Kritiky.cz > 2020 > Červen > 02

Můj otec Antonín Kratochvíl

Kdo by nechtěl pro­žít život plný ces­to­vá­ní do zají­ma­vých zemí a kra­jů, setká­vat se se zná­mý­mi či nezná­mý­mi lid­mi, tou­lat se růz­nou kra­ji­nou? Prostě hlav­ně žád­ná nuda, ale život pořád­ně napě­cho­va­ný...Read more »

Capone - poslední léta slavného mafiána

Dříve jeden z nej­o­bá­va­něj­ších mafi­á­nů v Chicagu Al Capone (Tom Hardy) je poslán do věze­ní za daňo­vé úni­ky. Ve věku 40 let, po téměř dese­ti letech věz­ně­ní je pro­puš­těn poté co už...Read more »

V období korony se na Berounsku točí Česká televize seriál Chataři v režii Radka Bajgara (Teorie tygra) dle scénáře Petra Kolečka (Most!, Okresní přebor)

Do cha­to­vé osa­dy Záhoří jez­di­li už jejich dědo­vé, rodi­če a budou do ní jez­dit i jejich děti. Platí tu neměn­ná pra­vi­dla a tra­di­ce. Přesto, že svět se mezi­tím změ­nil. Někdo zbo­ha­tl, někdo...Read more »

Změna pojišťovny

Lidé u své pojiš­ťov­ny býva­jí vět­ši­nou mno­ho let, avšak stá­vá se, že s její­mi služ­ba­mi začnou být nespo­ko­je­ní či se jim naskyt­ne výhod­něj­ší nabíd­ka. V těch­to pří­pa­dech při­chá­zí na scé­nu prá­vě pře­chod k jiné...Read more »

Bourák

O FILMU Černá kome­die Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věč­né­ho fra­je­ra, kte­ré­mu teče do bará­ku i do živo­ta a rodi­na už ho má plný zuby. Ale i srd­ce. V kinech od 11. červ­na...Read more »

Celerová pomazánka s okurkou

Na mých kur­zech ráda uka­zu­ji jed­no­du­ché poma­zán­ky z pří­sad, kte­ré jsou snad­no dostup­né a čis­tě pří­rod­ní. Některé hlav­ní pří­sa­dy však lidé nema­jí moc v obli­bě, jako napří­klad celer. Tato poma­zán­ka však změ­ní...Read more »

Robert Michel, Nikola Čulík - Ježíš na Šumavě

Robert Michel je jed­ním z auto­rů, nad nimiž se zavře­la voda lite­rár­ní his­to­rie. Což o to, on psá­val doce­la sluš­ně, trou­fám si říci, že tato kni­ha doká­že oslo­vit i sou­čas­né čte­ná­ře (konec­kon­ců...Read more »

Poslední?

Read more »