Kritiky.cz > 2020 > Duben > 13

Westworld - Genre (S03E05) - Opravdu si zničíme náš svět?

Jak by se dalo říct, tvůr­ci se odhod­la­li pře­kro­čit svůj stín a udě­lat tře­tí sezó­nu tou nej­lep­ší. První sezó­na byla o pro­zře­ní, dru­há o ces­tě ven a tře­tí je o lid­stvu. A co Dolores v rám­ci...Read more »

Kouzlo kovových trubek

Doplňky a deko­ra­ce, kte­ré jsou vyro­be­né z tru­bek, se skvě­le vyjí­ma­jí v inte­ri­é­ru, kte­rý je ladě­ný moder­ně, nebo industri­ál­ně. Preferujete-li ten­to styl vyba­ve­ní své­ho domo­va, jsou tyto netra­dič­ní a nápa­di­té doplň­ky pro...Read more »

Krása divoké přírody

Divokou zahrád­ku nej­lé­pe vytvo­ří­me, využijeme-li barev­né­ho efek­tu kvě­tů, kte­ré kon­trast­ně vysá­zí­me k sobě. Záhonky stej­ných barev se nikde neo­pa­ku­jí, nevy­tvá­ří pra­vi­del­né shlu­ky a tva­ry. V divo­ké zahra­dě se pou­ze opa­ku­jí roz­lič­né dru­hy...Read more »

Westworld: Creating Westworld’s Reality „Genre“ - Behind the Scenes of Season 3 Episode 5 | HBO

Read more »

Westworld: Season 3 Episode 6 Promo | HBO

Read more »

#58 - Mazací hlava (1976)

David Lynch roz­hod­ně není prvo­plá­no­vě horo­ro­vým reži­sé­rem, ale podí­vej­te se na „Mazací hla­vu“ a pocho­pí­te, že tem­no­ta obe­stí­rá jeho tvor­bu hod­ně natěs­no.Read more »