7 tipů jak se naučit pít vodu

Hydratace je klí­čem ke zdra­ví - při­ná­ším vám 7 tipů, jak zařa­dit pití vody do své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Jaro je v plném roz­pu­ku, začí­ná se otep­lo­vat a my bychom měli pama­to­vat...Read more »

Capote - životopis slavného homosexuála - spisovatele

Film začí­ná vel­mi jas­ně a inten­ziv­ně. Nález mrt­vo­ly, krát­ké před­sta­ve­ní Capotea jako úspěš­né­ho chvásta­vým způ­so­bem zábav­né­ho redak­to­ra a spi­so­va­te­le. Jeho zau­je­tí vraž­dou a roz­hod­nu­tí napsat o ní nej­pr­ve člá­nek poz­dě­ji dokon­ce celou kni­hu.Read more »

Letní ovocný koláč

Přináším vám recept na koláč, kte­rý může­te pou­žít s jakým­ko­li ovo­cem - je výbor­ný s třeš­ně­mi, jaho­da­mi, švest­ka­mi, ryn­gle­mi, na pod­zim si ho dej­te s jabl­ky nebo hruš­ka­mi. Drobenka je udě­la­ná z oves­ných...Read more »

Kde nakupuji?

Ráda bych Vám dala tipy, kde naku­po­vat zdra­vé potra­vi­ny, když nemám mož­nost zajít do zdra­vé výži­vy a v mém oko­lí jsou maxi­mál­ně oříš­ky z Tesca, kde malý balí­ček nekva­lit­ních semí­nek sto­jí přes...Read more »
Stránka načtena za 1,13123 s | počet dotazů: 136 | paměť: 26550 KB. | 03.12.2020 - 20:19:43