Kritiky.cz > 2020 > Duben > 05

Áron na zahradě

Áron je rost­li­nou, kte­rá je schop­na na sebe něko­li­krát roč­ně strh­nout na sebe zvý­še­nou pozor­nost. Poprvé to je, když áron kve­te. Tehdy doká­že člo­vě­ka zaujmout jak veli­kos­tí své­ho kvě­tu,...Read more »

Vyberte si půjčku podle svých představ

Chcete si půj­čit pení­ze, ale stá­le neví­te, na koho bys­te se měli se svo­jí žádos­tí obrá­tit? Máte oba­vy z toho, že svo­ji vysně­nou půjč­ku nezís­ká­te? Byli jste již na něko­li­ka...Read more »

Moderní architektura

Funkcionalismusje moder­ní archi­tek­to­nic­ký styl. Koncept funk­ci­o­na­lis­mu defi­no­val Luis Sullivan v roce 1893, nicmé­ně k roz­ma­chu toho­to slo­hu dochá­zí až ve dva­cá­tých letech dva­cá­té­ho sto­le­tí. Typické pro něj jsou úče­lo­vé budo­vy jed­no­du­chých...Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com