Kritiky.cz > 2020 > Květen > 07

Příčiny bolesti žaludku po jídle

Každá bolest je vždy nepří­jem­ná a boles­ti­vá. Jedinou tou­hou v tom­to sta­vu je něco udě­lat, aby se muče­ní zasta­vi­lo. Významné nepo­hod­lí způ­so­bu­je bolest žalud­ku, zejmé­na pokud se obje­ví po chut­ném obě­dě. Pokud...Read more »

Pád Třetí říše - před 75 lety skončila Druhá světová válka

Historický film popi­su­jí­cí posled­ní dny v Hitlerově bun­k­ru před kapi­tu­la­cí Německa až do jeho sebe­vraž­dy a sebe­vražd mno­ha dal­ších osob z jeho nej­bliž­ší­ho oko­lí.Read more »

Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 1942

Přiznám se, že his­to­ric­ké obdo­bí Protektorátu Čechy a Morava a jeho násled­ná podo­ba tzv. „regu­lo­va­né demo­kra­cie“ v letech 1945 - 48 pat­ří mezi ta his­to­ric­ká obdo­bí, kte­rá mě zají­ma­jí asi nej­ví­ce, což mimo...Read more »

Umění riskovat

Dala jsem slo­vo tomu­to stro­mu, lesu a všem lidem, že se moje noha nedo­tkne země, dokud neu­dě­lám všech­no, co je v mých silách, aby si svět uvě­do­mil ten­to pro­blém a zasta­vil destruk­ci....Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com