Kritiky.cz > 2020 > Květen > 20

Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl.

Co když se zeptá­me vše­mož­ných fanouš­ků, kte­rá čes­ká hra je nej­slav­něj­ší? Je to Mafia. První díl byl nej­zá­bav­něj­ší a nej­lep­ší. Druhý díl byl sko­ro taky tak dob­rý. Pracovali na něm...Read more »

Padesátka je fajn věk

Určitě si to mys­lí Martina Kemrová, kte­rá se roz­hod­la podě­lit o své nad­še­ní z toho­to věku nejen se svou kniž­ní kama­rád­kou, ale také se čte­ná­ři kni­hy s názvem „V nej­lep­ším věku“. O autor­ce se...Read more »

Emma. – Recenze – 60%

Dalším z filmů, jejichž březnová premiéra musela být posunuta kvůli epidemii na květen, je britská adaptace románu Jane Austenové z roku 1815 s názvem Emma. (s tečkou). Jeho hlavní hrdinkou je dvacetiletá,...Read more »

Titulky k American Housewife S04E19 - Vacation!

Konečně nastal kýžený okamžik a Ottovi se vydávají na toužebně očekávaný výlet do Kalifornie. Katie se tam chystá oslavit své kulaté narozeniny. Chce si splnit jedno své přání, ale netuší,...Read more »

Zeleninové karbanátky s pečenými bramborami

Budete si při­pa­dat, jako když jíte něco straš­ně nezdra­vé­ho, jak vám to bude chut­nat. Vůbec to tak není! Dnešní oběd je čis­tě z rost­lin­ných suro­vin, vše dohro­ma­dy ladí a vy si...Read more »

Výživový koutek: batáty

Batáty jsou plné anti­o­xi­dan­tů, mine­rá­lů, vita­mí­nů, pomá­ha­jí udr­žet zdra­vou kůži a pod­po­ru­jí zdra­vý imu­nit­ní sys­tém. Dnes bych vám ráda před­sta­vi­la batá­ty, nebo­li slad­ké bram­bo­ry. Můžete v obcho­dech nalézt bílé, fia­lo­vé a oran­žo­vé....Read more »

Úžasná sekaná bez masa

Rostlinné stra­vo­vá­ní je úžas­né! Není vám těž­ko, jste plní ener­gie, nepo­tře­bu­je­te po obě­dě šlo­fí­ka. Objevíte plno nových chu­tí a ješ­tě si pochut­ná­te. Můj man­žel mi řekl, že to chut­ná, jako by...Read more »

16 zdravých (a rychlých) vegan svačin, které se chcete naučit právě... teď!

Mnoho mých kli­en­tů nemá pro­blém pře­jít na zdra­věj­ší stra­vo­vá­ní v podo­bě obě­dů a veče­ří. Jejich vět­ší pro­blém je v tom, že neví, jak si při­pra­vo­vat zdra­vé a chut­né sva­či­ny, kte­ré by je doká­za­ly...Read more »

Čelisti

Filmfanatic dnes při­ná­ší dal­ší z legen­dár­ních kous­ků fil­mo­vé kine­ma­to­gra­fie. Kultovní film reži­sér­ské­ho esa Stevena Spielberga, kte­rým na sebe upo­zor­nil svět a ten se pak začal bát cho­dit do vody. Ano, řeč...Read more »
Stránka načtena za 1,65135 s | počet dotazů: 176 | paměť: 30562 KB. | 07.05.2021 - 06:44:32
X