Kritiky.cz > 2020 > Duben > 08

Svůj majetek i zahradu si musíme chránit

Věděli jste, že mít samot­nou zahra­du, poze­mek i domov, není všech­no? Musíte si zajis­tit i sou­kro­mí, ochra­nu majet­ku a to správ­nou ces­tou. Potřebujete oplo­ce­ní vašich zahrad, ale také správ­né vyba­ve­ní, kte­ré je...Read more »

WESTWORLD - všechny díly na HBO GO (CZ)

Read more »

Velká smůla trpaslíka Smůly - pohádka o Červené Karkulce, ale trochu jinak

Chcete se dozvě­dět, jak pomá­há Karkulka? Máte rádi pohád­ky Ivy Geckové? Hledáte pří­jem­né čte­ní pro celou rodi­nu? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na novin­ku s názvem Velká smů­la trpas­lí­ka...Read more »

Velikonoce v české lidové kultuře

Hledáte pro své děti zají­ma­vou pub­li­ka­ci, kte­rá jim při­blí­ží tra­di­ci Velikonoc? Chcete si pře­číst to, jak se vlast­ně dří­ve sla­vi­ly svát­ky jara? Víte, jak se ple­te pomláz­ka? Baví vás...Read more »

Družstevní byty

Zlý sen. Vaše boni­ta není dosta­teč­ně vyso­ká na to, aby vás ban­ka při­ja­la jako kli­en­ta pro hypo­téč­ní úvěr. Z jaké­ho důvo­du se tohle sta­ne? Banky vět­ši­nou nedá­va­jí hypo­té­ky lidem s živ­nos­ten­ským...Read more »

Každá barva se hodí

Také máte kuchyň natře­nou na bílo? A co kuchyň­ská lin­ka. Světlá, že? Odhaduji, že je bílá, šedá nebo kré­mo­vá. Je to jas­né. Když se v kuchy­ni krás­ně ukli­dí, půso­bí to tu...Read more »

Trénink Westside Barbell

Trénink Westside Barbell vymys­le­li v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí v ame­ric­ké Kalifornii. U vzni­ku toho­to tré­nin­ku stál Louie Simmons, kte­rý se nechal inspi­ro­vat silo­vý­mi tré­nin­ky panů Georgie Frenna a Billa Westa. Louie Simmons...Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com