Vybudujte si vlastní domácí kino!

  No co nej­ví­ce asi potře­bu­je­me, tak to je počítač.Není snad­né jej vybrat, ale asi urči­tě ne kan­ce­lář­ský, spí­še lep­ší pro­ce­sor, více pamě­ti a samo­zřej­mě dob­rá gra­fic­ká kar­ta. Čím draž­ší,...Read more »

Stále oblíbené lofty

Loft nemu­sí nut­ně zna­me­nat jen byd­le­ní pod stře­chou v půd­ním bytě. Popustit uzdu fan­ta­zii je mož­né také v býva­lých výrob­ních halách. Dvě věci mají tyto oba typy bytů spo­leč­né, a to je...Read more »

Inspirováno antikou

Období anti­ky nás fas­ci­nu­je. Antická lite­ra­tu­ra, antic­ká filo­zo­fie, antic­ké ději­ny. Svět sta­ro­vě­ké­ho Řecka a Říma zkrát­ka má pro řadu lidí neu­vě­ři­tel­né kouz­lo. Samozřejmě nemů­že­me opo­me­nout také antic­kou archi­tek­tu­ru. V pod­sta­tě tuto...Read more »
Stránka načtena za 1,08621 s | počet dotazů: 128 | paměť: 26496 KB. | 03.12.2020 - 20:11:40