Kritiky.cz > 2020 > Duben > 07

Na co dát pozor při výběru králíkárny

Kam ji umís­tit – ide­ál­ní postup je ten, kdy nej­pr­ve zvá­ží­te, kde bude stát, a to ješ­tě před jejím poří­ze­ním. Můžete pak vybí­rat z jed­not­li­vých typů ten nej­vhod­něj­ší, kte­rý bude odpo­ví­dat...Read more »

Ptačí krmítka na zahradě

Již něko­lik let se hovo­ří o tom, že počty mno­ha drob­ných pta­čích dru­hů v pří­ro­dě rapid­ně kle­sa­jí, pro­to je tře­ba ptáč­kům pomá­hat ale­spoň na naší zahra­dě. Právě zahra­dy tvo­ří veli­ce důle­ži­tý...Read more »

Ondřej Neff - Tma

Ondřeje Neffa bude s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí jis­tě znát. Jedná se o oso­bu vprav­dě rene­sanč­ní (co se lite­ra­tu­ry týče). Já osob­ně jsem s ním prv­ní lite­rár­ní kon­takt měl coby malý chla­pec čtou­cí comicsy...Read more »

Fyzikální terapie

Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com