Kritiky.cz > 2020 > Květen > 30

J.K. Simmons odhalil, že při podpisu smlouvy pro Spider-Man: Far from Home se studiem dohodl, že se jeho postava J. Jonah Jameson objeví i v dalších dvou filmech.

J.K. Simmons odhalil, že při podpisu smlouvy pro Spider-Man: Far from Home se studiem dohodl, že se jeho postava J. Jonah Jameson objeví i v dalších dvou filmech. Read more »

Režisér David Ayer odhalil, že jeho originální střih pro Suicide Squad byl stejně temný jako Joker od Todda Phillipse

Režisér David Ayer odhalil, že jeho originální střih pro Suicide Squad byl stejně temný jako Joker od Todda Phillipse Read more »

Van Helsing - Blejd má nového kolegu

Jedni jej pova­žu­jí za svět­ce, dru­zí za vra­ha. Jedni jej obdi­vu­jí, dru­zí jej nená­vi­dí. Ale v koneč­ném důsled­ku se mu všich­ni kli­dí z ces­ty a udr­žu­jí si od něj ucti­vý odstup. Seznamte...Read more »

Zelný salát na sladko

Tento salát je skvělý tip, když potřebujete rychle doplnit vitamíny, zažehnat jarní únavu a trochu barevně oživit své jídlo. Je trochu nasládlý, proto se skvěle hodí jako příloha k zeleninovému bulguru,...Read more »

Robin Hood - kde jsou ty časy před třiceti lety

   Robin Hood pat­ří v Hollywoodu k lát­kám, kte­ré se jed­nou za čas obje­ví a někdo se poku­sí nám ji před­sta­vit v novém svět­le. V této nové inkar­na­ci se nám pod vede­ním Otto Bathursta...Read more »

Do kin přichází film Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila režisérka Andrea Sedláčková.

Ve čtvr­tek pro­běh­la v Praze v kině Světozor novi­nář­ská pro­jek­ce toho­to fil­mu, jehož měl mít dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ru již 2.dubna. Z důvo­du opat­ře­ní pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru neby­la pre­mi­é­ra ale usku­teč­ně­na a byla pře­su­nu­ta na...Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 07

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 08

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 09

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 06

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 05

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 04

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 03

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 02

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 01

Read more »

Výživový koutek: kopřiva

Venku se vše začí­ná zele­nat a ze země raší malé nená­pad­né zele­né bylin­ky. Moc je v lás­ce nemá­me, pro­to­že se o ně čas­to popá­lí­me a tak ani jejich sběr není úpl­ně pří­jem­nou zále­ži­tos­tí,...Read more »

Rozchodníky na zahradě

Rozchodníky jsou odol­né rost­lin­ky, kte­ré kve­tou od jara do pod­zi­mu. A vydr­ží i to, když zůsta­nou i v nej­vět­ších ved­rech del­ší dobu bez záliv­ky. Rozchodníky se řadí mezi suku­lent­ní rost­li­ny, kte­ré doká­ží s vodou...Read more »

Richard Dawkins - Sobecký gen

Jsou kni­hy, kte­ré pojed­ná­va­jí čis­tě obo­ro­vě o kon­krét­ní zále­ži­tos­ti a jsou zací­le­ny výhrad­ně na laickou/odbornou veřej­nost. Pak jsou také kni­hy jako je „Sobecký gen“, kte­rý se sna­ží při­stát v kni­hov­nič­ce odbor­ní­ka i lai­ka....Read more »