Kritiky.cz > 2020 > Květen > 08

Chlapec v pruhovaném pyžamu - Dětství je měřeno zvuky, pachy a obrázky předtím, než nadejde temná hodinka rozumu.

S těmihle slo­vy začí­ná film o dět­ském přá­tel­ství, kte­ré nabý­vá obrov­ských roz­mě­rů. Bruno je malý osmi­le­tý chla­pec. Jako kaž­dé dítě má i on své kama­rá­dy. Jeho otec je veli­tel kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra...Read more »

Someday You’ll Return - Další česká kvalitní hra - příběhový psychologický horror uprostřed českomoravských lesů.

Podpořte čes­ké tvůr­ce kou­pí dal­ší čes­ké uni­kát­ní hry. Dva tvůr­ci si dali před pěti lety za úkol vytvo­řit hru, kte­rá bude uni­kát­ní a bude spl­ňo­vat kri­té­ria, kte­ré by zau­ja­li vel­kou...Read more »

Westworld: Analysis | Filming Season 3 – Evan Rachel Wood & Aaron Paul | | HBO

Read more »

City a pocity

Jestliže neu­sku­teč­ní­te to, co je ve vás, zni­čí vás to. Jestliže tomu, co je ve vás dovo­lí­te se pro­je­vit, zachrá­ní vás to. (Evangelium sv. Tomáše) Již od počát­ku lidé psa­li...Read more »

Pečené batáty s vůní skořice

Sladké bram­bo­ry jde při­pra­vit na více způ­sobů. Můžete z nich udě­lat batá­to­vou kaši, jed­no­du­še je uva­řit, res­to­vat... já mám nej­ra­dě­ji, když je dám na hodi­nu do trou­by, posy­pu je čer­ve­nou...Read more »

Nenechte se zaskočit hladem

Již něja­kou dobu žije­te zdra­vě, stra­vu­je­te se s mini­mem jed­no­du­chých cuk­rů, jste na sebe pyš­ní. Pak vás ale pře­kva­pí del­ší doba v prá­ci, pro­táh­ne se vám pro­cház­ka s dět­mi, nebo se zdr­ží­te...Read more »

Michele Campbell – Vždycky je to manžel

Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! V poslední době jsem opět zabředla spíše do fantasy kniha románů, a tak jsem se rozhodla proložit si to nějakým thrillerem. A...Read more »

Maca - přírodní elixír

Únava, stres, níz­ký nebo vyso­ký tlak, osla­be­ná imu­ni­ta, nedo­sta­teč­né sexu­ál­ní vzru­še­ní... trá­pí vás někte­rá z těch­to věcí? Ráda bych vás sezná­mi­la s vel­kým pří­rod­ním zázra­kem a tím jsou adap­to­ge­ny. Adaptogeny jed­no­du­še usnad­ňu­jí...Read more »

Žampionová MIX omáčka

Základ této omáč­ky je v tom, že nemu­sí­te zahuš­ťo­vat jíš­kou, prac­ně dlou­ho vařit a že máte do pěti minut hoto­vý dob­rý oběd pou­ze z rost­lin­ných zdro­jů. Prostě to všech­no vez­me­te a hodí­te do...Read more »

Bloková výuka 1

Read more »
Stránka načtena za 1,38227 s | počet dotazů: 176 | paměť: 30495 KB. | 07.05.2021 - 06:28:26
X