Kritiky.cz > 2020 > Květen > 15

Drákula: Neznámá legenda - Studio Universal se pustilo do vlastní velkolepé série filmem, který rozhodně nepatří ani k průměru.

Když se obje­vi­ly zmín­ky o tom, že se do kin chys­tá nový „Dracula“, navíc v pro­duk­ci Universalu, dalo se oče­ká­vat, že by to moh­lo být ale­spoň tro­chu zají­ma­vé, že zde bude...Read more »

Vědět, jak na to, je první krok k úspěchu

Máte potí­že se stře­chou na vašich nemo­vi­tos­tech a co teď s tím, když oprav­du teče přes stře­chu? Je tedy potře­ba inves­to­vat a zajis­tit rych­lou opra­vu. Poraďte se a vyhle­dej­te si samot­né finan­co­vá­ní, jaké...Read more »

První pomoc - žaludek

Přicházím za Vámi se sérií člán­ků, jak si rych­le a jed­no­du­še pomo­ci při růz­ných zdra­vot­ních potí­žích, kte­ré nám uka­zu­je naše tělo. Podle tra­dič­ní čín­ské medi­cí­ny se sympto­my uka­zu­jí růz­ným způ­so­bem na...Read more »

Na rozpacích 2

Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com