih­li si čis­to­krev­nou...Read more »