Účastníci zájezdu

o fil­mu Komedie pod­le romá­nu nej­po­pu­lár­něj­ší­ho sou­čas­né­ho čes­ké­ho spi­so­va­te­le Michala Viewegha nava­zu­je na úspěch Románu pro ženy, kte­rý se stal nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem loň­ské­ho roku. Na dovo­le­nou auto­bu­sem k Jadranu vyrá­ží...Read more »

Cellular - Jak začínal Captain America? To víte?

Tak, jak říká i Chris Evans v hlav­ní roli Ryana, moder­ní doba s sebou při­ná­ší nové tech­no­lo­gie. Dobrodružství, kte­ré může­te zažít se svým mobil­ním tele­fo­nem jsou tak kupří­kla­du mno­hem bohat­ší a zají­ma­věj­ší, než...Read more »

Avokádová pomazánka

Na kur­zech dět­ských sva­či­nek ráda uka­zu­ji domá­cí rych­lé poma­zán­ky a prá­vě avo­ká­do­vá je u dětí moc oblí­be­ná. A vlast­ně i u dospě­lých. Všechny nej­pr­ve odra­zu­je zele­ná barva, ale když si vše dochu­tí­te, jak máte...Read more »

Lov (The Hunt) – Recenze – 70%

Satirický akční thriller Lov vypráví o tom, jak se zhruba tucet lidí probudí v jakémsi lese, v němž jsou nejprve vybaveni zbraněmi a následně se stávají lovnou zvěří pro bohatou smetánku,...Read more »

Westworld: Analysis | Filming Season 3 – Thandie Newton & Tessa Thompson | | HBO

Read more »

Černá rýže s kurkumou a fazolemi

Místo čer­ve­ných fazo­lí může­te pou­žít bílé a čer­nou rýži nahra­dit čer­ve­nou, hně­dou nebo natu­ral. Nebojte se expe­ri­men­to­vat a pozná­vat nové dru­hy rýže, ta chuť vás pře­kva­pí! Co obsa­hu­je navíc čer­ná rýže?...Read more »

Bylinné a kořeněné octy

Bylinné a koře­ně­né octy jsou zají­ma­vou vari­an­tou, jak si osvě­žit pří­pra­vu nej­růz­něj­ších zele­ni­no­vých a ovoc­ných salá­tů nejen v hor­kém let­ním obdo­bí. Tyto octy vaše salá­ty obo­ha­tí jak o pří­jem­nou vůni, tak i o jem­nou výraz­nou...Read more »

Super seriály, které jste neznali: Trochu odlehčíme

Ale zase ne moc. Pro další díl seriálových tipů jsem jako společný faktor vybral humor. Tentokrát bez jediné výjimky, tentokrát se u každého seriálu zasmějeme. I když u některých to bude...Read more »

KULTovní: Jan van Helsing: Kdo se bojí Smrti?

No, není pří­jem­né brát tuto kni­hu do ruky. Je tu už řadu let, ale na sto pro­cent se dočká i dal­ších vydá­ní, pro­to­že v naší repub­li­ce pla­tí za kul­tov­ní kni­hu Jana...Read more »

Únava - tichý nepřítel

Pokud se Vám chce přes den stá­le spát a postrá­dá­te mno­ho ener­gie, může být pro­blém způ­so­ben více důvo­dy – stres, léky, pře­pra­co­vá­ní, poru­chy spán­ku a růz­né nemo­ci. Pokud úna­va trvá del­ší...Read more »

#62 - Upír Nosferatu (1979)

Původní „Upír Nosferatu“ byl kla­sic­kým exis­ten­ci­ál­ním horo­rem. Nová ver­ze toho­to fil­mu v režii Wernera Herzoga je podob­ně exis­ten­ci­ál­ní, gotic­ký horor.Read more »
Stránka načtena za 1,53959 s | počet dotazů: 163 | paměť: 27435 KB. | 03.12.2020 - 21:04:16