Kritiky.cz > 2020 > Květen

Sám nebo raději odborník?

Pokud se roz­hod­ne­te, že si zaří­ze­ní namon­tu­je­te sami, slou­ží vám to samo­zřej­mě ke cti, ale nemu­sí to být v závě­ru ide­ál­ním řeše­ním. Samozřejmě, může­te opo­no­vat, že je pře­ce ke kaž­dé­mu...Read more »

Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete

Když se řek­ne satén, vět­ši­ně z nás se vyba­ví lesk­lé poly­este­ro­vé povle­če­ní, kte­ré neu­stá­le klou­že a je nepří­jem­né na kůži. Takže radě­ji sáh­ne­me po povle­če­ní z bavl­ny. Je to pro­vě­ře­ná jis­to­ta. Jenže, moder­ní...Read more »

Zdůrazňujte to pozitivní

Lichoťte mi, a mož­ná vám neu­vě­řím. Kritizujte mě, a mož­ná se mi to nebu­de líbit. Ignorujte mě, a mož­ná vám neod­pus­tím. Povzbuzujte mě, a já vám to neza­po­me­nu. (William Arthur Ward) Možná si...Read more »

Van Helsing - Blejd má nového kolegu

Jedni jej pova­žu­jí za svět­ce, dru­zí za vra­ha. Jedni jej obdi­vu­jí, dru­zí jej nená­vi­dí. Ale v koneč­ném důsled­ku se mu všich­ni kli­dí z ces­ty a udr­žu­jí si od něj ucti­vý odstup. Seznamte...Read more »

Zelný salát na sladko

Tento salát je skvělý tip, když potřebujete rychle doplnit vitamíny, zažehnat jarní únavu a trochu barevně oživit své jídlo. Je trochu nasládlý, proto se skvěle hodí jako příloha k zeleninovému bulguru,...Read more »

Robin Hood - kde jsou ty časy před třiceti lety

   Robin Hood pat­ří v Hollywoodu k lát­kám, kte­ré se jed­nou za čas obje­ví a někdo se poku­sí nám ji před­sta­vit v novém svět­le. V této nové inkar­na­ci se nám pod vede­ním Otto Bathursta...Read more »

Do kin přichází film Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila režisérka Andrea Sedláčková.

Ve čtvr­tek pro­běh­la v Praze v kině Světozor novi­nář­ská pro­jek­ce toho­to fil­mu, jehož měl mít dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ru již 2.dubna. Z důvo­du opat­ře­ní pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru neby­la pre­mi­é­ra ale usku­teč­ně­na a byla pře­su­nu­ta na...Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 07

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 08

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 09

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 06

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 05

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 04

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 03

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 02

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 01

Read more »

Výživový koutek: kopřiva

Venku se vše začí­ná zele­nat a ze země raší malé nená­pad­né zele­né bylin­ky. Moc je v lás­ce nemá­me, pro­to­že se o ně čas­to popá­lí­me a tak ani jejich sběr není úpl­ně pří­jem­nou zále­ži­tos­tí,...Read more »

Rozchodníky na zahradě

Rozchodníky jsou odol­né rost­lin­ky, kte­ré kve­tou od jara do pod­zi­mu. A vydr­ží i to, když zůsta­nou i v nej­vět­ších ved­rech del­ší dobu bez záliv­ky. Rozchodníky se řadí mezi suku­lent­ní rost­li­ny, kte­ré doká­ží s vodou...Read more »

Richard Dawkins - Sobecký gen

Jsou kni­hy, kte­ré pojed­ná­va­jí čis­tě obo­ro­vě o kon­krét­ní zále­ži­tos­ti a jsou zací­le­ny výhrad­ně na laickou/odbornou veřej­nost. Pak jsou také kni­hy jako je „Sobecký gen“, kte­rý se sna­ží při­stát v kni­hov­nič­ce odbor­ní­ka i lai­ka....Read more »

Kouzlete se starým nádobím

Jestli vám pře­bý­vá něja­ký sta­rý jídel­ní ser­vis, pro­to­že jste si poří­di­li nový, a neví­te si rady, co se sta­rý­mi talí­ři, mis­ka­mi, pod­šál­ky, hrn­ky a šál­ky a dal­ším por­ce­lá­no­vým, nebo kera­mic­kým nádo­bím, je...Read more »

Odměny na dětských akcích

Mám doma dvě děti a cho­dí­me rádi na dět­ské akce. Co se mi na těch­to akcích nelí­bí je for­ma odměn za spl­ně­né úko­ly. Spousta lízá­tek, bom­bó­nů a dal­ších slad­kos­tí. Děti za...Read more »

Jahodový koláč

Jahodová sezó­na je v plném prou­du, pojď­te zku­sit jaho­do­vý koláč z jogur­to­vé­ho těs­ta s křu­pa­vou dro­ben­kou. Ingredience Drobenka 60 g más­la 60 g celo­zrn­né špal­do­vé mou­ky 60 g třti­no­vé­ho cuk­ru 60 g...Read more »

7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres

Stres je v našem živo­tě bohu­žel všu­dypří­tom­ný. Setkáváme se s ním den­ně, doma i v prá­ci. Nemusíme snad při­po­mí­nat, že krát­ko­do­bý stres vás sice může vybur­co­vat k maxi­mál­ní­mu výko­nu, ale když jste vysta­ve­ni dlou­ho­do­bé­mu...Read more »

Borůvková ovesná kaše

Já a moje děti strašně rádi snídáme ovesnou kaši na mnoho způsobů. Teď v zimním období krásně prohřeje bříška, nastartuje nový den a dodá hromadu nové energie. A hlavně je sladká a moc dobrá!...Read more »

Co nám chybí?

  Co bychom měli dopl­nit aby nás nebo­le­la hla­va a byli jsme méně una­ve­ni? Udělaly se vám bílé fle­ky na neh­tech a opa­ry? Přináším vám pár tipů co dělat, když vás...Read more »